Binnen of buiten…

‘Maar Ik zeg u dat er velen zullen komen van oost en west en zij zullen aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob in het Koninkrijk der hemelen, en de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden…

Matth. 8:11,12a

 

Bijzonder, een heidense hoofdman gelooft, dat Jezus op afstand zijn knecht kan genezen. Wat denkt hij klein van zichzelf en groot van Jezus! Jezus verwondert Zich over zo’n groot geloof. Dan houdt Jezus Zijn volgelingen én ons  een spiegel voor in bovenstaande tekst. Daarin piept een scharnier, de deur van het koninkrijk zwaait wijd open en valt zwaar in het slot.

Eerst klinkt uitnodigend de belofte: velen zullen komen van oost en west en aan tafel gaan met Abraham, Izak en Jakob. Dat gaat over de zaligheid onder het beeld van een feestmaal in gezelschap van de aartsvaders. Velen: achter deze ene hoofdman doemt een heerlijk vergezicht op. Velen zullen komen uit oost en west! De geschiedenis van Kerk en Zending gaat hier open tot aan de jongste dag, met uitzicht op de voleinding van de tijd. In dit verrassend en veelbelovend woord van Christus staat Hij Zelf garant voor de vervulling.

Maar spreken de cijfers van kerkelijke statistieken geen andere taal? Wie van ons kent in eigen omgeving geen afhakers? Er is in elk geval meer dan je met je ogen ziet. Wat weten wij van wat er wel of niet leeft bij andere mensen? De Heere, Hij kent degenen, die de Zijnen zijn. Juist wie zorg heeft over (klein)kinderen mag de vinger leggen bij dit woord: velen! Omdat bij God geen ding onmogelijk is. Omdat Zijn arm zo ver reikt en Zijn hand zo sterk is. Omdat het bloed van Jezus Christus Gods Zoon reinigt van alle zonden en omdat de Heilige Geest zo overmachtig werkt. Hier is ook troost als u geliefden nakijkt die in de Heere zijn ontslapen. En u denkt dan aan dit beeld van thuiskomen en aan tafel zitten met Abraham en al die anderen. Voor eeuwig de strijd te boven! Ook voor de lopers in de renbaan is dit een aanmoediging om vol te houden.  Bent u ook zo’n pelgrim onderweg naar de feestzaal? Net als die hoofdman gebroken in uw eigendunk. Ik ben het niet waard, zei die man. Spreek slechts een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Een groot geloof, zegt Jezus. Velen… Wie volgt? Dan wel een fel contrast met die anderen, als Jezus vervolgt: en de kinderen van het koninkrijk zullen buitengeworpen worden in de buitenste duisternis, daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Schokkende woorden, een indringende waarschuwing. Deze kinderen van het koninkrijk beschouwen zichzelf als nageslacht van Abraham met recht op het koninkrijk. Een rampzalige vergissing. Want geen uiterlijke bloedband en niet de inschrijving in een kerkelijk register bepaalt onze eeuwige bestemming. Wat is dan beslissend? Door het geloof eigendom zijn van Jezus Christus, Hij uw Eén en Al, uw Schat. Heeft Hij uw hart? Kijkt u naar Hem uit? Van tweeën één, toch? Binnen of buiten…  

J.V.