De nieuwe maatregelen van onze overheid houden in dat per 1 juni er weer kerkdiensten mogen zijn tot 30 personen en per 1 juli tot 100 personen.Desondanks is besloten om voor de reguliere diensten (nog) geen gebruik van te maken van deze ‘max-100-regeling’. Om toch een begin te maken met een ‘leerproces’ is besloten dat bijzondere diensten, zoals 

doopdiensten, belijdenisdiensten, trouwdiensten, bevestigings- en afscheidsdiensten, etc. wel gebruik kunnen maken van deze nieuwe regel. Met dien verstande: voor de maand juni: maximaal 30 personen en voor de maand juli: maximaal 100 personen.
-
In aansluiting op het bovenstaande geven we het volgende door met het oog op de doopdiensten. Door de coronacrisis konden de doopdiensten niet doorgaan en zijn er nu een aantal ongedoopte kinderen. Graag willen we overgaan tot het dopen van de kinderen. Daarvoor zijn de volgende afspraken gemaakt:

Er zal gedoopt worden in de Nieuwe Kerk in de dienst van 10.30 uur.

Doopdiensten                             Doopzitting              Terugkomavond

05 juli ds. A.L. van Zwet              vrijdag 19 juni         16 juli

12 juli ds. A. Jonker                    vrijdag 26 juni         07 aug.

19 juli ds. W.C. Polinder               donderdag 02 juli     21 aug.

30 aug. ds. C. Mijderwijk             vrijdag 14 aug.        11 sept.

Doopzitting en terugkomavond worden beide in De Aker belegd.

De wijkpredikant neemt contact op de a.s. doopouders in zijn wijk, waarbij ds. Polinder wijk 2 en 3 voor zijn rekening neemt. Doopouders van wijk 5 worden gebeld door de predikant die de minste dopelingen heeft. Doopouders uit wijk 5 hebben de keuze om te wachten op ds. Mijderwijk, of als dat te laat wordt, kunnen ze meedoen met de wijk van de predikant met de minste dopelingen. Per doopdienst geldt een maximum van 4 ouderparen.

Per ouderpaar kunnen er maximaal 21 andere personen: kinderen, familieleden of vrienden worden uitgenodigd in de dienst.

De koster legt op 92 plaatsen een kaartje ‘gereserveerd’ zodat ieder op gepaste afstand zit. De koster wijst de mensen bij binnenkomst een plaats aan.

Ouderparen, predikant en twee kerkenraadsleden komen voor de dienst bijeen in de zaal van de Nieuwe Kerk (letten daarbij op de afstand!)

Verdere maatregelen:

-Wie onverhoopt lichamelijke klachten krijgt die aan corona gerelateerd zouden kunnen zijn, blijft thuis. Dit geldt voor alle 100 betrokkenen!

-Predikanten denken de komende tijd nog na over de manier van dopen (o.a. een verlengde hand (een schaaltje/schelp aan een stok), wel/geen mondkapje voor de predikant en/of een van de doopouders) of dat de doopouders hun kind plaatsen in een veilige kinderstoel voor baby’s, dat zij op enige afstand gaan dat de predikant daarna hun kind doopt.