Impressie van de classicale vergadering 14 juni

De classicale vergadering Veluwe bestaat uit 24 afgevaardigden en nog zes andere personen. Aanvankelijk dachten we dat er voldoende afgevaardigden zouden zijn om besluiten te kunnen nemen. Dat bleek toch niet het geval want er waren er maar 12. Dan kunnen de agendapunten wel besproken worden maar er kunnen geen besluiten genomen worden. Jammer. Deze punten komen dan op de volgende vergadering terug.

Samen kerken

We hebben met elkaar gesproken over samen kerken. Dat zijn twee delen van het plaatselijke kerk zijn. In groepjes spraken we over de vijf basistaken van een gemeente: eredienst, pastoraat, diaconaat, missionair en vorming ne toerusting. Wat kun je daarvan vertellen uit je eigen gemeente? Dat bleek genoeg te zijn maar ook het tweede deel vraagt toch enige ruimte. Daarin gaat het over het samen kerk zijn en dat richt zich op samenwerking. Dat kan op verschillende manieren en daarmee kunnen gemeenten elkaar helpen om vitaal te blijven, om de vierplek in stand te houden. Dit deden we als opmaat naar de ringbijeenkomsten in het najaar waarin we dit aan de orde willen stellen.

Lang zal hij leven

In april zijn proefvoorstellingen geweest rond het thema lang zal hij leven. Een levensecht gespeeld verhaal over een demente man die niet meer thuis kan zijn en zelf heeft te kennen gegeven dat als dat gaat gebeuren euthanasie toegepast moet worden. Er ontstaat onder de gezinsleden een intense discussie. Ook de deelnemers hebben tijdens de voorstelling de ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen. Het voornemen is dat in het najaar verspreid in het land deze voorstelling gehouden wordt. Er is al met de organisatie overlegd dat we graag ook mee willen werken aan een middagbijeenkomst voor alle voorgangers en een avondbijeenkomst voor kerkenraads- en gemeenteleden. Het voorstel is dat we dat dan ook financieel zullen steunen.

Huisgemeente

De gemeenten zijn volop in beweging. Eén van de mogelijkheden is dat een gemeente huisgemeente kan worden. Dat kan onder de verantwoordelijkheid van een buurgemeente of van de classicale vergadering. We hebben hier al een keer over gesproken. Nu was aan de orde wat het voor de classicale vergadering betekent om een huisgemeente onder zijn hoede te nemen. De vergadering is huiverig om dat te doen en heeft daarvoor een aantal voorwaarden opgesteld. De vergadering heeft de voorkeur uitgesproken dat een huisgemeente aansluiting zoekt bij een buurgemeente. Alleen als dat echt niet kan, dan kan onder voorwaarden aansluiting bij de classicale vergadering besproken worden.

Besturenoverleg

Er is al geruime tijd een overleg tussen het moderamen van de synode, de directie van Dienstenorganisatie en de voorzitters van de classicale vergaderingen. Dat overleg heeft zich in de loop van de tijd steeds meer ontwikkeld tot een platform waarop de voorbereiding en uitvoering van het beleid besproken wordt. Dit wordt met name veroorzaakt door de grotere classicale vergaderingen en de brede moderamina die sterker inzetten op beleid en meer doen voor en met de gemeenten. Vanuit de classicale vergadering Veluwe steunen we deze koerswijziging met de kanttekening dat het geen schaduw-overleg-structuur wordt naast de kerkordelijke structuur van gemeente, classicale vergadering en synode.

Vierjaarlijks verslag

Onze classispredikant heeft het vierjaarlijks verslag opgesteld over hoe het kerkelijk leven zich heeft ontwikkeld. Het bestaat uit inzage in de rol van de kerk in de samenleving en gemeenteopbouw. Beiden zijn weer onderverdeeld en geven inzicht wat van belang is en hoe de kerk ervoor staat. De verslagen van alle classicale vergaderingen worden samengevat in een landelijk verslag en dat wordt aangeboden aan de generale synode.

