“Voor alles wat er gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. ” Prediker 3:1” Vanuit het boek Prediker worden

alles heeft zijn tijdons deze morgen woorden van bemoediging en verwachting aangereikt. In de overdenking zal mede een voortuitblik gegeven worden op de Bijbelstudie die na de zomer het onderwerp in het blad van de Hervormde Vrouw zal zijn.

Maar dit thema zal ieder die kijkt en luistert aanspreken. De tijd lijkt ons vaak te ontglippen en soms kan ons een tijd niet snel genoeg voorbij gaan. In een tijd waarin er veel veranderd is en tegelijk ‘alles maar doorgaat’ vinden we ons houvast in de tijden van onze Schepper en Koning van hemel en aarde. Een uur om op te laden bij het Woord van God aan de hand van Bijbellezingen, een overdenking, liederen en gebed. Deze morgen is tevens de afsluiting van ‘het uur van bemoediging’ op woensdagochtend.

O Vader, Uw barmhartigheden

zijn hoger dan de bergen Gods.

U bent Dezelfde, gisteren, heden;

Uw trouw is als een vaste rots.

U weet als Vader wat U doet.

De weg die U bepaalt is goed.

(Weerklank 461:1)