Een diaconie krijgt veel verschillende verzoeken om financiële steun. Ze zijn afkomstig van hulpbehoevende personen of organisaties, vanuit de kerk of daarbuiten, en om de meest uiteenlopende redenen. Het is niet altijd verstandig als de diaconie helpt.

Personen
Mensen vragen de diaconie om hulp omdat zij niet kunnen rondkomen of hun problemen niet zelfstandig kunnen oplossen. De diaconie kan dan helpen. Maar onderzoek eerst of anderen kunnen helpen. Misschien kan een professionele instantie helpen, zijn er voorzieningen waar men een beroep op kan doen of, in het geval van financiële nood, is er een gift of renteloze lening mogelijk. Als een diaconie geld geeft of uitleent, is dat incidenteel en nooit bedoeld als structurele aanvulling op iemands maandinkomen.

Organisaties
Diaconieën krijgen ook financiële hulpaanvragen van (lokale) instellingen of projecten. Iedere diaconie kan zelf kiezen welke organisaties ze wil steunen. Het gebeurt ook dat regionale organisaties diaconieën aanschrijven. Hiervoor zijn richtlijnen opgesteld: de provinciale bijdrageadviezen. Deze steunaanvragen kunt u afstemmen met de classis, maar liever nog met de gemeenteadviseur. Landelijke aanvragen moeten worden doorverwezen naar Kerk in Actie. Kerk in Actie geeft hen, namens de diaconieën, zo nodig een bijdrage. Kerk in Actie rekent daarom op de onvoorwaardelijke steun vanuit de plaatselijke gemeenten om het werk, dat Kerk in Actie namens de gemeenten uitvoert, in binnen- en buitenland blijvend mogelijk te maken.

Een plaatselijk project steunen
Overweegt u om een lokaal project te steunen? Sta dan stil bij de volgende vragen:

  • Is het een diaconaal project gericht op ‘mensen zonder helper of mensen wiens rechten worden geschonden’?
  • Zijn gemeenteleden betrokken bij de organisatie?
  • Komt het werk van de instelling ook ten goede aan mensen die niet verbonden zijn aan een kerk?
  • Past een gift aan deze instelling in de begroting en het diaconaal beleid?
  • Moet de diaconie een (voorbeeld)gift geven, of kunt u de gemeente oproepen om te geven?