En verder

We hebben gesproken over een nieuwe voorzitter voor onze financiële commissie. Henk van de Bunt uit Barneveld is daarvoor voorgedragen. Hij volgt Coert Wolswinkel op die benoemd is tot lid van het classicaal college voor behandeling van beheerszaken.

Omdat de landelijke kerk de bijdrage aan de classicale vergaderingen heeft verhoogd, vervalt de bijdrage die aan de gemeenten wordt gevraagd.

Ds. Marrit Bassa uit Klarenbeek-Voorst-Wilp is aan het einde van het jaar aftredend als afgevaardigde naar de synode. Daarmee is ook haar secundus ds. Leendert Plug uit Barneveld aftredend. Volgens het rooster moet een ouderling-kerkrentmeester benoemd worden. Ook bij de afgevaardigden naar de classicale vergadering is er wisseling van de wacht. De kerkenraden zullen eind juni daarvoor benaderd worden om namen in te dienen.

Met het avondgebed naar Maarten Luther werd deze vergadering gesloten.

Gerrit Bok,

scriba classicale vergadering Veluwe

Info van de HGJB

2 juli: HGJB-Zomerfestival

Op zaterdag 2 juli organiseert de HGJB een zomerfestival voor jongeren vanaf 18 jaar. Het is een unieke plek om op een ontspannen manier elkaar te ontmoeten, in gesprek te gaan over God en te genieten van mooie muziek. Ingrediënten zijn onder andere goede artiesten, inspirerende workshops, overdenkingen van onze eigen jongerenwerkers, lekker eten en een gezellige sfeer. Bekijk meer informatie op HGJB.nl/Zomerfestival

Reisleiders gezocht!

De HGJB zoekt reisleiders voor haar vakanties! De reisleiding zorgt voor een geweldige vakantie voor kinderen, tieners en jongeren. Ken jij jongeren die dit goed zouden kunnen?

We zoeken enthousiaste jongeren die het leuk vinden om samen met een team het programma van de vakantie in te vullen. Dit doen ze op een uitdagende, gevarieerde manier. Daarnaast weten ze hun aandacht goed te verdelen over de deelnemers. Tenslotte vinden we het belangrijk dat ze op een ontspannen manier het geloof kunnen doorgeven aan onze kinderen, tieners en jongeren. Meer informatie? Ga naar HGJB.nl/reisleiding

Gebed voor het jeugdwerk 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.  

 • Dank voor alle kinderen, tieners en jongeren die deel uitmaken van de gemeente. Bid voor manieren om goed in contact te blijven met hen, dat zij zich daadwerkelijk gezien weten.
 • Dank voor alle mensen die zich inzetten voor het Vakantie-Bijbel-Werk. Bid dat alle voorbereidingen goed zullen verlopen en dat er veel kinderen deelnemen aan deze weken. Dat zij ervaren dat de kerk oog en hart voor hen heeft. Bid voor de leidinggevenden dat zij zich met liefde mogen inzetten en dat hun werkzaamheden worden gezegend.
 • Bid voor de HGJB-vakanties, dat de voorbereidingen goed verlopen. Dank voor de leidinggevenden die zich hebben aangemeld. Bid dat de vakanties impact hebben op levens van kinderen, tieners en jongeren. Bid voor goede onderlinge gesprekken en waardevolle ontmoetingen.
 • Bid voor alle voorbereidingen voor het nieuwe seizoen van het jeugdwerk. Bid dat het met nieuw elan kan worden opgestart en jeugdwerkleiders met enthousiasme zich voorbereiden voor het nieuwe seizoen.

HGJB-Jubileumconcert met Sela

De HGJB bestaat dit jaar 111 jaar! Deze bijzondere mijlpaal laten we niet zomaar voorbijgaan. We willen samen God danken voor het werk dat we konden doen. Met elkaar blikken we terug op de mooie herinneringen en verhalen die we hebben gemaakt. En natuurlijk vieren we samen dat we door kunnen gaan met dit werk.

