Temidden van de aandacht voor alle pastorale werk dat in de gemeente wordt gedaan, is het goed ook een hoofdstukje te wijden aan het ouderenpastoraat.

ouderenpastoraat

Ouder worden en dan….
Is ouder worden een opgave of een bijzondere gave? We leven in een samenleving waarin de gemiddelde leeftijd steeds hoger wordt.
Dat brengt specifieke vragen met zich mee. Ook in de kerkelijke gemeente.
Het is genade, wanneer je op hogere leeftijd nog kras bent en kunt genieten van je omgeving, van kinderen en klein-kinderen als je die van de HEERE hebt gekregen.

Maar hoe ga ik om met het feit dat ik bij het ouder worden afhankelijker wordt en ik mezelf niet meer kan helpen? En eens komt ook voor mij het einde aan mijn aardse loopbaan?
Dan mogen we elkaar wijzen op de rijkdom die in Gods Woord te vinden is.
Een krachtig gebed vinden we in Psalm 71: ‘Want U bent mijn hoop, Heere HEERE, mijn vertrouwen vanaf mijn jeugd. Op U heb ik gesteund van de moederschoot af, van de baarmoeder af bent U mijn Helper; voortdurend zal mijn lof van U zijn. Verwerp mij niet ten tijde van de ouderdom; verlaat mij niet nu mijn kracht vergaat’.

Inzet voor en van ouderen
Onze Hervormde gemeente telt relatief veel ouderen, mede door de aanwezigheid van twee verzorgingshuizen en veel appartementen voor ouderen in het dorp.
Onze gemeente telt veel vutters. Deze mensen doen veel vrijwilligerswerk in de gemeente.
Maar ook ouderen die hun huis door de gegeven omstandigheden nauwelijks meer kunnen verlaten, dragen door hun gebed bij aan de opbouw aan de gemeente.
Het gebed van ouderen is onmisbaar, want het gebed is het fundament van alles waarop de gemeente gedragen en gebouwd wordt.

Bezoekwerk
Oudere gemeenteleden (70+) ontvangen van hun wijkouderling jaarlijks huisbezoek. De omstandigheden kunnen aanleiding zijn om hen vaker te bezoeken.
De ouderen die wonen in De Schauw, in Elim, in Kerckepad en Pastorye -ontvangen hun pastorale zorg van de daarvoor aangestelde ouderling. Hij onderhoudt hierover met regelmaat contact met de predikant.
Tevens bezoeken de predikanten en/of de bijstanden in het pastoraat alle oudere gemeenteleden van 80 jaar en ouder in de eigen wijkgemeente. Hun namen worden, tenzij zij aangegeven hebben dit niet op prijs te stellen, per maand in het kerkblad gepubliceerd onder de wijkberichten.

Ouderenmiddagen