Gideonsbende

Zondag 26 mei 2019 – Openbare geloofsbelijdenis – 10:00 uur Oude Kerk – 9:00 Nieuwe Kerk.

Lezen: Richteren 6 en 7 - Gideon sterk en toch zwak

Altijd weer is het indrukwekkend om die aaneengesloten passages in het boek Richteren over Gideon te lezen. Ze vragen om geestelijke doordenking en toepassing in onze tijd.
Gideon werd geroepen toen de kinderen Israëls deden wat kwaad was in de ogen des Heeren en de Midianieten het volk ten gronde wilde richten.
Gideon werd geroepen nadat het volk in de nood tot God had gebeden (6: 7).
Hij werd geroepen door een engel, die hem vooraf bemoedigde voor zijn opdracht met te zeggen 'de Heere is met u, gij strijdbare held' (vs. 12), terwijl Gideon zich afvroeg waar de tijd van de vaderen gebleven was: de tijd van de wonderen van God, die de vaderen hun vertelden (vs. 13). Hij kreeg de opdracht erop uit te trekken 'ga, in deze uwe kracht' (vs. 14) en kreeg er de belofte bij Israël te zullen verlossen uit de hand van de Midianieten.Hij mocht allereerst het altaar van Baal afbreken en voor de Heere een altaar bouwen (vs. 25-27), al deed hij het 's nachts omdat hij zijns vaders huis en de mannen van de stad vreesde.

Maar het begin van de triomf, die hij behalen zou, was, dat de Geest des Heeren Gideon aangreep (vs. 34). Toen blies hij de bazuin om manschappen te verzamelen.
Nóg wilde Gideon eerst een teken. Tot twee maal toe kreeg hij dat: een droog wollen vlies, terwijl dauw op het land was, en een nat wollen vlies, terwijl de omgeving droog was.
En dan tenslotte dat prachtige stuk, waarin Gideons leger eerst door de Heere Zelf wordt uitgedund. Wie bang was hoefde niet mee. Tweeëntwintigduizend man — verreweg de meerderheid — trok zich toen terug en tienduizend man bleef over. Maar uiteindelijk mochten er toch slechts driehonderd mee, geselecteerd op de wijze, waarop ze water dronken.
En dan uiteindelijk de ontknoping. De driehonderd man werd in drie groepen verdeeld. En door het loutere feit dat ze op bevel van Gideon de bazuinen staken werden de manschappen in het leger van de Midianieten in verwarring gebracht. Die hebben elkaar afgeslacht, 'het zwaard van de een was tegen de ander' (7: 22). Hier gold ten volle dat andere Schriftwoord: 'De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn' (Ex. 14:14).
Door de hand van Gideon werd uiteindelijk grote schoonmaak gehouden onder de Midianieten. Honderdtwintigduizend man sneuvelde en ook de koningen werden gevangen genomen en door Gideon eigenhandig gedood...
Niet vergeten mag worden tenslotte het getuigenis van Gideon zelf, namelijk dat het de daden des Heeren waren, waardoor het volk was verlost. Ook hij moest er als mens tussenuit.
Gideon weigerde het hem aangeboden koningschap: 'Ik zal over u niet heersen, ook mijn zoon niet... 'maar de Heere zal over u heersen' (8: 23).
Bovendien bleek uiteindelijk ook nog een keer, dat Gideon ook maar een mens was, aan wie niets menselijks vreemd was. Hij maakte nog wat goud tot het zijne en maakte daarvan een efod, wat Gideon en zijn huis 'tot een valstrik' (vs. 27) werd. Het werd na Gideons dood een voorwerp voor afgoderij.
Maar intussen werd kennelijk het land veertig jaar gezegend na de daden, die Gideon met zijn bende mocht doen. En als het erop aankwam hadden ze niet meer gedaan dan de bazuin blazen en met brekende kruiken rammelen.

Hoe actueel in onze tijd. Ieder is geroepen de goede strijd des geloofs te strijden. Daartoe roept ook de openbare geloofsbelijdenis op. We bidden diegenen, die zondag staan aangetreden moed toe met het oude gezegde: 'welkom in de strijd!.'
Maar wij zullen de vloedgolven van ongeloof en godloosheid in de samenleving niet keren met onze strijd. Daarvoor zijn we afhankelijk van de overmacht van de Geest. Die wil echter wel mensen — een klein aantal soms — inschakelen, met gebruik van middelen, die geen naam hebben in de wereld.
Uit de geschiedenis van Gideon valt op te maken, dat donkere tijden er vandaag niet voor het eerst zijn. Soms denkt men: wanneer waren ze er niét? Het volk Israël deed wat kwaad was in de ogen des Heeren. Maar uit die geschiedenis valt ook op te maken, dat de Heere vrijmachtig ruim baan kan maken voor een klein aantal mensen, die in Zijn Naam grote daden mogen doen. Het zij ter bemoediging gezegd van hen, die nu aantreden. Het zij ons allen ter bemoediging in een tijd, waarin ons volk wegzinkt in goddeloosheid.
Als de Geest roept tot het blazen van de bazuin kan er ook vandaag een groot wonder gebeuren. Daar is maar een Gideonsbende voor nodig. Die wordt — en worden ook nu — gerekruteerd uit hen, die tot de militia Christi behoren en daarvan aanstaande zondag belijdenis afleggen. Onze zwakke krachten wil Hij sterken!
Een kruik en een bazuin zijn hier wel treffende symbolen.

[Overgenomen]