Daarom organiseren we op zaterdagavond 18 juni het HGJB-Jubileumconcert met Sela. Een avond vol mooie liederen, leuke herinneringen en bijzondere verhalen. Aanmelden kan gratis via HGJB.nl/Jubileumconcert

Viering Heilig Avondmaal

In de kerkbode van medio mei heeft u in het verslag van de AK kunnen lezen dat het College van Diakenen voor het Heilig Avondmaal de tafels weer in gebruik wil nemen. Het zal op 19 juni in een andere vorm plaatsvinden dan wij gewend waren te doen.

-Er komt één tafel voor de predikant te staan waarop het Avondmaalsservies en de dienbladen met brood en wijn komen te staan. Na het breken van de brood zullen de diakenen het brood op de schalen uitdelen. Wanneer de predikant een teken geeft, zal iedereen gelijktijdig het brood tot zich nemen.

-De wijn zal ingeschonken worden in kleine bekertjes en zal net als het brood uitgedeeld worden door de diakenen. Ook hier wordt gezamenlijk gewacht op het teken van de predikant om gelijktijdig de wijn tot ons te nemen.

-Wanneer de tafel is afgerond, zullen de diakenen de kleine bekertjes ophalen en daarna wordt de tafel verlaten.

-Voor de Oude Kerk geldt dat de eerste bank niet in gebruik wordt genomen, omdat daar geen ruimte is voor het uitdelen van brood en wijn. Dit heeft als gevolg dat er een extra aantal tafels nodig zal zijn. Om die reden zal er zowel om 08.30 uur als om 10.30 uur een dienst gehouden worden. In de avonddienst van 18.45 uur zal er voortzetting en dankzegging van het Heilig Avondmaal zijn.

-Als gewoonlijk vangt de dienst in de Nieuwe Kerk aan om 09.00 uur en de Zuiderkerk om 09.30 uur.

-Er zijn gemeenteleden voor wie het vieren van het Heilig Avondmaal tijdens een dienst in een van de kerkgebouwen vanwege lichamelijke en/of psychische gezondheidsklachten helaas niet mogelijk is. Voor hen zijn er enkele alternatieven. Zo kunt u naar de consistorie van de Nieuwe Kerk komen, waar de dienst via het beeldscherm gevolgd wordt (aanvang: 09.00 uur). In een afgeschermd gedeelte van de brasserie in De Schauw (waar ook de weeksluitingen zijn) wordt met bewoners van De Schauw een zelfstandige Avondmaalsdienst gevierd. Deze dienst begint om 10.00 uur (dit is een half uur later dan gebruikelijk).

-Wie geen mogelijkheden ziet om in de kerk of alternatieve plaatsen deel te nemen aan het Heilig Avondmaal en dat wel graag thuis zou willen doen, wordt verzocht contact op te nemen met diaken Gert-Jan Kroon (tel. 0341-560200).

‘Nacht van Gebed’ Open Doors 17 juni 2022

Wilt u vrijdagavond 17 juni 2022 meebidden voor vervolgde christenen?

Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd, omdat ze geloven in de Heere Jezus. Zij vragen keer op keer om gebed. Om daaraan gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een ‘Nacht van Gebed’ op diverse locaties in Nederland.

Als christenen maken we deel uit van het lichaam van Christus. Als één lid van dit lichaam lijdt, lijden we mee met onze broeders en zusters. Zo bidden we o.a. voor Afghanistan, Noord-Korea, Irak. Bidden voor plaatsen waar we zelf niet kunnen komen. Kom daarom naar de ‘Nacht van Gebed’ om samen te bidden en te zingen.

Plaats : De Arendshof, Arendstraat 2 te Putten.

Tijd: van 20.00 uur tot 01.00 uur.

U kunt ook kiezen om een deel van de avond mee te maken.

Schuif gerust aan. Wij hopen u te ontmoeten.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cocky Kroes tel. 0341-352851 of Anneke Bosch tel. 06-23702167.

Scheurkalender Bijbelvereniging 2023 in grote letter

GrootLetter-uitgave

In de ouderenzorg vervullen de Geestelijk Verzorgers een belangrijke rol. Ze voorzien ons van waardevolle tips. Zo wezen ze ons op het belang van een grote letter in onze uitgaven. Ons bemoedigingsboekje ‘Kostbare tijd’ is nu dan ook uitgevoerd in een zogenoemde GrootLetter-uitgave. Daarnaast hebben we ook een Bijbel in GrootLetter- uitgave beschikbaar.

