Dankbaar of verdrietig?

‘Zou je iemand van het ‘Aanvullend Bezoekwerk’ willen vragen bij Jorieke een afspraak te maken?’ Een mailtje komt bij mij binnen. De ambtsdrager geeft de aanleiding voor zijn verzoek door. Hij is verschillende keren bij René geweest in het ziekenhuis en revalidatiecentrum. Na thuiskomst kreeg hij ook een gesprek met Jorieke. Ze is oververmoeid en heeft verdriet dat haar schuldgevoelens bezorgt. De ouderling praat met haar en merkt dat er rouw over het verlies van ‘de René voor het ongeval’ is. Met haar instemming stuurt hij mij een mailtje.

Wat was Jorieke dankbaar dat René voor haar en de kinderen gespaard was na dat vreselijke ongeluk. Alles draaide om het herstel van René. Als hij eerst maar weer thuis zou zijn. Het gezin draaiend houden én op bezoek gaan, dat vroeg veel van haar. Nu René een paar weken thuis is, merkt Jorieke dat René, die in het revalidatiecentrum zo goed leek, nog met veel beperkingen te maken heeft. Van een stukje terras vegen is hij al moe. Aan tafel eten als gezin geeft hem teveel prikkels. Zou hij nog wel ooit kunnen werken? Diep in haar hart vindt Jorieke het oneerlijk dat hun leven opeens zo anders werd.

Het helpt Jorieke enorm dat de aanvullend bezoekwerker naar haar luistert. Ze kan haar gevoelens uitspreken en leert waar haar verdriet en schuldgevoel vandaan komt. Samen spreken ze over het omgaan met verlangen naar verbetering en het onder ogen zien van het verlies van idealen. Dat je daarover mag rouwen, om uiteindelijk tot acceptatie te komen. Troost zoeken ze in Gods Woord. Jorieke is ondanks alle veranderingen dankbaar dat ze haar kracht voor de toekomst van de Heere mag verwachten.

 Luisterend oor

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er een team van aanvullend bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

Informatie

Ligt jouw of uw vraag misschien op een ander terrein? Ziekte, angsten, depressieve gedachten of familieproblemen? Ben jij jongvolwassen, heb jij het moeilijk en wil je met iemand praten?

Bespreek dit met uw/jouw wijkpredikant of wijkouderling. Of neem contact op met:

M.M. Jonker-Hakkert, coördinator ‘aanvullend bezoekwerk’,

tel. 0341- 357766

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Aanvullend Bezoekwerk- Leven met verlies

Het overlijden van Geerke heeft een grote wond geslagen in het leven van Peter. Alles ging zo snel, complicaties bij haar ziekte maakten een ic-opname nodig. Na een paar dagen gaven de artsen aan niets meer voor haar te kunnen doen. Wat voelde Peter zich machteloos. Zólang elkaars maatje geweest en nu elkaar te moeten loslaten.

In de ziekteperiode en rondom het overlijden heeft Peter een goede begeleiding van zijn wijkpredikant en –ouderling gekregen. Na verloop van tijd werd de frequentie van bezoeken minder. Peter ervaarde dat er ‘een deel van hemzelf verdwenen was’ en dat hij de verwarrende gevoelens die hieruit voortkwamen met iemand wilde (blijven) delen. Aan de buitenkant lijkt het aardig met hem te gaan. Hij doet wat vrijwilligerswerk en trekt ook met zijn (klein-)kinderen op. Dat zorgt ook voor schuldgevoelens, alsof hij Geerke vergeten zou zijn.

Op een onverwacht moment vlamt de pijn van het gemis door hem heen. Zijn ouderling wijst Peter op het Aanvullend Bezoekwerk om een luisterend oor in zijn nieuwe situatie te geven. Het doet Peter goed dat de AB-er begrip heeft, vragen stelt en handreikingen biedt. Samen lezen ze in het Woord van God. Peter kan steeds beter aanvaarden dat hij het leven met Geerke niet meer terugkrijgt. De moeite die dit met zich meebrengt, brengen ze bij de Heere en Peter mag ervaren dat Hij hem door alles heen vasthoudt.

Luisterend oor

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er een team van aanvullend bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

Informatie:

Aanvullend Bezoekwerk is er niet alleen voor ouderen. Ligt jouw of uw vraag misschien op een ander terrein? Ziekte, gedragsproblemen van kinderen in het gezin, depressieve gedachten of huwelijksproblemen? Heb jij problemen en wil je met iemand praten?

Bespreek dit met uw/jouw wijkpredikant of -ouderling. Of neem contact op met:

M.M. Jonker-Hakkert, coördinator Aanvullend Bezoekwerk,

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

0341 357766 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Aanvullend Bezoekwerk – De waarde van het huwelijk, preventie

Tijdens de avond ‘Pastoraat na echtscheiding’ hebben we als ambtsdragers en aanvullend bezoekwerkers nagedacht over de begeleiding van een echtpaar dat gaat scheiden en de pastorale zorg voor hun kinderen. Daarover ging het in het vorige kerkblad. Aan het begin van het programma stonden we echter eerst stil bij de waarde van het christelijke huwelijk en hoe belangrijk het is dat we ons daarvan in de gemeente bewust zijn. We lazen in het bekende gedeelte uit Efeze 5 dat het huwelijk zelfs een afspiegeling is van de verhouding van Christus en Zijn gemeente. Wat goed dat jonge mensen die gaan trouwen de cursus ‘Klaar voor de start’ volgen om toegerust toe worden voor hun huwelijk! We bespraken hoe je op huisbezoek kunt vragen naar hoe het gaat in de relatie. Het is niet vanzelfsprekend dat bij jonggetrouwden alles soepel verloopt. Ook niet bij een stel dat al twintig jaar samen is. ‘Jullie zijn druk met de kinderen en met je werk. Lukt het jullie tijd en aandacht voor elkaar te hebben?’ Ambtsdragers attenderen soms op ‘Hart voor je huwelijk’ waar je tips en voeding voor je huwelijk mag opdoen. Vanuit de prediking wordt de waarde van het huwelijk onderstreept.

