Maarten Luther                                                                                                                                     

HERVORMINGSDAG – zondag 31 oktober 2021

Door Prof. Johannes Severijn tijdens een preek uitgesproken op 31 oktober 1960

Sola fide. Door het geloof alleen. Dat was de ontdekking van Maarten Luther in zijn vergeefse worstelingen om werkheiligheid en om vrede hij God. Hoe zal ik rechtvaardig zijn voor God?
Door de werken? Door verdiensten mijnerzijds? Neen, door het geloof alleen in Zijn genadige ontferming over een zondaar. En dat om Christus' wil. De zonde niet toegerekend.
Rechtvaardig gerekend om Zijnentwil!
Dat was het Evangelie ontdekt, ja, herontdekt!

Niet alleen door Luther. Het ging door heel Duitsland heen en ver over de grens. Ook Zwingli werd deelgenoot en velen in Zwitserland. En dan Frankrijk, Engeland, Nederland, Polen en verder. Het greep de toenmalige wereld aan en bracht nieuw leven overal, waar het licht doorbrak. De leraren blonken als de zon. Denk aan Calvijn te Geneve.
Dat was reformatie.

Luther, Zwingli en Calvijn, de grote leidslieden van de ‘nieuwe Reformatorische leer’. Zij kwamen van verschillende kant, langs verschillende wegen gevoerd, van verschillende afkomst en stand, maar in alle centrale stukken van het geloof waren zij het eens.
Ze lagen allen onder beslag van het ène centrale geloofsfeit: God de Heere alleen is Souverein. Hij staat boven allen en alles. Hij gaat over allen en alles. Hij heeft het hoogste Goddelijk gezag en is aan niemand verantwoording verschuldigd.

Daaruit kwam ook de overeenstemming voort in alle centrale geloofsstukken: het enig gezag van de Heilige Schrift als Gods Woord in geestelijke zaken.
Geen traditie, geen kerkelijke of pauselijke uitspraken naast de Schrift. Noemen we voorts de leer der predestinatie, de leer van de voorzienigheid, en de leer van de ‘knechtelijke’ wil, van welke achtereenvolgens werken en geschriften van Calvijn, Zwingli en Luther getuigen.

Wie iets thuis is op dit terrein, ziet, dat het alles beheerst wordt door het geloof in de absolute soevereiniteit Gods. En hij ziet ook, dat vele hedendaagse protestanten de geloofsbelijdenis met name in deze centrale stukken negeren en bestrijden.
Men gevoelt blijkbaar niet, hoezeer dat ten koste gaat van de zuiverheid van het Evangelie en van de kracht van het reformatorisch geloof: Sola fide.

Johannes Severijn (Utrecht, 8 mei 1883 – aldaar overleden, 2 juli 1966).
Hij was o.a. onderwijzer, hoogleraar aan de Universiteit Utrecht en predikant.
Johannes Severijn 31 oktober 1960