boeldag foto

De boeldag, die we jaarlijks organise­ren, is weer achter de rug. Er is in de voorbereiding veel werk verricht door een groep enthousiaste vrijwilligers en ook op de boeldag zelf hadden we steun van een grote groep enthousias­te vrijwilligers achter de kramen, in de tenten, in de keuken en op het terras. Zonder die hulp van u allen was ook deze boeldag niet mogelijk geweest. We werden ook dit jaar weer gezegend met prachtig weer. We hebben met z'n allen mogen genieten van de saamho­righeid, de gezelligheid en de vele so­ciale contacten die er waren.

De opbrengst van deze 12e boeldag is ruim € 17800,- bruto. We zijn hier heel blij mee en dankbaar voor. We zullen een deel van dit bedrag na af­trek van de kosten overhandigen aan Diaconie. Berichtgeving hierover kunt u t.z.t. lezen in de kerkbode. Het deel van de opbrengst dat naar Kerkbeheer zou gaan, mogen we dit jaar gebrui­ken voor de extra kosten voor opslag en dergelijke.

We spreken onze grote dank uit aan de Heere God dat Hij de boeldag zon­der ongelukken heeft laten verlopen en voor de zegen die Hij ons gaf op al het werk wat gedaan is. Ook dan­ken we alle vrijwilligers, die het afgelo­pen seizoen hebben geholpen met de voorbereidingen voor de boeldag, heel hartelijk voor hun inzet, hun ideeën en hun belangstelling. Daarnaast nog onze hartelijke dank aan al die spon­soren die het mede mogelijk hebben gemaakt dat onze boeldag zon grote mate van afwisseling kan brengen. Het afgelopen jaar zijn wij hard op zoek geweest naar een nieuwe loca­tie en hebben wij alle mogelijke loca­ties bekeken. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een nieuwe schuur/ hal waar wij onze boeldagactiviteiten kunnen gaan voortzetten. We houden u via de kerkbode en de website van onze kerk op de hoogte van deze ont­wikkelingen.

Ter overbrugging van een jaar heb­ben wij de bovenverdieping van De Jachthoorn gehuurd. Het komende jaar zullen wij daar de goederen gaan verzamelen. Ook het maandelijkse in-levermoment zal plaatsvinden bij De Jachthoorn. De Jachthoorn is te vinden aan de Ambachtstraat 12 te Putten. In de maanden Juli en Augustus is er geen inlevermoment