Wanneer er huwelijksproblemen zijn, is het goed je predikant of ouderling erbij te betrekken. Dat kan een moeilijke stap zijn maar wat is het goed om ondersteuning te ontvangen en samen te zoeken naar Gods weg. Wanneer er huwelijkstherapie gevolgd wordt, kun je samen met je predikant/ouderling bidden om de nieuwe inzichten in de praktijk te brengen. We mogen verwachting hebben van de Heere, Hij hoort het gebed om heling en nieuwe liefde. Helaas zijn echtparen soms te ver uit elkaar gegroeid en loopt het huwelijk alsnog stuk…, een diepe verlies-ervaring.

Blijf bij ons, Heer, hoever van huis wij zwerven,

blijf, wat dan ook ons van elkander scheidt,

blijf bij ons, Heer, in leven en in sterven,

blijf bij ons, Heer, in tijd en eeuwigheid.

(Weerklank 518:4)

Volgende keer: meeleven bij echtscheiding

 Aanvullend Bezoekwerk – Pastoraat rondom echtscheiding

Helaas komt echtscheiding ook in onze gemeente voor, meer dan ons lief is. Achter dit woord gaat vaak een wereld van verdriet schuil. Pijn voor man en vrouw, kinderen, familie en vrienden en gemeenteleden. Aan een gebroken huwelijksrelatie gaan vaak moeilijke jaren vooraf. Je hebt elkaar trouw beloofd, maar het gaat écht niet meer… Je weet dat Gods gebod over het huwelijk nog steeds geldt, toch is samen verder gaan geen optie meer.

Hoe kun je in de gebrokenheid van het leven bewogen aanwezig zijn bij met mensen die deze ‘onmogelijke keuze’ maken? Als ambtsdragers en aanvullend bezoekwerkers dachten we 13 sept. jl. over deze vraag na.

Luisteren en pastoraal begeleiden zonder te oordelen of partijdig te zijn, is dat mogelijk?

Valt niet een van de twee (van het echtpaar) tussen de wal en het schip?

Kan er samenwerking zijn met een aanvullend bezoekwerker?

Er werd ook gesproken over de kinderen, om hen niet te vergeten en te peilen wat hun behoefte in deze hectische tijd is. Afhankelijk van hun leeftijd kunnen ze in contact gebracht worden met Praatpaal www.hervormdputten/ontmoeten/praatpaalputten  of bijvoorbeeld met de catechesementor/ jeugdwerk. Ook praktische ondersteuning door de diaconie op het gebied van huisvesting kwam aan de orde. In de praktijk blijkt ook behoefte te bestaan aan hulp bij het zoeken naar een christelijke hulpverlener.

Bijzonder was het dat iemand, die zelf een scheiding meemaakte, die avond haar ervaring van de pastorale begeleiding wilde delen. Ze vertelde hoe er een sfeer van vertrouwen groeide met haar predikant en wijkouderling en hoe de diaconie op een discrete wijze informeerde of er hulp nodig was en deze daadwerkelijk bood. Maar ook hoe een knikje van een gemeentelid of een hand op haar arm haar bemoedigde. Het meewerken aan deze avond werd ingegeven door het feit dat ze iedereen deze positieve begeleiding zou gunnen. We weten helaas dat anderen zich in de kou voelden staan. Zonder lichtvaardig over echtscheiding te denken, willen we voor mensen in de gebrokenheid van het leven een veilige gemeente zijn. In navolging van Hem Die gebrokenen van hart nabij wil zijn.

Volgende keer: de waarde van het christelijke huwelijk, preventie en huwelijksproblemen

M.M. Jonker, Coördinator Aanvullend Bezoekwerk

mede namens Commissie Vorming & Toerusting

0341-357766 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Voor wie is het bedoeld?

Pastoraal bezoekwerk wordt in onze gemeente voornamelijk gedaan door predikanten, pastoraal medewerkers en ouderlingen. In de pastorale gesprekken zijn geloofsvragen doorgaans nauw verbonden met het leven van alledag. Voor sommige gemeenteleden is het ‘leven van alledag’ extra moeilijk geworden, omdat bij hen sprake is van psychosociale problemen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn vanwege traumatische gebeurtenissen, verliezen, afwijzing of overbelasting. Ook kan er sprake zijn van psychische problematiek bij henzelf of bij familieleden. Voor deze gemeenteleden is er de mogelijkheid om bezocht te worden door een aanvullend bezoekwerker.

Wat zijn aanvullend bezoekwerkers?

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er ook een team van aanvullend bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

 Informatie

Ligt jouw of uw vraag misschien op een ander terrein? Zou u willen gebruikmaken van Aanvullend Bezoekwerk vanwege ziekte, gedragsproblemen van kinderen in het gezin, depressieve gedachten of rouw? Heb jij problemen en wil je met iemand praten?

Bespreek dit met uw/jouw wijkpredikant of wijkouderling. Of neem contact op met:

M.M. Jonker-Hakkert, coördinator Aanvullend Bezoekwerk,

tel. 0341- 357766

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.