(01-01-1970)

:


Liturgie:

Psalm57 : 2
Weerklank433 : 1
Psalm72 : 2 en 5
Psalm119 : 9
Psalm8 : 1, 4 en 5
Weerklank240 : 1, 2, 3 en 4
Psalm118 :7
SchriftlezingGenesis 1 : 26-28
SchriftlezingPsalm 8
SchriftlezingHebreen 2 : 5-11
TekstHebreen 2 : 9