(01-01-1970)

:


Liturgie:

Voorzang127 : 1
Psalm66 : 1, 8 en 10
Psalm147 : 2
Psalm35 : 1, 2 en 13
Psalm95 : 4, 5 en 1
Psalm56 : 5 en 6
SchriftlezingJesaja 61 : 1 - 2
SchriftlezingLukas 4 : 14 - 30