DOELSTELLING


De commissie ter verbreiding van het Evangelie onder hen, die daarvan vervreemd zijn, verricht onder de naam "Evangelisatiecommissie van de Hervormde Gemeente te Putten" namens en in verantwoordelijkheid aan de Algemene Kerkenraad werkzaamheden op  grondslag van Schrift en belijdenis .

BETREKKINGEN MET ALGEMENE KERKENRAAD EN WIJKKERKENRADEN

De commissie fungeert als een orgaan van bijstand en is daarom verantwoording schuldig aan de Algemene Kerkenraad. De voorzitter wordt benoemd door de Algemene Kerkenraad als ouderling met bepaalde opdracht. De wijkkerkenraden worden in de commissie vertegenwoordigd door een ambtsdrager.

ACTIVITEITEN EVANGELISATIECOMMISSIE

Hieronder staan een aantal activiteiten van de Evangelisatiecommissie:                              

 

  • Kerkdienst met aandacht voor evangelisatie - Jaarlijks staat in de ochtenddienst op de derde zondag in juni de opdracht van de gemeente tot het uitdragen van het Evangelie centraal. Het doel van deze dienst is om de gemeente te motiveren en stimuleren om zelf te getuige te zijn in zijn of haar omgeving.
  • Dabar/Zomerwerk - Dabar betekent in het Hebreeuws woord en daad. Al vele jaren wordt er door jongeren in Putten in de zomermaanden Dabarwerk verricht. Met name het Witte Tent werk geschiedt in  “De Groene Scheg”,  “het Husselerveld” en op  “de Rusthoeve”.
  • Openstelling Oude Kerk - De Oude Kerk is in de Adventtijd een avond open om de bezoekers gelegenheid te geven tot een gesprek met een EC lid, gewoon rond te kijken of lectuur mee te nemen van de lectuurtafel. De mensen werden hartelijk uitgenodigd om met de Kerst de diensten bij te wonen. In de zomer is de kerk een aantal woensdagochtenden geopend tijdens de markt.
  • Openluchtdiensten - De ochtenddienst is een gewone kerkdienst en de avonddienst is een zangdienst onder leiding van een combo met daarin ook een overdenking. 
  • Bijbelcursussen/Open kring - Verder worden vanuit  de EC aangeboden: De Online Bijbelcursus. Een vervolg hierop kan zijn de Oriëntatiecursus Christelijk geloof. Ook is er de Open Kring, vooral gericht op persoonlijk geloof. Wij hebben als gemeente van Christus de opdracht om het evangelie verder te vertellen. Juist ook aan mensen in onze eigen omgeving die daar van vervreemd zijn of het helemaal nog niet kennen.
  • Godsdienstonderwijs - Op basisschool “Schovenhorst” wordt godsdienstonderwijs gegeven.
  • Interkerkelijke Evangelisatie Commissie - Zoals de naam van deze commissie aanduidt heeft deze een interkerkelijk karakter. Jaarlijks worden enkele evangelisatiediensten bij de ”Heihaas” belegd en een Volkskerstzangdienst in de sporthal “Putter Eng”.

 

Het bankrekeningnummer van de plaatselijke cie is: NL60 RABO 0137 2957 82.


LEDEN EC