Naast de wijkkerkenraden is er een Algemene Kerkenraad die een aantal taken die voor de gemeente als geheel van belang zijn, behartigt.

Deze centrale gemeente heeft een Algemene Kerkenraad, die uit 17 leden bestaat, te weten:

  • 3 predikanten
  • 5 ouderlingen
  • 2 ouderlingen-kerkrentmeester
  • 3 diakenen
  • 4 ouderlingen met een bepaalde opdracht.

De afvaardiging vanuit elke wijkgemeente vindt telkens voor een periode van 2 jaar plaats volgens een vastgelegde verdeling naar ambten. De ouderlingen met een bepaalde opdracht, die zitting hebben in de Algemene Kerkenraad, worden door de Algemene Kerkenraad verkozen nadat de Gemeente in de gelegenheid is gesteld namen van kandidaten in te dienen.