Waarover spreken wij?

(…) en over de dingen sprak die het Koninkrijk van God betreffen

(Hand. 1:3b)

Jezus, de Zoon van God, kwam naar deze aarde om Redder te zijn. Hij stierf om de zondeschuld te betalen, zodat er voor ons vergeving is. In Zijn prediking wees de Heiland voortdurend op het Koninkrijk van God. Door gelijkenissen verkondigde Hij hoe het leven in Gods Koninkrijk eraan toe gaat en wie er burgers van dit Koninkrijk zijn. In Jezus is het Koninkrijk van God zichtbaar geworden op deze aarde. Door wedergeboorte en geloof worden we burger van het Koninkrijk. Dan erkennen we Jezus Christus als onze Koning. We gehoorzamen Zijn stem, volgen en dienen Hem.

Na Pasen is de Heere Jezus regelmatig aan Zijn discipelen en ook andere volgelingen verschenen. Jezus heeft met hen over vele dingen gesproken; soms lezen we in de evangeliën duidelijk waarover het ging. Lukas geeft een samenvatting van de boodschap die Jezus tussen Pasen en Hemelvaart gesproken heeft. Het thema is: Het Koninkrijk van God! Gods Koninkrijk ís gekomen in Jezus Christus en zál komen in heerlijkheid. In het Onze Vader bidden we: ‘Uw Koninkrijk kome’ en ‘Want van U is het Koninkrijk’, de kracht en de heerlijkheid’.

Dit bidden wij – en waarover spreken wij?  We mogen over alle dingen van ons leven en van deze wereld spreken. Maar is voor ons het Koninkrijk van God ook gespreksonderwerp? Beter gezegd: Is voor ons het Koninkrijk van God het belangrijkste? Spreken wij over onze Heere en Koning? Dat we Hem hebben liefgekregen omdat Hij ons eerst heeft liefgehad? Horen anderen van ons hoe heerlijk het is om bij deze Koning te horen, om Zijn eigendom te zijn in leven en in sterven? We horen veel over de machtige heersers op deze aarde, maar bemoedigen we elkaar ook met de boodschap dat Jezus Christus alle macht heeft in hemel en op aarde? Dat Hij als Koning regeert, ook al zien we dat niet altijd?

We mogen tegen iedereen zeggen hoe goed en heilzaam de geboden van Gods Koninkrijk zijn. Jezus gebood om elkaar lief te hebben, zoals Hij ons heeft liefgehad. Zelfopoffering in plaats van hoogmoedige ik-zucht.

Gods Koninkrijk komt in heerlijkheid! Jezus is naar de hemel gegaan om als Koning te regeren. De belofte is dat Hij terugkomt! Onrecht en zonde hebben niet het laatste woord. De aarde zal vol worden van Gods heerlijkheid. Een heerlijke toekomst is beloofd en wordt bewaard voor alle erfgenamen. Spreken we over die heerlijke erfenis die wacht? Dat zal het leven op deze aarde en het staan in deze tijd bepalen. Hoe meer gelovigen over Gods Koninkrijk spreken, hoe meer werfkracht er van de christelijke gemeente zal uitgaan. En we bidden nog meer: Uw Koninkrijk kome!

ds. A. Jonker