Toerusting, voor kinderen, tieners, jongeren, volwassenen.....

De prediking van het Woord en alle activiteiten, huisbezoek, kinderclubs, meisjesclubs, zondagsschool - catechisatie, tienerclubs, preekbespreking - Jovo-kringen, jeugdvereniging, Klaar voor de Start, De Bijbel open voor jou - Dopen ... en dan? Geloofsopvoeding, Hart voor je Huwelijk, Theologische leeskring, huisbijbelkringen, mannen- en vrouwenverenigingen..........

Om de Heere te bereiden een toegerust volk. Luk.1, 17 slot

In Gods Naam mag de engel Gabriël de geboorte van Johannes aankondigen. Zacharias zal het zien en beleven, dat Elisabeth op haar oude dag een zoon zal baren. Daar is zij niet te oud voor. God is genadig; Johannes moet dat kind heten. En zijn werkprogramma ligt ook klaar. Dit kind zal een opwekkingsbeweging op gang brengen in de geestkracht van Elia. Hij zal voor de Messias uitgaan om de weg voor Zijn komst klaar te maken (Jes.40.3). Om de Heere een toegerust volk te bereiden. 'O dierbaar kind, o stof van vreugd'. Zo zingt vader Zacharias straks van hem, als zijn lippen zijn losgemaakt, na negen maanden stom te zijn geweest.
Van dit toekomstige werk van Jezus' wegbereider zegt de engel Gabriël, dat Johannes voor de Heere een toegerust volk zal bereiden. Dat is een volk dat weet van bekering. Dat is een volk dat klaarstaat om de Messias te ontvangen. Als Jezus straks in het openbaar gaat optreden, is er een Adventsgemeente klaargemaakt om Hem te begroeten en te ontmoeten als de Zaligmaker. Een gemeente van zondaren die van alle eigengerechtigheid hebben leren afzien en alle heil buiten zichzelf alleen in de Gezondene des Vaders leerden zoeken. Een volk dat elke dag vraagt: 'Heere, wat moet ik doen?' Een bruidsgemeente, tot in de kleinste dingen van de Heere afhankelijk, in alles op Gods wil aangewezen. 'Mijn hart, o Hemelmajesteit, is tot uw dienst en lof bereid.'

Toegerust: Johannes moet de weg banen voor de Messias. En wij? Gewapend met het Woord, geoefend in het gebed, aangegord met kracht uit de hoge. Toegerust voor alle taken die we elke dag te vervullen hebben.... totdat Hij komt. Om Hem voorbereid te kunnen ontmoeten.

'En de Geest en de Bruid zeggen: Kom! En die het hoort, zegge: Kom! En die dorst heeft, kome en die wil, neme het water des levens om niet' Openb.22, 17. (Overgenomen)