Geef

Manieren om te geven

Er zijn verschillende manieren waarop u met uw gift de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten kunt steunen. U kunt zelf een gift overmaken op rekeningnummer: IBAN NL50 RABO 0930 4088 96 t.n.v. Diaconie Hervormde Gemeente te Putten. Ook is het mogelijk te bellen met de secretaris 0341-357247of de penningmeester 0341-269424om de mogelijkheden voor het geven van een gift te bespreken.

1) Periodieke schenking
Een aantal gemeenteleden ondersteunen de diaconie met een periodieke schenking, ook wel een lijfrenteschenking genoemd. Op deze manier zijn uw giften 100% fiscaal aftrekbaar en dat betekent dat de fiscus, afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf, tot wel 52% mee betaalt aan de donatie. Op deze manier kunt u meer hulp bieden aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten, zonder dat het u extra geld kost. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks, voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven.

>> Geef een periodieke schenking

2) Diaconie Hervormde Gemeente van Putten in uw testament
Denkt u erover de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten in uw testament op te nemen?

>> Dat kan via een legaat of erfstelling


 

Periodieke schenking
Een fiscaal voordelige manier van geven is via een periodieke (notariële) schenking, ook wel lijfrenteschenking genoemd. Deze manier van geven is 100% fiscaal aftrekbaar en dat betekent dat de fiscus, afhankelijk van de voor u geldende belastingschijf, tot wel 52% meebetaalt aan de donatie.
Op deze manier kunt u meer diaconale hulp bieden, zonder dat het u extra geld kost. Voorwaarde is wel dat er jaarlijks, voor minimaal vijf jaar, een vast bedrag wordt gegeven. Ook moet dit vastgelegd worden in een (notariële) akte.


Sinds 1 januari 2014 is het eenvoudiger om de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten structureel te ondersteunen met een periodieke schenking. Tussenkomst van een notaris en het overleggen van uw legitimatiebewijs is als gevolg van nieuwe wetgeving niet langer nodig.

Hoe werkt het?

  • U schenkt jaarlijks – dat mag natuurlijk ook in termijnen – een vast bedrag aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten.
  • U geeft voor minimaal 5 jaar achter elkaar.
  • De hoogte van het bedrag bepaalt u zelf.
  • Vul de overeenkomsten in, zie website belastingdienst
  • Onderteken deze, één exemplaar is voor uw administratie en één exemplaar is voor de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten.

Het is belangrijk dat u beide overeenkomsten aan de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten terug stuurt. Na verwerking en ondertekening ontvangt u één exemplaar van ons retour. Wij zullen de overeenkomst ondermeer van enkele codes voorzien die u later bij uw belastingaangifte moet invullen. U dient deze overeenkomst goed te bewaren in uw administratie, omdat de Belastingdienst u hiernaar kan vragen.

ANBI-regeling
De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten valt onder de ANBI-regeling. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dit betekent dat uw giften en schenkingen binnen de daarvoor geldende regels fiscaal aftrekbaar zijn. Ook betaalt de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten geen successierecht of schenkingsrecht over schenkingen en erfenissen.


Indien er na het doornemen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan onze penningmeester of secretaris.


 

Met een legaat of erfstelling heeft uw nalatenschap toekomst
Wat wilt u nalaten als u er niet meer bent? Dat is een vraag waar de meeste mensen liever niet over nadenken. Toch is het belangrijk om dit te regelen, zodat u zeker weet dat uw nalatenschap daar terechtkomt waar u dat wilt. Veel mensen nemen hun kinderen, echtgenoot/echtgenote en/of familieleden op in hun testament. Maar wist u dat u ook een goed doel op kunt laten nemen?


Als u besluit om een deel van uw nalatenschap te geven aan De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten, dan mag u ervan verzekerd zijn dat uw geld terechtkomt waar het heel hard nodig is: bij hulpbehoevenden die zonder hulp dikwijls 'geen leven' hebben. Uw geld wordt o.a. gebruikt voor hulpverlening dichtbij (zoals tijdelijke ondersteuning van personen, uitdelen van voedselpakketten etc.), maar ook ver weg, door het steunen van diverse projecten. Uw nalatenschap geeft hulpbehoevenden en minder bedeelden een toekomst.


Testament


Als u uw nalatenschap of een gedeelte daarvan wilt bestemmen voor een goed doel, bijvoorbeeld de Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten, is het niet voldoende als u die wens zelf op papier zet. Er is een officieel testament voor nodig, opgemaakt door een notaris. U kunt De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten op twee manieren opnemen in uw testament: als legataris of als erfgenaam.

Legaat

Als u De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten benoemt tot legataris, dan bepaalt u dat De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten uit uw nalatenschap een legaat ontvangt. Dit is een specifiek omschreven bedrag of goed. Wie een legaat ontvangt, heeft verder geen bemoeienis met de afwikkeling van de nalatenschap. Als een legaat aan De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten bestaat uit een materieel goed, dan wordt dat goed verkocht en daardoor omgezet in liquide middelen, anders gezegd: in geld.

Erfgenaam 


Bij een erfstelling bepaalt u in uw testament dat De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten, alleen of samen met anderen, erfgenaam van uw nalatenschap wordt. Als er meerdere erfgenamen zijn, hoeven deze niet allemaal in gelijke mate te erven: u kunt zelf bepalen op welk percentage van uw nalatenschap een erfgenaam straks recht heeft. De wet ziet erfgenamen juridisch als opvolgers van de overledene. Ze erven niet alleen de baten, maar ook de lasten. Een erfgenaam is aansprakelijk voor de schulden van de overledene.

Beneficiair aanvaarden

Om te voorkomen dat De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten als erfgenaam aansprakelijk wordt gesteld voor schulden van de overledene die groter zijn dan de baten van de nalatenschap, aanvaardt De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten, zoals de meeste goede doelen, nalatenschappen alleen beneficiair. Beneficiaire aanvaarding betekent eenvoudig gezegd, dat de nalatenschap alleen maar aanvaard hoeft te worden bij een positief saldo, dus alleen als De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten er daadwerkelijk geld aan overhoudt om te besteden aan het Diaconale werk.

Geen successierecht

Als erkend goed doel (ANBI) is De Diaconie van de Hervormde Gemeente te Putten geen successierecht verschuldigd over de verkrijgingen uit nalatenschappen. Uw schenking wordt dus 100 procent gebruikt om hulpbehoevenden en minder bedeelden te ondersteunen.

Indien er na het doornemen van deze informatie nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan onze penningmeester of secretaris.