Avonmaalstelw

Zondag 29 november 2020 - Voorbereiding Heilig Avondmaal -

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden,
Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel,
Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam.
Al ging ik ook door een dal vol schaduw van de dood,
ik zou geen kwaad vrezen, want U bent met mij; Uw stok en Uw staf, die vertroosten mij.
U maakt voor mij de tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders;
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over.
Ja, goedheid en goedertierenheid zullen mij volgen
al de dagen van mijn leven. Ik zal in het huis van de HEERE blijven tot in lengte van dagen.

WOORD VOOR ONDERWEG
Alleen die oprecht 'op Jezus zien' worden tot de Tafel van de Heere genodigd. Sommigen gevoelen zich als een zieke, die van een koorts herstelt. U bent van alle kracht ontdaan en niet in staat om de hand of het hoofd op te heffen. Maar u ziet op de Heere Jezus als uw sterkte. Hij is voor zondaren gestor-ven en leeft nog voor hen. Dag aan dag ziet u op Hem. Uw ziel zegt: 'Hij verkwikt en versterkt mij, ik heb geen kracht dan die van Hem uitstroomt'. Deze mogen naderen en zich verkwikken aan de Tafel van de Heere. U bent daar welkom.
Anderen gevoelen zich vermoeid en afgemat zoals de reiziger die na een lange tocht een rustplaats bereikt. De kracht om de reis voort te zetten ontbreekt u. U kunt geen schrede verder voortgaan, doch u verlaat u op Jezus als uw sterkte. U gelooft dat woord: 'Ik leef en gij zult leven'. Nadert en neemt brood en wijn, met uw staf in de hand en schoenen aan de voeten en u zult 'uw weg reizen met blijdschap'.

Robert Murray M'Cheyne (1813-1843): predikant van de Schotse Kerk te Dundee. Hij schreef veel stichtelijke verhandelingen en een aantal gedichten, in het Nederlands vertaald door J.J.L. te Kate.

Gebed uit de Vroege Kerk
Voor de deuren van uw heiligdom sta ik en nog zet ik de slechte gedachten niet van mij af. Maar U, o Christus, onze God, die de tollenaar gerechtvaardigd hebt, medelijden had met de Kananese vrouw en de poorten van het paradijs geopend heeft voor die ene moordenaar, open ook voor mij de schoot van Uw menslievendheid. Zie mij nu aan, want ik nader tot U om U aan te raken. Aanvaard mij zoals de echtbreekster en bloedvloeiende vrouw, die, door slechts de zoom van Uw kleed aan te raken, werd genezen, terwijl de andere, door Uw heilige voeten te omklemmen, vergeving van haar zonden verkreeg. En ik, beklagenswaardige, waag het Uw gehele Lichaam te ontvangen. Laat mij hierom niet als door het vuur verteerd worden, maar wil mij aanvaarden zoals haar en verlicht mijn geestelijke zintuigen. Amen.

Johannes Damascenus, monnik, priester, theoloog en heilige uit de Oosterse Kerk. Zijn feestdag is in de Grieks-Orth. Kerk. Geb.: 676 na Chr., in Damascus, Syrië - Overl.: 4 december 749 na Chr., Mar Saba