Geestelijk Verzorgers

Diverse geestelijk verzorgers namen ook het initiatief voor het samenstellen van een scheurkalender 2023 in grote letter. In onderling overleg besloten twaalf van hen om elk een maand van het jaar ‘voor hun rekening’ te nemen. Aan de hand van twaalf thema’s werden daarbij Bijbelteksten gezocht en per maand werd een illustratie en een geestelijk lied toegevoegd.

Bemoediging voor elke dag

De titel van de scheurkalender 2023 luidt: ‘Een bemoediging voor elke dag’. Dankzij het goed leesbare lettertype kan een brede doelgroep de dag beginnen of eindigen met herkenbare teksten uit het Woord van God. Dat kan bijv. in de gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast kunnen zo ook ouderen die aan stoel of bed gebonden zijn, elke dag een woord van troost en hoop ontvangen!

Bestellen

De scheurkalender 2023 in grote letter is nu al te bestellen bij de Bijbelvereniging via de website: www.bijbelvereniging.nl

De scheurkalender is uitermate geschikt voor de ouderenzorg. Ongeacht of die zorg plaatsvindt in een verpleeg- of zorghuis of in de eigen woning van de oudere. Met andere woorden: zowel zorghuizen als predikanten en pastoraal werkers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om deze kalenders te bestellen. Bij meer dan drie exemplaren wordt een donatie verwacht. Ook de ouderen in de kerkelijke gemeente hebben nu dus een extra mogelijkheid voor een dagelijks Bijbelmoment.

‘De Herberg’ in Oosterbeek

Evenwicht kwijt

Het valt niet altijd mee om op allerlei terreinen in het leven balans te vinden. Je bent gewend te zorgen, maar nu is het echt teveel geworden. Je hebt altijd hard gewerkt voor de zaak, maar na de reorganisatie lukt het niet meer. Na dat ingrijpende verlies kreeg je de eerste tijd kracht om voor je kinderen te zorgen, maar nu is het helemaal op. Van jongs af aan geloof je in God, maar de laatste tijd komen er steeds meer vragen over Hem naar boven. Donkere dagen waren altijd al lastig, maar de laatste tijd speelt de eenzaamheid erg op. Tijdens een verblijf in De Herberg in Oosterbeek vind je ruimte om de balans opnieuw te vinden. De combinatie van dag-structuur, een rustige omgeving, groepsactiviteiten waarbij de Bijbel opengaat en individuele pastorale gesprekken, helpen je om het leven na je verblijf weer aan te kunnen.

Neem voor deelname aan een herstelarrangement of  een retraite contact met ons op: www.pdcdeherberg.nl, tel. 0263342225.

Op zoek naar een tussenjaar? Of een werkvakantie deze zomer?

De Herberg is een ideale plek om 5 of 10 maanden een tussenjaar te doen, bijv. omdat je nog geen studiekeuze hebt gemaakt of omdat je nog niet direct wilt gaan werken na je opleiding of studie. Bekijk onze nieuwe video en kom een dagje meelopen om de sfeer te proeven! Bekijk via onze website www.pdcdeherberg.nl onze video.

Als je niet alleen een mooie maar ook een nuttige zomervakantie wilt dan ben je bij De Herberg op de juiste plek! Alleen of samen met je vrienden (vanaf 15+) deze zomer de handen uit de mouwen steken en anderen helpen. In ruil daarvoor krijg je een eigen

kamer en maaltijden maar bovenal een onvergetelijke tijd!

Mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor meer informatie.

Uw giften blijven welkom op IBAN NL58 RABO 0302263330 t.n.v. St. de Pietersberg.

www.pdcdeherberg.nl

Pinkstercollecte GZB 2022

Libanon is een prachtig land, maar ook een land in crisis. Al meer dan tien jaar worden zo’n 1,5 miljoen vluchtelingen opgevangen. Toen daar ook nog eens de coronacrisis en de enorme explosie in de haven van Beiroet bijkwamen, raakte het land zo goed als failliet. Veel mensen zien de toekomst somber in.
Juist in deze donkere tijden wil de kerk hoop bieden.

