Het kan nooit de bedoeling zijn dat de doop, hoezeer die om zijn betekenis eenmalig plaatsvindt, slechts een inci­dent zou zijn. Het is na de doopzondag niet over en uit. Dat blijkt ook wel als je de betekenis van het gedoopt zijn in de Naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest leest: die is da­gelijks en meer dan levenslang. En dat blijkt niet minder uit de vragen waar je als ouders ja op zegt. Zeker de derde: Belooft u en neemt u voor uw reke­ning deze kinderen van wie u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen?

Ga daar maar aan staan! Een schitte­rende opdracht, maar lang niet altijd eenvoudig. En dan zijn we ook ge­meente om elkaar te helpen. Vandaar dat de doopouders uitgenodigd wer­den voor twee avonden Dopen en dan... Heel wat jaren zijn in dat kader mooie ontmoetingen ontvangen (on­der dank aan wie leiding gaven!). Intussen zijn we de achterliggende ja­ren via de Werkgroep Geloofsopvoeding ook in gaan zetten op opvoedingson­dersteuning voor verschillende Leeftijds­categorieën. Dat blijkt heel waardevol: ontmoeting, uitwisseling, toerusting. Met als diepst verlangen: opdat onze kinderen, tieners en jongeren hun hoop op God stellen (Psalm 78:7).

O.a. hierom werd het tijd om de avon­den van Dopen en dan...? nog eens tegen het licht te houden. Uit over­leg tussen de betreffende commissie en het ministerie is een nieuwe op­zet gekomen. Voortaan wordt met de doopouders tijdens de doopzitting af­gesproken dat er ongeveer een maand na de doopdienst een terug komavond met hen is o.l.v. de predikant die de doopdienst leidde. Tijdens deze be­zinnende ontmoeting wordt ook de doopkaart aangereikt. Mooi: de eerste ervaring hiermee is heel positief!