Veel mensen kennen de Christelijke feestdagen alleen maar van lekker eten en gezelligheid. Maar deze dagen zijn veel meer dan dat. De feestdagen zijn ingesteld om de heilsfeiten te vieren en te gedenken aan de periode dat de Heere Jezus  op aarde was.
En ook mogen we denken aan de periode die nog komen gaat.

Kerst

Kerst is het geboortefeest van Jezus Christus. Onze jaartelling is begonnen bij deze geboorte. Jezus werd geboren in een stal in Bethlehem. Engelen kondigden zijn geboorte aan bij de herders die niet ver daarvandaan in het veld waren. Een ster wijst de weg aan wijze mannen uit het Oosten die Hem eer komen bewijzen.

Dit pasgeboren Kind is niet zomaar een kind. Hij is de Zoon van God. In Jezus komt God zelf naar de aarde. Dat Jezus geboren zou worden is al veel langer daarvoor beloofd. Toen God aarde en hemel, zon, maan en sterren, dieren, bloemen en mensen schiep, maakte Hij als kroon op de schepping de mens. God maakte hen naar Zijn evenbeeld en gaf hen opdracht voor de schepping te zorgen. Adam en Eva hadden een innige relatie met God en kregen het paradijs als plek om te leven. Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God en moesten daarom het paradijs verlaten. De mens was gevallen en met de zonde kwamen allerlei ellende, ziekte en de dood in de wereld. De mooie, innige relatie die de mensen met God hadden was verstoord.

Toch liet God het daar niet bij. Er was geen hopeloze situatie ontstaan. God heeft een verlossingsplan en beloofde dat er een mens zou komen, die de relatie tussen God en mensen zou herstellen. Die belofte werd door de eeuwen heen door anderen, profeten, herhaald.

Met Kerst begint God met de daadwerkelijke uitvoering van Zijn verlossingsplan. De Verlosser, Gods Zoon, komt als een baby op de aarde. God doet wat Hij belooft. Daarmee is Kerst niet alleen een geboortefeest, maar ook een feest van hoop! ‘God werd mens’. Met die drie woorden kun je Kerst samenvatten.

Goede Vrijdag

De vrijdag voor Pasen noemen we Goede Vrijdag. In tegenstelling tot de feestdagen Kerst, Pasen en Pinksteren, is Goede Vrijdag eigenlijk gedenkdag. We staan op die dag stil bij het lijden en sterven van Jezus Christus. De Joodse leiders en de Romeinen veroordeelden Hem tot de dood. Jezus werd buiten de stadspoort van Jeruzalem, op een heuvel die Golgotha heet, gekruisigd. Aan het kruis stierf Hij.

Het lijden en sterven van Jezus Christus is een belangrijke gebeurtenis. Op de pagina over Kerst kon je al lezen dat Jezus naar de wereld kwam om de mensheid te verlossen van de zonde. De uitvoering van het verlossingsplan dat God gemaakt had.

God is een rechtvaardig God. Het recht moet zegevieren. Als mensen, jij of ik, niet naar Hem luisteren, als we zondigen, verdienen we volgens dat recht straf. Die straf zouden we zelf moeten dragen. Maar zelfs daar had God een oplossing voor bedacht: in het verleden, voor Jezus stierf, mochten de mensen een offer brengen. Dan werd er een dier geslacht en aan God geofferd. Zo hoefde de mens niet zelf de straf te dragen, maar stierf het dier in plaats van hem. Die offers werden steeds herhaald. Maar al die offers waren niet genoeg.

Toen Jezus, Gods eigen Zoon, aan het kruis stierf, werd de schuld in zijn geheel voldaan. Dit grote Offer dat meer dan 2000 jaar geleden werd gebracht, was genoeg om alle zonden van alle mensen weg te doen. Jezus stierf in jouw en mijn plek. Hij droeg de straf die ik had verdiend. Als je deze gedenkdag in drie woorden zou moeten samenvatten, zou dat zijn: Hij voor mij. Daarom heet deze vrijdag ‘Goede Vrijd

Pasen

Pasen is hét centrale feest van de   christelijke kerk. Het is het feest van leven uit de dood. De kerk viert de opstanding van Jezus uit de dood.

De dood en opstanding van Jezus vonden plaats op het Joodse Paasfeest, dat Pesach of Pascha heet. De Joden herdenken dan dat ze uit de slavernij van Egypte werden bevrijd. De uittocht of exodus was het begin van de trektocht onder leiding van Mozes naar het beloofde land.

Jezus was dood, gestorven aan het kruis en begraven. Drie dagen later staat Jezus op uit de dood. Pasen is opstanding. Er is verzoening tussen God en mensen. Alle leed is door Jezus weggedragen. De dood heeft het laatste woord niet meer.

Met Pasen denken we niet alleen aan dat Pesach-feest 2000 jaar geleden. Natuurlijk, dat ook. Maar we kijken ook vooruit. Net zoals Jezus ons voorging en weer leeft, zullen ook wij eens opstaan uit de dood. Hij zal ons dan opwekken. Lees daar meer over op de pagina over de Wederkomst.

