Via Dolorosa 

De Lijdensweken - 4e lijdenszondag - 7 maart – afb. Via Dolorosa 

Een bonte stoet trekt door de nauwe straten van Jeruzalem. Een van de mannen draagt een kruis. Door Judas verraden. Door de overpriesters gevangen. Door Petrus verloochend. Door de stadhouder Pontius Pilatus ter dood veroordeeld en door hem overgegeven tot de wil van het volk. Daarna door de soldaten bespot en bespogen, gegeseld en een doornenkroon dragend, is de Heere Jezus op weg naar Golgotha. De plaats van Zijn terechtstelling. Jezus van Nazareth wordt Hij genoemd. Een menigte van volk en vrouwen volgde Hem wenend en klagend. De profetie wordt vervuld!

De stad is overvol met joden uit de hele wereld die in Jeruzalem het Pesach komen vieren. Feest van de voorbijgang. Feest van de uittocht uit Egypte, de exodus. Zie hier ook de exodus van Jezus, Zijn uitgang uit de stad. Ingehaald met ‘Hosanna, de Zoon van David’ en uitgeworpen met ‘Weg met Dezen, kruis Hem, kruis Hem.’

Waar de Heere Jezus precies gelopen heeft op weg naar Golgotha? Niemand die het weet. Maakt het veel uit dat wij die niet precies weten? Maar in de loop van de tijd is in de stad de zogenoemde Via Dolorosa of Via Crucis, de kruisweg ontstaan. De weg van het lijden, de weg van het kruis.

In Jeruzalem ontdek je dat het een betrekkelijk korte weg is. Maar voor de Heiland wel een onbeschrijfelijk zware. In het hart van de lijdende Borg zal het gezongen hebben: ‘Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor Mijn gemoed’. Kwam Hij hier voorbij? In deze zee verzinken onze gedachten, zij gaan uit naar het Lam, Dat daar met bloedend gelaat en gestriemde rug het kruis droeg, en daarmee de vloek die wij verdiend hebben. Veel meer leeft de verwondering dat Hij alles, maar dan ook alles heeft volbracht.

De stegen en straten waar destijds -mogelijk- de stoet met de door wereld en godsdienst veroordeelde Jezus liep op weg naar de plaats van de terechtstelling, zijn nu vaak vol toeristen. Kwam Hij hier voorbij? Ging Zijn uittocht uit de stad via deze weg? Nogmaals: Maakt het veel uit dat wij die niet precies weten?

Na de opstanding van Jezus werden christenen wel ‘mensen van de weg’ genoemd. Ze wisten zich volgelingen van Jezus, Die Zichzelf de Weg noemde. En ook Zijn volgelingen werden kruisdragers. Op de Via Dolorosa, op de kruisweg door het leven. Maar wel àchter Jezus.

Via Dolorosa … In de hemel zijn geen kroondragers die hier op aarde geen kruisdragers waren.

1. Ik wil mij gaan vertroosten in Jesu lijden groot.
Al heeft 't gestaan ten boosten, het kan nog worden goed.
Al om mijn zondig leven ben ik met druk bevaan; [bevangen]
dat wil ik gaan begeven: o Jesu, zie mij aan!

2. De tijd heb ik verloren, die Gij mij hebt verleend.
Naar U wild' ik niet horen, in zonden was 'k versteend.
Zeer traag ben ik tot deugden, al heb ik goed vermaan:
oorsprong der eeuw'ge vreugden, o Jesu, zie mij aan!

3. Al ben ik vol van zonden, wil mijns gedachtig zijn.
Uw deugd is zonder gronden, de schulden zijn al mijn!
Ik ken 't, al is 't zeer spade, en wil mij niet versmaân,
U smeek ik om genade: o Jesu, zie mij aan!