Apostolische geloofdsbelijdenis

Of de twaalf artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof

Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde.

En in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere;

Die ontvangen is van den Heiligen Geest, geboren uit den maagd Maria;

Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle;

Ten derden dage wederom opgestaan van de doden;

Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders;

Vanwaar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in den Heiligen Geest.

Ik geloof één heilige, algemene Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen;

10 Vergeving der zonden;

11 Wederopstanding des vleses;

12 En een eeuwig leven.

 

 

 

De Apostolische Geloofsbelijdenis, ook wel Apostolicum genoemd of de Twaalf Artikelen van het geloof. Het is één van de centrale geloofsbelijdenissen uit het christendom. De Apostolische Geloofsbelijdenis is de eenvoudigste van de geloofsbelijdenissen. Deze belijdenis is langzaamaan ontstaan uit onder andere verzen uit de Bijbel. Rond het jaar 170 is de eerste bekende versie op schrift gezet.