De Diaconie van de Hervormde Gemeente van Putten heeft een aantal woningen in eigendom voor personen/gezinnen (hulpvrager(s), die tijdelijk woonruimte nodig hebben. Voorwaarde om gebruik te maken van deze tijdelijk woonruimte is naast dringende woningnood, een duidelijke hulpvraag.

Visie
Een tijdelijke huisvestingsmogelijkheid beschikbaar stellen aan personen/gezinnen (hulpvrager(s), die in een probleemsituatie zijn terechtgekomen. Het gaat dan met name om personen die zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de Gemeente Putten. Hierbij wordt aandacht besteed aan de oorzaak van de hulpvraag, het opbouwen van een sociaal netwerk, opvoeding, opleiding, werk, financiën en andere toekomstplannen.

Aanbod
Tijdelijk huisvesting en begeleiding. Vanwege het welzijn van de bewoner(s) legt de vrijwilliger (mentor) samen met de bewoner(s), waar nodig, contact met verschillende instanties als schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, jeugdzorg, Buurtzorg Jong, de advocatuur, UWV, etc. etc. Per woning kunnen maximaal 5 a' 6 personen worden ondergebracht. Voor elke woning kan dit een gezin zijn met een eigen voordeur, terwijl het eveneens mogelijk is dat de woning gedeeld wordt met meerdere individuele personen.

Kansen
Door het realiseren van een tijdelijke huisvestingsmogelijkheid ontstaat er een brug tussen de hulpvrager(s) en hulpaanbieder. De hulpvrager(s) die door de probleemsituatie uit zijn/haar woning moet, zal naast het aanbod van tijdelijke huisvesting hulp krijgen om de situatie weer op de rails te krijgen. Iedere hulpvrager(s) heeft een eigen vrijwilliger (mentor). Samen met de hulpvrager(s) wordt er een plan van aanpak opgesteld om stappen te zetten naar een nieuwe woonomgeving. Dit zal gedaan worden door het inschakelen van hulpaanbieders uit de eigen woonplaats of directe omgeving. Door het beschikbaar stellen van tijdelijke huisvesting zal er rust komen na een vaak spanningsvolle periode, waardoor de stap naar een nieuwe woonomgeving en het bouwen aan een stabiele leefsituatie (met ondersteuning van hulpaanbieder(s)) positief wordt beïnvloed.

Bestuur & organisatie
Het geheel wordt bestuurd door de Diaconie van de Hervormde Gemeente van Putten. De Diaconie heeft een Commissie Ondersteuning van vijf ervaren mensen die maandelijks de binnengekomen hulpvragen bespreken. De commissie heeft als doelstelling: het verlenen van hulp in de vorm van financieel advies en/of daadwerkelijke financiële hulp in de vorm van het ter beschikking stellen van gelden en/of andere hulp als tijdelijke huisvesting of goederen. Deze hulp geschiedt aan personen die door omstandigheden in problemen zijn geraakt.

Voorwaarden tijdelijke huisvesting:

 • Personen zijn ingeschreven in de Basis Registratie Personen van de Gemeente Putten.
 • Personen die dringend tijdelijk woonruimte nodig hebben vanwege een zeer gespannen en ontwrichtende thuissituatie.
 • De situatie moet buiten eigen verantwoordelijkheid zijn ontstaan en aanvrager moet kunnen aantonen er zelf alles aan gedaan te hebben om de problemen op te lossen.
 • Personen dienen open te staan voor begeleiding en moeten een actieve bijdrage leveren aan het oplossen van hun problemen.
 • Personen dienen zelfstandig te kunnen wonen, in staat zijn hun eigen woonruimte schoon te houden en enige dagbesteding hebben.
 • Er dient perspectief op doorstroming te zijn, de diaconie biedt immers tijdelijke hulp, woonruimte en begeleiding.
 • Gebruiksduur zal bepaald worden op 3 maanden met uitloop naar maximaal 6 maanden.
 • Personen dienen 18 jaar of ouder te zijn.
 • Personen ondertekenen de bruikleenovereenkomst.
 • Het is noodzakelijk eigen inkomen te hebben of er moet reële verwachting zijn dat dit op korte termijn geregeld is.
 • Personen betalen naar hoogte van het inkomen een gebruikersvergoeding en de werkelijke servicekosten voor gas, licht en water en dergelijke kosten.

Hulpvragers met een verslaving of een complex psychiatrisch ziektebeeld komen niet in aanmerking.

Het dagelijks bestuur van de Diaconie is bevoegd om in bijzondere situaties, gemotiveerd, in afwijking van de genoemde voorwaarden te besluiten.