De Algemene Kerkenraad vertrouwt de verzorging van de vermogensrechtelijke aangelegenheden, voor zover niet van diaconale aard,  toe aan het College van Kerkrentmeesters. De taak van het College van Kerkrentmeesters is volgens Ordinantie 11 Artikel 2 Lid 7 onder meer :

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente
  • het vaststellen van de materiële behoeften van de gemeente
  • het zorgdragen voor de geldwerving
  • het zorgdragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente
  • het beheer van de kerkgebouwen, van het kerkelijk centrum en andere eigendommen
  • personeelsbeleid (Kerkelijk Bureau medewerkers, kosters, e.d.)
  • het bijhouden van de registers van de gemeenteleden en van de doop-, lidmaten en trouwboeken
  • het beheren van de archieven van de gemeente
  • het beheren van verzekeringspolissen

De ouderlingen-kerkrentmeester worden gekozen door de belijdende leden van de  wijkkerkenraden.  Elke wijkkerkenraad heeft 2 ouderlingen-kerkrentmeester. De kerkrentmeesters die geen ouderling zijn, worden door de kerkenraad uit de leden van de gemeente benoemd nadat hun namen zijn voorgedragen aan de gemeente om haar goedkeuring te verkrijgen. Voor hen geldt dezelfde zittingstijd als de ouderlingen-kerkrentmeester. De meerderheid van het College van Kerkrentmeesters dient te bestaan uit ouderlingen-kerkrentmeester. Het College van Kerkrentmeesters wijst uit zijn midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan. De voorzitter is een van de ouderlingen-kerkrentmeesters.

Dagelijks Bestuur

F. Vierwind (voorzitter), E. Polhoud (secretaris), H. Bleijenberg (penningmeester) en N. van Lindenberg (algemeen adjunct)

Commissie Algemene, Personele en Juridische Zaken

C. Meijer, N. van Lindenberg

Financiële commissie

H. Bleijenberg, A. van Emous en A. v.d. Hoorn
S. Vierwind

Technische commissie

R . van Dasselaar, T. Grevengoed, H. Grift,  A. de Lange,  A. Knoppert en G.G. Aalten. 

De Aker commissie

N. van Lindenberg en C. Meijer
H. Slurink

Orgel en Koren commissie

B. v.d. Berg (vervanging: J. de Bruin)

Commissie BHV en Veiligheid

J. de Bruin (vervanging: B. v.d. Berg)
A. v.d. Bor en G. Stoffer

 Kerkomroep en Geluidszaken

J. Verhoef, M. Lubbertsen, A. v.d. Beek, W. Hol,  B. v.d. Hazel en M. v.d. Langemheen

Boeldagcommissie

J. v.d. Bor, J. Bos, J. Verhoef, Hennie Kruithof, Henk Kruithof, W. Loedeman en E. Grift

Kostersoverleg

J.de Bruin
 naast de kosters: R. van Dasselaar (TechCie) en F. Vierwind (voorzitter)

Website en Archiefcommissie

WebsiteCie: C. Bos, J. Verhoef, M. Lubbertsen, G.J. Lubbertsen en M. Kleijer

Digitaal archief: C. Bos

Archiefcommissie: E. Kous en W. Kleijer

Commissie Vrijwilligers / Volonti

C. Meijer en G.G. Aalten

Commissie Public Relations

F. Vierwind en E. Polhoud

iban 

   IBAN: NL43 RABO 0373727186  t.n.v. CvK Herv. Gem. Putten