Dat geldt ook voor de 27-jarige Tsoler. Zes jaar geleden kwam ze tot geloof. “Soms zijn Libanezen verdrietig”, vertelt ze, “maar wij, christenen, verheugen ons. Niet in de stabiliteit van dit land, maar onze hoop is dat we echt en diep worden geliefd door onze God.”

In haar gemeente is ze verantwoordelijk voor toerustingswerk onder jongvolwassenen. 
De GZB helpt de kerk in Libanon om in woorden en daden het Evangelie te delen. We willen hoop en perspectief brengen in een land dat zo zwaar lijdt. Helpt u mee? Voor

€ 15,-  kunnen we een voedselpakket uitdelen. Voor € 30,- krijgen studenten theologie een boekenpakket. 

Van harte aanbevolen!

Postzegels en kaarten voor het zendingswerk

Ook dit jaar hebben we als gemeente weer een enorme berg postzegels en kaarten ingezameld voor de GZB en Kerk in Actie. Iedereen die heeft meegedaan: bedankt! Ieder jaar levert deze actie landelijk zo'n

€ 18.000,- op. De moeite waard dus! 

Meedoen kan heel eenvoudig:

 • De postzegelskunnen worden ingeleverd bij het Kerkelijk Bureau.
 • Knip postzegelsruim van de envelop. Knip geen postzegelsvan ansichtkaarten.
 • Lever alleen ansichtkaarten in, geen dubbele kaarten. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel. Dubbele kaarten hebben geen verkoopwaarde en belanden bij het oud papier.

Wilt u hier meer over weten? Kijk op www.gzb.nl/kaartenactie.
Spaart u ook mee? 

Solidariteitskas 2022

Binnenkort ontvangt u, zoals ieder jaar, een acceptgirokaart of een automatische afschrijving voor betaling van de bijdrage aan de Solidariteitskas. Door uw bijdrage -een offer- aan de Solidariteitskas houdt u de onderlinge solidariteit tussen gemeenten in ere. Zo ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan. Sommige gemeenten lopen tegen grenzen aan. Aan ideeën ontbreekt het niet, maar wel aan menskracht, ruimte of geld. Voor hen is er de Solidariteitskas. Daarnaast is de Solidariteitskas er ook voor gemeenten die vernieuwende ideeën hebben. Die kansen zien om nieuwe wegen in te slaan. Als gemeente vragen wij een bijdrage van

€ 10,-. Voor elk belijdend lid wordt € 5,- afgedragen aan de Solidariteitskas. Het bedrag dat overblijft is bestemd voor onze eigen gemeente. Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Zo helpt ook u mee aan de opbouw en het voortbestaan van de gemeenten en het bovenplaatselijk werk binnen de Protestantse Kerk.  

Eind juni wordt er een bedrag van € 10,- bij hen, die dat hebben aangegeven middels een automatische incasso te willen voldoen, afgeschreven i.v.m. de Solidariteitskas 2022. Gemeenteleden die de incasso nog niet hebben afgegeven, ontvangen media juni een acceptgirokaart. Wilt u bij de betaling het kenmerk per persoon vermelden? Gelieve niet de betaling samenvoegen, omdat de betaling dan niet automatisch kan worden verwerkt. Bij de acceptgirokaart ontvangt u een machtigingsformulier met de mogelijkheid om toestemming af te geven voor een automatische incasso. Dit jaar is het namelijk voor het laatst mogelijk om de acceptgiro te gebruiken, per 2023 vervalt deze mogelijkheid. U zou ons enorm helpen met een toestemming voor een automatische incasso. U kunt dit doen met het bijgevoegde machtigingsformulier bij de acceptgirokaart of via het formulier op de website, deze vindt u onder Contact/ rouwcirculaires -> Aanvragen, meldingen en bestellingen -> Machtiging automatische incasso.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Wilt u meer weten over de Solidariteitskas? Kijk op de website www.pkn.nl/solidariteitskas of op onze eigen website: http://www.hervormdputten.nl/de-gemeente/giften/solidariteitskas 

