Afgelopen vergadering spraken we in het College van Kerkrentmeesters over het onderwerp vrijwilligerswerk binnen onze  gemeente. Want wat is er weer geweldig veel vrijwilligerswerk door ons vaste vrijwilligerskorps verricht. Maar wat is er het afgelopen jaar bijzonder veel extra en nieuw vrijwilligerswerk opgepakt. En ook al was de aanleiding daartoe, het voortwoekerende coronavirus

een verdrietige reden, de spontaniteit om waar dan ook te helpen was indrukwekkend. Wat waren er veel die met betrekking tot de erediensten binnen en ook buiten de handen uit de mouwen staken, of hun stem in de psalm en het lied voor de Heere en ons ten gehore brachten. En al die extra online muzikale diensten en andere activiteiten die  binnen de gemeente werden opgezet. De omvang van al dat extra vrijwilligerswerk krijgen we niet eens scherp in beeld.

Daarom dit schrijven om hiermee, hoe gebrekkig ook, iedereen die meegeholpen heeft en nog helpt, heel bijzonder hartelijk dank te zeggen. Weet dat dit wat jullie allemaal deden, binnen onze gemeente geweldig gewaardeerd wordt. Weet ook dat mede hierdoor de verkondiging van het evangelie voortgang kreeg en op verschillende momenten, de Heere lof en eer in zang en muziek kon worden toegebracht. Dank aan de Heere God en in Hem ook dank aan jullie allen. Want zo konden en kunnen we ondanks de crisissituatie, toch een gemeente zijn met oog op de dienst aan de Heere en met oog op elkaar. Naast een welgemeende dank, wensen we jullie een gezegend kerstfeest toe, waarin het Kind in de kribbe als persoonlijke Redder en Herder herkend mag worden. Hij alleen verdient alle lof, eer en eeuwig dank!

Namens het College van Kerkrentmeesters,

Freek Vierwind