(01-01-1970)

:


Liturgie:

Voorzang127:1
Psalm66:1, 8 en 10
Psalm147: 2
SchriftlezingJesaja 61: 1-2
SchriftlezingLukas 4: 14-30
Psalm35: 1, 2 en 13
Psalm95: 4, 5 en 1
Psalm56: 5 en 6