Predikanten gevraagd

In het Reformatorisch Dagblad van afgelopen zaterdag stond een dubbelinterview met ds. M.C. Batenburg, preses van de synode van de Protestantse Kerk in Nederland en ds. J.A.W. Verhoeven, voorzitter van de Gereformeerde Bond. Het ging over het dreigende tekort aan predikanten, ook binnen de Hervormde Gemeenten. Een paar citaten:

De vraag is of er voldoende is uitgedragen hoe mooi de theologiestudie is: “Die vraag stel ik (ds. Batenburg; wcp) ook aan mezelf. Nog belangrijker: heb ik wel voldoende gebeden voor de arbeiders in de wijngaard, persoonlijk en in de voorbede vanaf de kansel? Ik deed dat te weinig, besef ik nu.”

Batenburg: “Jongeren uit de gemeente die nadenken over hun studiekeuze, kun je als predikant vragen eens een dag mee te lopen. Het belangrijkste blijft het verlangen om Christus te dienen. Dat wordt vaak gewekt door de omgang met mensen die zelf gegrepen zijn door God en Zijn Woord.”

Volgens ds. Verhoeven laat de geestelijke kant van het probleem zich minder eenvoudig in kaart brengen. “Als je daar algemene dingen over zegt, doe je tekort aan specifieke personen, gemeenten en situaties. Laat ik er dit van zeggen: als jonge mensen zich geroepen weten in dienst van God, heeft dat vaak te maken met het gezin waarin ze opgroeiden. Wanneer je bij je ouders ziet dat deze dienst hen alles waard is, werkt dat stimuleren.”

Zo wordt ons in alle eerlijkheid een spiegel voorgehouden. Zijn wij gegrepen door God en Zijn Woord? Stralen wij uit dat de dienst van de Heere een liefdevolle dienst is? Merken onze kinderen dat de dienst van de Heere ons alles waard is? De oproep van Jezus blijft klinken: “Bid daarom tot de Heer van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.” (Matth. 9:38). Ook uw (klein)kind?

Vacature : intaker vrijwilliger Voedselbank

Iedereen die in aanmerking wil komen voor een voedselpakket van de Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten wordt thuis bezocht door een intaker. De intaker en de aanvrager bespreken de financiële situatie om te kijken of de aanvrager voldoet aan de criteria van de Voedselbank en signaleren of er meer nodig is dan voedsel alleen.
Beknopte weergave van de taken van de intaker:

 • Een bezoek brengen bij de aanvrager en zijn financiële situatie bespreken en in kaart brengen. 
 • Van het bezoek een financieel verslag maken
 • Het verslag en alle overige relevante gegevens invoeren in het geautomatiseerde registratiesysteem van de Voedselbank.
 • Aan de hand van dit verslag advies uitbrengen aan De Voedselbank.

Indien u interesse hebt, neem dan contact op met Harma van de Streek, Sociaal Werker, Financiële en Administratieve Ondersteuning ZorgDat (0341) 43 46 56 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. We kunnen dan samen bekijken of deze functie bij je past.

Verdeling energietoeslag in Putten

De energieprijzen zijn de laatste maanden enorm gestegen. Dit kan heel wat huishoudens in de problemen brengen. Alle inwoners, waarvan het inkomen lager is dan 120 % van het sociaal minimum ( € 1.777,-) krijgen een toeslag van € 800. Als diaconie hebben we hier oog voor. Het kan zijn dat niet ieder deze toeslag nodig heeft. Het is ook mogelijk dat iemand ondanks deze toeslag toch in financiële problemen komt. We bieden als diaconie de mogelijkheid om huishoudens die deze toeslag niet (geheel) nodig hebben deze te delen met huishoudens die niet genoeg hebben aan deze toeslag. De energierekeningen kunnen immers onderling behoorlijk verschillen. Het rekeningnummer van de diaconie NL50RABO0930408896 staat open voor een gift onder vermelding ‘verdeling energietoeslag’. Komt u ondanks de ontvangen toeslag alsnog in de problemen, neem dan in alle vrijmoedigheid contact op met de diaconie (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wij zijn er voor u en voor elkaar.

