OK 073 doopvont w

Zondag 19 januari - Oude Kerk 10:00 uur - Bediening Heilige doop

Wij zijn met Christus door de doop begraven is de dood, opdat, gelijk Christus van de doden opgewekt is door de heerlijkheid van de Vader, ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Romeinen 6: 4

De Heilige doop bij Luther
Luther schrijft in zijn kleine Catechismus hoofdstuk IV over de doop: Wat betekent dan dit dopen met water? Antwoord: ‘Het betekent dat onze oude Adam met al zijn zonden en boze lusten en daden dagelijks sterven en dagelijks opstaat in een nieuw leven.’
Ook kom je bij Luther sterk tegen dat de doop een teken en zegel is van Gods belofte, op de betrouwbaarheid van het Woord. ‘Al zou hemel en aarde vergaan, Gods belofte blijft ongedeerd’.
‘Geen zonde’, zegt Luther, ‘kan ons verdoemen behalve het ongeloof. Het geloof wat de toevlucht neemt tot Gods onbedrieglijke belofte, ziet alle zonden in Christus verslonden’.
Deze belijdenis geeft aanvechting en strijd.
Luther zegt: ‘de doop is een burcht tegen alle aanvechtingen.’
Soms denken we dat de Heere ver is en vreemd, onwillig om ons te horen of te helpen.
Volgens Luther mogen we dan zeggen: ‘Heere God, U beloofde me dit in Uw Woord. U verandert uw belofte niet. Ik ben gedoopt, ik ben een door U verloste.’
Ook schijnt Luther gezegd te hebben, in zijn grootste aanvechting: ‘Duivel ga weg, ik ben gedoopt.’

Waar ligt de troost van het gelovige kind van God? Luther zegt: ‘In het Woord’.
Zo hangt de zondaar aan de nek van het Woord. Ik laat U niet los tenzij dat U mij zegent [Gen. 32].
Over troost gesproken: de troost ligt in het Woord. Nee, niet in jouw en onze goede werken. Daar ligt de dood. Het leven ligt in de belofte van het Evangelie. Geloof dat met je hele hart!
De doop op zichzelf redt je niet, integendeel. Het geloof in de doop, het geloof in het Woord, het geloof in Hem redt mij van de eeuwige dood. En doet ons leven in en met Hem, de belovende God.

God zal Zijn waarheid nimmer krenken, Maar eeuwig Zijn verbond gedenken.
Zijn woord wordt altoos trouw volbracht, Tot in het duizendste geslacht.
't Verbond met Abraham, Zijn vrind, Bevestigt Hij van kind tot kind.