Hoe gaan wij met uw persoonlijke gegevens om?

Website

Om u, als gemeentelid, van informatie te voorzien, maken wij gebruik van een website (www.hervormdputten.nl). Voor statistische doeleinden en om informatie te verkrijgen voor verbetering wordt uw bezoek aan de website geregistreerd. Deze informatie wordt niet gebruikt voor andere doeleinden.

Kerkblad

Voor het vermelden van privacygevoelige informatie in het kerkblad, zoals gegevens rondom ziekte, wordt uw toestemming gevraagd.

Foto’s

Voor het plaatsen van foto’s op de website en gedrukte informatie waarop u herkenbaar in beeld bent, vragen wij uw toestemming, uitgezonderd foto’s die gemaakt worden op gemeentelijke bijeenkomsten. Op gemeentelijke bijeenkomsten of evenementen worden foto ’s gemaakt om in het kerkblad of op de website een impressie weer te geven. U kunt te allen tijde bij de organisatie van het evenement of bijeenkomst kenbaar maken dat u geen toestemming geeft voor het plaatsen van foto’s waarbij u herkenbaar in beeld bent.

Kerkomroep

Gemeenteleden die niet bij de kerkdiensten aanwezig (kunnen) zijn, bieden wij de mogelijkheid om via kerkomroep met beeld en geluid de kerkdienst te volgen. Hierdoor voelen zij zich toch meer betrokken bij de kerkdiensten. Bij het maken van de opname proberen wij een zorgvuldig evenwicht te vinden tussen de privacy van de bezoekers van de kerkdienst en de betrokkenheid van de kijker bij de kerkdienst. Om uw privacy te waarborgen, maken we gebruik van een cameraprotocol, waarin is opgenomen dat alleen het liturgisch centrum en de voorste vijf rijen banken zichtbaar zijn. De diensten worden live uitgezonden; opnames kunnen alleen op dezelfde dag terug worden bekeken. De video-opnames worden nadien alleen op verzoek beschikbaar gesteld aan hen die een gerechtvaardigd belang hierbij hebben.

Gegevensregistratie

Wanneer u lid bent van de Hervormde Gemeente Putten wordt u geregistreerd in ons ledenadministratiesysteem. De registratie van uw persoonsgegevens maakt het voor ons mogelijk om met u te communiceren (verspreiden kerkblad en andere informatiebladen, telefonisch contact, persoonlijk contact). Tevens worden uw persoonsgegevens gebruikt om betalingen te kunnen innen (kerkelijke bijdrage, abonnement kerkblad).

Zodra u zich afmeldt als lid van de Hervormde Gemeente Putten worden direct na het afronden van de procedure uw gegevens uit de administratie verwijderd en voor een deel in het archief opgenomen. De volgende persoonsgegevens worden door ons geregistreerd: naam, voornamen / voorletters, geslacht, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer, emailadres, bankrekeningnummer, burgerlijke staat, kerkelijke staat, abonnementen, kerkelijke bijdrage, gegevens over geboorte, doop, belijdenis en kerkelijke inzegening van het huwelijk en indien u deze verstrekt hebt: interessegebieden voor vrijwilligerswerk.
Uw gegevens worden uitsluitend voor de administratie van de Hervormde Gemeente gebruikt.

Beveiliging

De Hervormde Gemeente Putten heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat de persoonsgegevens alleen gebruikt worden voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt van deze rechten gebruik maken door u te melden bij het Kerkelijk Bureau van de Hervormde Gemeente Putten. Om gebruik te kunnen maken van deze rechten, dient u zich te legitimeren. We zullen daarna zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.