Van zondag tot zondag 25 juli -Na Pinksteren - Het Woord gaat voort - Barnabas en Paulus op Cyprus [3] 

4 Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus.
5 En toen zij in Salamis gekomen waren, verkondigden zij het Woord van God in de synagogen van de Joden; en zij hadden bovendien Johannes Markus als dienaar [Handelingen 12: 24].1e zendingsreis Paulus

Op Cyprus
Cyprus was in Paulus' dagen een vruchtbaar eiland. Er kwam veel wijn en ook veel graan vandaan. Bovendien was het ook daarom voor de Romeinen een begerenswaardig gebied, omdat het er mogelijk bleek allerlei delfstoffen uit de grond te halen. Vooral de kopermijnen van Cyprus waren de moeite waard.
De inwoners van Cyprus waren Semieten. De hellenistische cultuur had er echter een goede voedingsbodem gevonden, en de Griekse taal was er, toen Paulus kwam, al eeuwen in zwang. Dat is begrijpelijk, als wij letten op de aanzienlijke functie, die Cyprus in het toenmalige handelsverkeer ingenomen heeft. Het was een uitermate geschikte aanlegplaats voor de vrachtvaarders van Oost naar West.
Aangenomen mag worden, dat er op Cyprus veel Joden waren. Niet alleen weten wij, dat koning Herodes er eens een hele groep heen heeft gestuurd om als gevangenen in de kopermijnen te werken, maar ook is het ons door Dio Cassius [een Romeins senator van Griekse afkomst en geschiedschrijver uit de 2e/3e eeuw na Chr.] overgeleverd, dat er onder keizer Hadrianus (117-138 na Chr.), bij een opstand meer dan 240.000 Joden zijn omgebracht. Nu mag dat een honderd jaar later geweest zijn, niettemin kan er toch wel worden vastgesteld, dat er dan ook vroeger al wel veel Joden op Cyprus gewoond zullen hebben.
Bovendien is daar het getuigenis van Flavius Josephus nog: ‘In deze tijd, d.w.z. de eerste eeuw voor Christus, ging het niet alleen de Joden die in Jeruzalem en Judea woonden, voorspoedig, maar ook hun die zich in Alexandrië, Egypte en Cyprus bevonden.’

Vs. 4 Paulus en Barnabas, uitgezonden door de Heilige Geest, kwam af naar Seleucië, en vandaar voeren zij af naar Cyprus;
Vs. 5 en komend te Salamis, verkondigden zij het woord Gods in de synagogen van de Joden; en zij hadden ook Johannes tot een dienaar.

Na een tocht van hoogstens enige dagen bereikten Paulus en Barnabas de Cyprische havenstad Salamis. Daar zijn zij aan land gegaan. Salamis was destijds de stad met het grootste aantal inwoners van geheel Cyprus. Dat er ook vele Joden zich gevestigd hadden, blijkt uit de opmerking van Lukas, dat Barnabas en Paulus er het woord van God verkondigd hebben in de synagogen van de Joden. Het meervoud is hier veelzeggend, en mag niet over het hoofd gezien worden!
Dat de beide verkondigers van het Evangelie allereerst naar de Joden gegaan zijn en in de Joodse synagogen zijn opgetreden, is een trekje van eminent belang. Dit is een glimp van de bekende Paulinische methode om het Evangelie van Christus éérst aan de Joden te prediken. Wij geloven dan ook, dat Paulus' werk onder de heidenen menigmaal te veel klemtoon ontvangt. Maar al te vaak wordt vergeten, dat hij ook de Joden het woord Gods gebracht heeft. En toch was dat een wezenlijk deel van het werk, waartoe de Geest van God hem geroepen had, samen met Barnabas!