Digitaal invullen klik op  →        Digitaal invullen van uw kerkelijke bijdrage 

U beslist zelf welke vrijwillige bijdrage u aan de ‘Kerkelijke Bijdrage 2020’ wilt geven, die in de meeste situaties (deels) aftrekbaar is van de belastingen. De meest efficiënte manier is als u gebruik maakt van de automatische incasso, waarbij het Kerkelijk Bureau dan het bedrag in de

door u aangegeven maand(en) incasseert. Net als vorig jaar kunt u uw toezegging via de website inbrengen, of gebruik maken van de bijgevoegde acceptgiro. Over een aantal dagen wordt het toezeggingsformulier weer bij u opgehaald. Net als de voorgaande jaren kunt u hiervoor de

envelop gebruiken waarin u het formulier ontvangen heeft.

Incassodata voor 2020: 14 febr.,  27 febr., 26 mrt., 24 apr., 26 mei, 25 juni, 27 juli, 25 aug., 25 sept., 26 okt., 25 nov. en  24 dec.

Dit jaar is het ook weer mogelijk om de toezegging voor de kerkelijke bijdrage via internet op te geven. Dit kan via de computer, laptop, tablet of smartphone. In slechts een paar stappen kunt u de toezegging doorgeven. Het voordeel voor onze gemeente is dat de verwerking veel minder tijd kost.

De beschrijving hier van zit ook in de aanbiedingsenvelop.  

Wist u dat er steeds meer gemeenteleden kiezen voor een periodieke schenking? Belastingtechnisch gezien is dat een gunstige regeling, want het is mogelijk om het gehele bedrag van uw bijdrage af te trekken van de inkomstenbelasting (dus zonder drempels van 1% of niet meer dan 10% van uw verzamelinkomen). Dat kan alleen, als u zich verplicht om tenminste vijf jaar lang een vaststaand bedrag aan de Hervormde Gemeente over te maken. Het is aan u of u eens per maand, per kwartaal, per half jaar of per jaar een gift overmaakt. Ook de hoogte van uw periodieke schenking bepaalt u zelf.

Voorheen mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de Hervormde Gemeente. U vindt een voorbeeld van deze schriftelijke overeenkomst op de site van de Belastingdienst:  Download overeenkomst

Belangrijke data en tijden actie Kerkelijke Bijdrage 2020:

  • De inzameling is van maandag 20 januari tot vrijdag 31 januari 2020.
  • Op maandag 20 januari zal om 19.00 uur een korte samenkomst worden gehouden waar o.a. informatie zal worden gegeven over de actie Kerkelijke Bijdrage en ds. A.L. van Zwet een overdenking zal houden. Direct daarna zullen de enveloppen worden uitgereikt.
  • Vanaf maandag 20 januari worden de enveloppen uitgereikt aan alle gemeenteleden die ouder zijn dan 18 jaar.
  • Vanaf maandag 28 januari wordt de envelop weer bij u opgehaald.
  • De actie wordt afgesloten op vrijdagavond 31 januari van 19.00 tot 19.30 uur in De Aker, waarbij er een totaaltelling wordt gemaakt van alle ontvangen toezeggingen tot dusverre.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening van CvK Hervormde Gemeente Kerkelijke Bijdrage.                              

IBAN-nummer: NL21 RABO 0373727194.

Voor vragen kunt u terecht bij de medewerkers van het Kerkelijk Bureau.