Op 11 sept. zal er weer viering van het Heilig Avondmaal plaatsvinden. Dit zal op dezelfde wijze gebeuren als op 19 juni jl.

Er komt één tafel voor de predikant te staan waarop het Avondmaalsservies en de dienbladen met brood en wijn komen te staan. Na het breken van het brood zullen de diakenen het brood op de schalen uitdelen. Wanneer de predikant een teken geeft, zal iedereen gelijktijdig het brood

 tot zich nemen. De wijn zal ingeschonken worden in kleine bekertjes en zal net als het brood uitgedeeld worden door de diakenen. Ook hier wordt gezamenlijk gewacht op het teken van de predikant om gelijktijdig de wijn tot ons te nemen. Wanneer de tafel is afgerond, zullen de diakenen de kleine bekertjes ophalen en daarna wordt de tafel verlaten. In de Oude Kerk zal er om 08.30 uur en om 10.30 uur een dienst gehouden worden. In de avonddienst van 18.45 uur zal er voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal zijn. Als gewoonlijk vangt de dienst in de Nieuwe Kerk aan om 09.00 uur en de Zuiderkerk om 09.30 uur.

Er zijn gemeenteleden voor wie het vieren van het Heilig Avondmaal tijdens een dienst in een van de kerkgebouwen vanwege lichamelijke en/of psychische gezondheidsklachten helaas niet mogelijk is. Voor hen zijn er enkele alternatieven. Zo kunt u naar de consistorie van de Nieuwe Kerk komen, waar de dienst via het beeldscherm gevolgd wordt (aanvang: 09.00 uur). In een afgeschermd gedeelte van de brasserie in De Schauw (waar ook de weeksluitingen zijn) wordt met bewoners van De Schauw een zelfstandige Avondmaalsdienst gevierd. Deze dienst begint om 10.00 uur.

Wie geen mogelijkheden ziet om in de kerk of alternatieve plaatsen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal en dat wel graag thuis zou willen doen, wordt verzocht contact op te nemen met diaken Gert-Jan Kroon (tel. 0341-560200).

Censura morum

Zondag 11 sept. hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Wanneer er voor u zaken zijn die een goede viering van het Heilig Avondmaal in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of wijkpredikant.

Woensdag 7 september is er een bezinningsuurvoor het Heilig Avondmaal in de Oude Kerk om 19.30 uur door
Ds.J.K.M. Gerling