Wie zijn wij: 

De Hervormde Gemeente te Putten is voortgekomen uit de Reformatie van de 16e eeuw. In verbondenheid met de algemene christelijke kerk en met de kerk der Reformatie belijdt zij haar algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk en in de drie formulieren van enigheid.

De gemeente is door Christus gesteld om levende getuigen van Hem te zijn in de wereld; een zout en een lichtend licht; verkondigster van het Koninkrijk de hemelen waarvan Christus Koning is. Vanuit het verbond der genade eist de Heere van alle mensen geloof en bekering. Hij roept ons op te wandelen naar Zijn geboden. Daarin is het leven. Daarom dient de prediking gefundeerd te zijn op Gods Woord, waarvan wij belijden dat het onfeilbaar en gezaghebbend is voor leer en leven.

Gemeente-zijn heeft ook alles te maken met gemeenschap. Er dient een onderlinge band te zijn aan de Heere en aan elkaar; omzien naar elkaar; oog hebben voor elkaar. Maar ook een bewogen zijn met hen die buiten staan en van God en zijn dienst vervreemd zijn.

Het aspect van gemeenschap komt naar voren in de eredienst, in de bediening van de sacramenten en in de diverse (doordeweekse) bijeenkomsten en activiteiten die plaatsvinden.Binnen de gemeente is er verscheidenheid aan gaven. Het is nodig deze gaven aan te wenden tot stichting en opbouw van de gemeente.

Identiteit

Onze Hervormde Gemeente staat op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk in Nederland. Dat houdt onder meer in dat binnen het gemeenteleven een centrale plaats wordt toegekend aan een Schriftuurlijke en appellerende prediking in de beide zondagse erediensten en op de christelijke gedenkdagen. Daarbij geldt de Bijbel als het onfeilbaar Woord van God, gezaghebbend voor leer en leven.

In de beide sacramenten, t.w. de viering van het Heilig Avondmaal en de bediening van de Heilige Doop belijdt en ervaart de gemeente de gemeenschap met Christus en met elkaar en de verbondstrouw van God.

De gemeente belijdt het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, zoals neergelegd in de drie algemene belijdenisgeschriften van de kerk, nl. de Apostolische Geloofsbelijdenis, de Geloofsbelijdenis van Nicéa en de Geloofsbelijdenis van Athanasius. De gemeente wil staan in de traditie van de Reformatie en trouw zijn aan de belijdenis van het voorgeslacht. Zij acht zich dan ook gebonden aan de drie bijzondere belijdenisgeschriften van de kerk, de drie Formulieren van Enigheid, nl. de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels, door de reformatie geschonken aan de Kerk in de Nederlanden.

De grondslag van onze gemeente kan onder geen beding worden gewijzigd door besluiten van meerdere ambtelijke vergaderingen van de kerk of de overheid.

De kerkenraad en de gemeente hebben deze grondslag en enkele concretiseringen daarvan verwoord en geven daarmee aan waarop zij de synode aanspreken en waarop zij door haar aangesproken willen en mogen worden.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij, met Gods hulp acht te geven op en vast te houden aan de zuivere prediking van het Evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten, het bestraffen van de zonden, ons in alle dingen te richten naar het onfeilbaar Woord van God, waarbij wij alles wat hiermee in strijd is, verwerpen.

Als kerk, geboren uit de gereformeerde tak van de Reformatie, aanvaarden wij daarom niet zonder meer de Augsburgse Confessie, noch de Catechismus van Luther. Verder verwerpen wij de Konkordie van Leuenberg en de Barmer Thesen.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat de Heilige doop een instelling is van Jezus Christus om ons en onze kinderen Zijn verbond te verzegelen. Daarom behoren de kleine kinderen van de gemeente als erfgenamen van het Rijk Gods gedoopt te wezen.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het Heilig avondmaal een instelling is van Jezus Christus, die Hij alleen heeft ingesteld voor Zijn gelovigen die in het midden van de gemeente belijdenis des geloofs hebben afgelegd. Wij vermanen alle ongelovigen en hen die zich met ergerlijke zonden besmet weten, zich van de tafel des Heeren te onthouden, zolang zij zich niet bekeren. Met Gods hulp zullen wij tegenstaan en weren allen die de heilige sacramenten misbruiken of verachten.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat tot ambtsdragers van de gemeente – zowel ouderlingen als diakenen – door wettige verkiezing geroepen en bevestigd dienen te worden mannenbroeders, belijdende leden van de kerk en vervuld met de Heilige Geest.

Als kerkenraad en gemeente belijden wij dat het huwelijk tussen man en vrouw een instelling van God is en als zodanig heilig gehouden dient te worden. Alternatieve samenlevingsvormen zijn onbijbels en daarom censurabel. Daarom zal de kerkenraad op Bijbelse wijze tucht oefenen over hen die deze instelling van God ontkrachten.

Als kerkenraad en gemeente spreken wij uit dat zodanige mannen als kandidaat tot de heilige dienst toegelaten en bevestigd dienen te worden, die, staande op de hierboven vermelde en verantwoorde grondslag, de kerk wensen te dienen met het Evangelie van Jezus Christus.

Het is ons verlangen, dat geheel de kerk waarlijk belijdende kerk is, levend overeenkomstig Gods Woord en getuigenis, zodat aan haar geestelijk karakter geen afbreuk wordt gedaan door verwereldlijking.

Staande op deze grondslag wensen wij in de kerk die God in ons vaderland geplant heeft, ons Nederlandse volk te dienen met het heilig Evangelie der genade Gods.

De Bijbel en onze belijdenisgeschriften drukken ons op het hart de eenheid van het lichaam van Christus te bewaren. Van daaruit is het gereformeerde belijden ons dierbaar. Dit was ook het uitgangspunt bij de positiebepaling van het SOW-proces die geleid heeft tot de kerkfusie van 1 mei 2004 waardoor de gemeente werd opgenomen in de Protestantse Kerk in Nederland.
Bij de totstandkoming van deze fusie heeft onze kerkelijke gemeente - samen met vele andere gemeenten - uitgesproken onder welke voorwaarden zij alleen in gehoorzaamheid aan de Schrift kan en wil blijven staan binnen deze kerk. Dit is verwoord in een tweetal preambules te weten: 

1. Verklaring aangaande de verbondenheid met het gereformeerde belijden

2. Convenant op basis van beleidsplan (= Verklaring aangaande instemming met het Convenant van Alblasserdam). 

3. Verklaring van verbondenheid