De Hervormde Gemeente Putten is vanouds betrokken op het werk van de Gereformeerde Bond (GB). Toch kun je als gemeente als geheel geen lid zijn van deze vereniging.

Ger. BondDie het belijden van de Reformatie in de kerk uitdraagt, die gemeenteleden en ambtsdragers toerust. De kerkenraden weten zich wel betrokken op het beleid van het hoofdbestuur van de GB.

Maar, u en jij kunnen wel persoonlijk lid van de Gereformeerde Bond worden, zowel man als vrouw, waarmee u het werk ten dienste van de vele gemeenten en van de landelijke kerk ondersteunt. In Putten willen we graag onze achterstand wat inlopen! De GB wil op allerlei wijze de kerk oproepen trouw te zijn aan het Woord van God. Daarmee is zijn arbeid voluit werk in de kerk. Hoe dit kerkenwerk in de praktijk gebeurt? We noemen wat voorbeelden:

·         Opleiden van toekomstige predikanten, wat door prof. H. van den Belt en prof. W. H. Th. Moehn vanuit een Bijbels-gereformeerde overtuiging gebeurt.

·         In september worden vele honderden ambtsdragers, ook uit uw regio, toegerust voor hun taak in de gemeente. Voor de vorming van studenten theologie weten we ons ook verantwoordelijkheid. Nog niet zo lang geleden hield ds. L. de Wit voor hen een inleiding over pastoraat.

·         Op studiedagen wordt met gemeenteleden nagedacht over de catechese, over gemeenteopbouw, over de situatie van de kerk in de stad, over de positie van kwetsbaar geworden gemeenten enz. Zo werkte ds. H. Markus een halfjaar geleden als predikant van Putten mee aan een studiedag over het christelijke huwelijk.

·         Door middel van publicaties worden gemeenteleden toegerust. In onze Artios-reeks zijn de voorbije jaren ca. 40 boekjes verschenen. Ten dienste van kringen in de gemeente is er sinds vorig jaar een Bijbelstudiereeks. In deze serie verschenen onder andere Spreek tot mijn hart. Meditatieve voorbereiding op de heilsfeiten van ds. A.L. van Zwet en Goed en zinvol leven van ds. J. Westland.

·         Ook vorige generaties Puttense predikanten, met name ds. G. Boer en ds. L. Kievit, waren sterk betrokken bij het werk van de Gereformeerde Bond.

·         Namens de gemeenten zijn er contacten met de kerk zelf, momenteel onder meer over de vraag of er op pioniersplekken ook ambten nodig zijn, over de ruimte die velen in onze kerk willen om het huwelijk gelijk te stellen aan relaties van mensen van hetzelfde geslacht; ook zijn er contacten met de opleidingen voor a.s. predikanten enz.

·         De jaarvergadering van de GB vindt jaarlijks in de meimaand in De Aker plaats. Een ontmoetingsplaats voor velen uit het gehele land.

Doet u/doe jij ook mee om het mogelijk te maken de komende generatie te overtuigen van het belang van kerkelijk werk op basis van de Bijbel en onze belijdenis? www.gereformeerdebond.nl/lidmaatschap of bel 055-5766660 en u ontvangt tevens een gratis bijbelstudieboekje.

Aanbeveling van ds. A.L. van Zwet: Van harte wil ik de ledenwerfactie van de Gereformeerde Bond bij u en jou aanbevelen. Sinds mijn jeugd tot nu toe heb ik mij verbonden geweten aan de Hervormd Gereformeerde beweging in de kerk. Dat was geen plicht maar een verlangen. Juist in een kerk waar verschillende stromingen aanwezig zijn is het een zegen om verbondenheid te hebben met degenen die trouw willen zijn aan het onfeilbare Woord van God en die verlangen dat de kerk voluit van en voor haar Heere is.

Op allerlei gebieden zoekt de Gereformeerde Bond aan deze roeping gestalte te geven en dat is onze daadwerkelijke steun waard. Daarbij gaat het om heel de kerk en uiteindelijk om de eer van de drie-enige God. Dit hoge doel is onze aanmelding als lid zeker waard!