Heidelbergse Catechismus 

Zondag 24 november – middag- en avonddiensten Heidelbergse Catechismus
In januari 1563 werd de Catechismus door een speciaal bijeengeroepen Synode officieel verklaard.

Zondag 13 vraag 33 en 34

Vraag 33: Waarom is Hij Gods eniggeboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn?

Antwoord. Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zone Gods is; maar wij zijn om Zijnentwil uit genade tot kinderen Gods aangenomen.

Vr. Waarom noemt gij Hem onze Heere?
Antw. Omdat Hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met Zijn dierbaar bloed gekocht, en van alle heerschappij des duivels verlost heeft, en ons alzo Zich tot een eigendom gemaakt.

De Catechismus van Genève – Johannes Calvijn - 4 december 1545

Vraag en antwoord 46 t/m 49. - Gods eniggeboren Zoon, onze Heere.

Vraag 46 Waarom noemt gij Hem de enige Zoon van God, terwijl God ook ons allen met deze benaming verwaardigt? Joh. 1: 1; Ef. 1: 3; Hebr. 1: 1.
Antwoord: Dat wij kinderen van God zijn, dat hebben wij niet van nature, maar alleen maar door aanneming en door genade, namelijk omdat God ons daarvoor houdt. Maar de Heere Jezus, Die uit het wezen (substantia) van de Vader geboren is, en van eenzelfde bestaan (essentia) met de Vader is, wordt met het volste recht de Enige Zoon van God genoemd, omdat Hij alleen het van nature is.

Vraag 47 Verstaat gij het dus zó, dat deze eer aan Hem eigen is, Hem door recht van natuur verschuldigd is; aan ons echter als een genadeweldaad wordt medegedeeld, voor zover wij Zijn leden zijn?
Antwoord: Jazeker. Daarom wordt Hij met het oog op die mededeling, elders in de bijbel de Eerstgeborene onder vele broeders genoemd. Rom. 8: 29; Col. 1: 15, 18.

Vraag 48 Hoe verstaat gij het dat Hij onze HEERE is?
Antwoord: Zó dat Hij door de Vader aangesteld is, om ons onder Zijn heerschappij te hebben, om de regering van God uit te oefenen in de hemel en op de aarde, en het Hoofd van de mensen en de Engelen te zijn.

Vraag 49 Wat betekent hetgeen daar verder volgt?
Antwoord: Het toont de wijze aan waarop de Zoon door de Vader gezalfd is om onze Redder te zijn. Namelijk dat Hij, nadat Hij ons vlees heeft aangenomen, al die dingen heeft volbracht, die voor ons heil noodzakelijk waren, zoals ze hier vermeld worden.

Jezus als Zoon - Psalm 2: 4

"En Ik, die Vorst, met zoveel macht bedeeld, Zal Gods besluit aan 't wereldrond doen horen.
Hij sprak tot Mij: "'k Heb heden U geteeld; Gij zijt Mijn Zoon, Gij zijt Mijn eengeboren';
Zeg vrij Uw eis; Ik zal Uw macht verhogen, Opdat Uw naam alom ontzaglijk zij;
Het heidendom ligg' voor Uw stoel gebogen, En 't eind der aard erkenn' Uw heerschappij."