Een wekelijks terugkerend kopje in de kerkbode.

ziekteenzorg

 

 

Er zijn in de gang van het leven tijden van verdriet, moeite, rouw, ziekte of zorg.

Laten we daarbij ook de psychische strijd niet vergeten.
Velen in onze gemeente hebben daarmee te maken.

Met het oog op het meeleven met elkaar worden in het kerkblad namen genoemd van gemeenteleden die hiermee te maken hebben.

Nadrukkelijk noemen we hierbij dat dit niet gebeurt buiten uw toestemming om. 

Er zijn ook gemeenteleden die hun namen liever niet vermeld zien onder de wijkberichten in de kerkbode.
Daar is uiteraard begrip voor.

 

 

Omzien naar elkaar

De grote Herder van de schapen, de HEERE God, heeft zorg voor Zijn kudde. Hij wil, dat we als gemeente zorg voor elkaar hebben.
In 1 Korintiërs 12 vers 26 lezen we: ‘…als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee’.
Hier ligt voor ons als gemeente een taak: omzien naar elkaar. Met barmhartigheid.
Oog te hebben voor elkaar en in elkaars zorgen en vreugden te delen. Om het met een Bijbels beeld te zeggen: we mogen schapen zijn met het hart van een herder.

Pastoraal bezoek

Onze predikanten hebben ook de pastorale of herderlijke zorg voor de gemeente. Geef hen uw vertrouwen. Licht hen in, want zij willen samen met de bijstanden in het pastoraat en de ouderlingen in tijden van ziekte en zorg met u meeleven.
Dat betekent dat zij u thuis, in het ziekenhuis of elders bezoeken.
Zoals een predikant wel vergeleken wordt met een herder (=pastor), zo wordt het Woord van God wel de staf genoemd, waarmee de kudde geleid en geregeerd wordt. Opmerkelijk is hoe in het Nieuwe Testament hetzelfde Griekse woordje zowel vermanen als vertroosten betekent.
In een pastoraal bezoek wordt met een liefdevol oog en een open oor naar u geluisterd. In het licht hiervan leest de predikant, de pastorale bijstand of de ouderling graag een toepasselijk gedeelte uit de Bijbel. Ook wordt een gebed gedaan, omdat we geloven dat onze God gebeden wil zijn. De voorbede is een opdracht die de Heere aan ons geeft. Er kan zoveel van uitgaan als iemand voor ons bidt.

Informatie.

Voor het verlenen van pastorale zorg kunt u contact opnemen met uw wijkpredikant.
Bij zijn afwezigheid kunt u zich wenden tot de scriba van uw wijkgemeente of uw wijkouderling.

Voor adressen en telefoonnummers zie: 

a. de informatiegids van onze Hervormde Gemeente en/of
b. de website www.hervormdputten.nl – pastoraat – contactpersonen - uw postcode en huisnummer – en u weet wie uw wijkpredikant en uw wijkouderling zijn.

P.S. 

Ook in tijden van vreugde, dankbaarheid en blijdschap willen uw wijkpredikant of wijkouderling met u meeleven. Stel hen op de hoogte. Het is goed om samen met u de HEERE God hiervoor te danken.