Heilig Avondmaal: eten met vreugde en eenvoud

…, en terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich, met vreugde en in eenvoud van het hart.  

Hand. 2:46b

Aan het slot van Hand. 2 zien we de ge­meente van Christus als een gemeente vol van de Heilige Geest.

Zoals ze ons wordt ge­schilderd in het Woord van God heeft ze iets paradijse­lijks. We zien een gemeente zoals God haar wil zien.   

Het adembenemende schilderij is tegelijk een ontdekkende spiegel. We spiegelen ons deze keer aan het eten en drinken rond het Heilig Avondmaal.

De maaltijden in de huizen werden besloten met een gemeenschappelijke viering van het Heilig Avondmaal. Dagelijks! Dat is nog iets anders dan vier keer per jaar. Maar we letten nu even niet op het aantal Avondmaalsvieringen per jaar. We kijken wel naar de geestelijke houding: zij aten met vreugde en in eenvoud van het hart.

Vreugde heeft alles te maken met het zicht op het volle heil dat in Christus is.

Vreugde vult het hart van hen die hongeren en dorsten naar God en verdriet hebben over de zonde.

Hongeren en dorsten heeft te maken met gemis en verlangen.

Alles wordt gemist om volmaakt voor God te zijn.

Verlangen is er naar het herstel van de goede verhouding met God.

Wat een vreugde om dan te eten van het werk van een Ander.

Verzadigd worden met het ‘lichaam en bloed van de Heere Jezus’.

Zijn genade is ons genoeg.

Er zijn zoveel zaken die ons van de geestelijke vreugde beroven.

Hoe dat komt?

Dat zou zo maar te maken kunnen hebben met de ‘eenvoud’.

Hoe meer eenvoud des te meer vreugde.

Eenvoud betekent ten diepste dat we op één ding gericht zijn.

In Ps. 116 zijn de eenvoudigen degenen die alleen de Naam van de HEERE aanroepen.

Zij hebben niemand anders die hen redden kan.

In 2 Kor. 11:3 wordt gesproken over de eenvoud die in Christus is.

Daar kun je van weggetrokken worden.

Hoe dan? Door een veelvoud van gedachten waardoor wij het zicht op het eenvoudige Evangelie kwijtraken.

We moeten het niet ingewikkelder maken dan God wil.

De eenvoud van het Evangelie is: Geloof in de Heere Jezus Christus en u zult zalig worden.

Ik hoor u of jou zeggen: ik ben maar een eenvoudig mens…

Zoveel ongeloof en klein geloof. Zoveel wat niet overeenstemt met Gods heiligheid.

Onwaardig en ongeschikt. Ach, er zou nog zoveel meer te noemen zijn.

Laat het echter niet bij de veelvoud van alle bezwaren maar laat het komen tot de eenvoud van het geloof.

Dan houden we maar één Naam over. De alles overtreffende Naam van de Heiland van zondaren: Jezus Christus.

Een Naam is onze hope,

een grond heeft Christus' Kerk,

….

Om haar als bruid te werven,

kwam Hij ten hemel af.

Hij was 't, Die door Zijn sterven,

aan haar het leven gaf.

Wie met deze eenvoud eet, zal vreugde hebben.

A.L. van Zwet