Doel
Na de opening van het winterwerk hopen de ouderlingen en zo mogelijk met de bezoekbroeders weer op huisbezoek te gaan.
Over het algemeen komen een ouderling en een bezoekbroeder samen op bezoek

Kerkelijk huisbezoek, bedoeld om het contact te versterken tussen u als gemeentelid en ‘de kerk’.
Ook en in het bijzonder bedoeld om bij de open Bijbel ons te laten leiden in ons geestelijke leven.
Levensvragen of bepaalde problemen kunnen ons allen soms erg bezighouden.


 Als we jong zijn:

Hoe ziet mijn levensweg er uit?
Mijn studiekeuze?
Mijn stage?
Mijn werk, wat ik mag doen?
Hoe ziet mijn toekomst er uit?
Het kan niet zonder de leiding van de HEERE in je leven.

Midden in het leven:
Staan we alleen of zijn we samen?
Hoe gaat het in alle drukte met de ‘huisgodsdienst’ (zoals de kinderen zingen: Lees je Bijbel, bid elke dag)?
Wat komt er veel op ons en onze kinderen af –hoe blijven we trouw aan de Heere en zijn we getuige van Zijn heil?
Hoe nemen we onze plek in in de gemeente?

Als we ouder worden
Hoe is mijn leven geweest?
Had de HEERE God daarin de eerste plaats?
Ben ik in mijn leven trouw geweest in de dienst van de HEERE?

Handreiking inzake heilsorde
De meest belangrijke vragen zijn immers die waar het gaat om onze eeuwige bestemming. Om onze zaligheid. Vragen over de orde van het heil. Over de twijfel als het gaat over de toe-eigening van het heil dat de HEERE belooft. Over de belijdenis van zonde en schuld. Verootmoediging voor God. Over de zekerheid van de beloften van God.

Het is belangrijk inzicht in de orde van het heil te hebben. Dat kan bewaren voor veel geestelijke strijd en duisternis.
Onder heilsorde verstaan we het werk van de Heilige Geest, Die het heilswerk van Christus, alles wat Hij volbracht, toepast en toe-eigent aan het hart en in het leven van de gelovigen.
De heilsorde is de weg waarlangs het heil door God voor een zondig mensenkind is bereid en in het geloof wordt geschonken. De weg die Hij met ons gaat om ons te veranderen, te vernieuwen, te doen groeien in het geloof en te leiden naar Zijn heerlijkheid.
En daar mag het bezoek van de ambtsdragers een handreiking in betekenen.

Prediking, gemeente, leven
Laat hen eens weten of u met zegen voor uw persoonlijke en geestelijke leven de prediking mag beluisteren. Zij wijzen u daarin de weg. De weg naar Christus. Het is hun roeping om het Evangelie van genade en schuldvergeving bij u aan huis te bezorgen. Het is hun ambtelijke opdracht deze boodschap aan uw en jullie hart te leggen. Daarom wordt in het huisbezoek ook regelmatig de betekenis van doop en avondmaal naar voren gehaald.

Ook andere onderwerpen in relatie tot kerk, geloof of persoonlijke omstandigheden die u of jullie bezig-houden, kunnen ter sprake komen.

Praktijk
Wilt u van te voren – biddend – overwegen wat u met de broeders wilt bespreken? Schrijf het maar op voor uzelf. De praktijk leert dat dit het huisbezoek ten goede komt.

Een bezoek wordt van te voren met u afgesproken. Kerkelijk huisbezoek, belangrijk voor u persoonlijk en (indien van toepassing) uw gezin.
De kerkenraad stelt het zeer op prijs als het gehele gezin bij het huisbezoek aanwezig is. De kinderen, de jongeren, zij horen erbij.
En daarom is huisbezoek zowel voor jong als oud bedoeld. De kerkenraad wenst u en jou een gezegend bezoek.
En na het bezoek gaan ook de ouderling en de bezoekbroeder bemoedigd naar huis.