Hemelvaart

Tijdens de 40 dagen na Pasen is de opgestane Jezus verschillende keren aan Zijn leerlingen verschenen.  Op de veertigste dag na Pasen neemt Hij hen mee naar de Olijfberg. Daar gebeurt iets wonderlijks: Zijn lichaam komt los van de aarde en Hij rijst omhoog, naar de hemel. De leerlingen van Jezus staan er bij en kijken Hem na, tot een wolk Hem aan hun ogen onttrekt.
Jezus, die met Kerst als kind op de aarde kwam, gaat met Hemelvaart terug naar de hemel. Terug naar het huis van Zijn Vader. Daar is Hij nu en vandaar regeert Hij over de schepping.

Er zijn twee dingen die je in ieder geval moet weten als het gaat om wat Jezus in de hemel doet. Het eerste is dat Hij daar voor ons bidt. Hij bidt om standvastigheid in ons geloof. Als je tot Hem bidt, legt Hij die woorden aan Zijn Vader voor. Het tweede is dat Hij nu in de hemel bezig is met het maken van een plaats voor alle mensen die in Hem geloven. Alle gelovigen krijgen in de hemel, het huis van Zijn Vader, een plaats.
Geweldig toch?

Pinksteren

Pinksteren is naast Kerst, Pasen en Hemelvaart het vierde grote feest van de kerk. Het is het minst bekend. Pinksteren betekent 50. Het wordt vijftig dagen na Pasen gevierd. 50 dagen na Pasen zijn de discipelen, de leerlingen van Jezus, in afwachting van wat er komen gaat. Jezus heeft hen opdracht gegeven de wereld te vertellen dat Hij leeft, dat er vergeving is en dat mensen God kunnen leren kennen. ‘Maar nu nog niet’, zei Hij erbij. ‘Wacht op de Geest’. En op die eerste Pinksterdag is het begonnen. Terwijl veel Joden in Jeruzalem zijn samengekomen om het oogstfeest te vieren, daalt de Geest van God neer op de aanwezige leerlingen. Ze raken in vuur en vlam. Zo leek het tenminste: de mensen die het zagen gebeuren, hoorden het geluid van een geweldige wind en zagen vlammen op de hoofden van de discipelen.

Na die gebeurtenis wordt de opdracht van Jezus uitgevoerd. Mensen, die door de Heilige Geest zijn geïnspireerd, verbreiden het goede nieuws van Jezus, de vergeving van zonden, verlossing en van God die wil dat mensen een relatie met Hem hebben. Eerst in Jeruzalem en omgeving, maar als snel via Turkije naar Europa.

Daarom viert de kerk met Pinksteren de komst van de Heilige Geest. Ook nu nog raakt de Geest van God mensen aan, zodat ze vol worden van de boodschap van Jezus. En als dat gebeurt, verandert er iets. Dan blijf je niet langer toeschouwer, maar dan geeft de Geest je die innige relatie met God. Dan leert Hij je dat je vergeving van je zonden krijgt en helpt Hij je die wonderlijke boodschap van Jezus te begrijpen.

Wederkomst

Dit feest had je in dit rijtje waarschijnlijk niet verwacht. Want alle andere feesten waar je hier over hebt kunnen lezen, zijn ooit begonnen. Ooit werd Jezus geboren, stierf Hij en stond Hij op uit de dood. Ooit ging Hij terug naar de hemel en gaf Hij Zijn geest. Bij al die feesten waren andere mensen aanwezig die er van kunnen getuigen.

Jezus heeft vaak verteld dat Hij terug zal komen, op dezelfde manier waarop Hij de wereld met Hemelvaart verliet. Maar die wederkomst is nog niet geweest. Het moet nog gebeuren en geen mens weet hoe dat precies zal gaan.

De christelijke kerk kijkt reikhalzend uit naar dat moment. Dat is het moment waarop Jezus terug komt en alles hersteld zal worden naar de staat waarop God het bedoeld had. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar is geen plaats voor de duivel. De zonde zal daar definitief weg zijn net als ziekte, verdriet, zorgen of de dood. Daar zullen we samen met God leven, Hem van aangezicht tot aangezicht zien en Hem kennen zoals Hij is. En het mooie is: dat zal nooit meer over gaan. Dat blijft. Eeuwig.

De Bijbel leert ons dat er bij de wederkomst nog meer gebeuren zal. Alle mensen die eens gestorven zijn, zullen uit de dood worden opgewekt. Er zal scheiding worden aangebracht tussen de mensen die in Jezus geloven en de mensen die Hem verworpen hebben. De mensen die in Jezus geloven, zullen met Hem in de hemel zijn. Voor degenen die Hem niet hebben willen kennen is daar geen plaats. De Bijbel gebruikt daar woorden voor die in onze oren terecht angstaanjagend klinken, zoals de hel of de buitenste duisternis. Misschien jaagt jou dat ook wel angst aan. Maar vergeet dan niet dat Jezus iets anders met je voor heeft. Hij wil dat je Hem kent, Hij wil je Zijn Geest geven. Hij wacht op je om je te laten weten dat die feesten van de kerk ook jouw persoonlijke feesten kunnen zijn!