Bericht van de werkgroep Bezinning op het vermogen

Eind 2021 is in het College van Diakenen besloten om buiten de reguliere gelden een deel van het vermogen vrij te maken om op plaatselijk, landelijk en wereldwijd niveau diaconale projecten te ondersteunen. Het formulier van Bevestiging van Diakenen spreekt hier met deze woorden over: “In navolging van haar Heere zorgde de eerste christelijke gemeente ervoor dat niemand in haar midden gebrek had. De gemeente van Christus heeft bovendien een taak wereldwijd: het lenigen van lijden en nood in de hele wereld.” Door de werkgroep is er de afgelopen maanden veel onderzoek geweest naar welke projecten hiervoor in aanmerking konden komen en welke doelen ondersteund konden worden. Hierbij is ook gekeken of er deels wederkerigheid kon ontstaan; een onderlinge band tussen het doel en de gevende gemeente. Wij hopen u met enige regelmaat op de hoogte te houden van deze projecten via de kerkbode en/of de kerk app. We delen dan wat we voor hen kunnen betekenen of we laten mensen vanuit het betreffende project aan het woord. Mocht u vanuit de gemeente suggesties hebben voor een goed doel, laat het ons weten via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., zodat wij dit mee kunnen nemen in onze overwegingen.

Namens het College van Diakenen

EVANGELISATIECOMMISSIE

Gebedskring

Iedere donderdagavond om zeven uur komt er een groepje gemeenteleden bijeen om drie kwartier met elkaar in gebed voor Gods aangezicht te zijn. In Ps. 86: 5 staat: “U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.”

Dit getuigenis van de psalmdichter heeft weerklank in ons hart als we samenkomen om te bidden. We bidden om de Heilige Geest voor onze predikanten dat Die hen vervult en inspireert om telkens het Evangelie op de zondagen en andere vierdagen te verkondigen. Ook voor de gemeente, de kinderen, de jongeren en de ouderen, dat ze door het Woord geraakt worden. We brengen de zieken, de rouwdragenden, de noden en zorgen en ook de vreugden van de mensen bij de HEERE. De mensen die worstelen met… (vul(t) u/jij de nood maar in die op uw/jouw hart ligt). Soms is het persoonlijk/specifiek, als daarom gevraagd is via onze contact persoon. Maar het gebeurt ook in het algemeen. We houden de drempel laag en er is ruimte om in vertrouwen te groeien. De gebedskring komt samen, op donderdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in De Aker. We nodigen u en jullie uit om mee te bidden. Het kan wekelijks, maar voel je/voelt u zich niet verplicht. Het zou bijv. ook tweewekelijks of maandelijks kunnen. Ieder die de Naam van de Heere aan wil roepen is welkom. U/jij kunt om gebed vragen voor uzelf of voor iemand anders. De mogelijkheden om voorbede te vragen zijn:

1. Naar ons vertrouwelijk emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..;

2. Op een briefje in de gebedsbus in de hal van De Aker (kan ook anoniem);

3. Bij onze contactpersonen: Cocky Kroes, T: 0341-352851 / E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Daan van Oostende, T: 06-51511044 / E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Daan van Oostende

Verrassende gift

Half april ontvingen wij als diaconie een verrassende gift. Een aantal jonge kinderen van onze gemeente zijn zelf aan de slag gegaan met het bakken van taarten en de opbrengst van de verkoop hebben wij als diaconie mogen ontvangen. Het opgebrachte bedrag van € 26,- mochten we besteden voor noodhulp Oekraïne. We konden voor dit bedrag een prachtig pakket samenstellen welke we aan een Oekraïens gezin hebben gegeven, die we als diaconie opvangen. Heel hartelijk bedankt voor jullie inzet!

Wat gebeurt er zoal in de gemeente?

Deze week: Lennart van de Geer over Jeugdvereniging HDDWEDVL.

1. Kun je jezelf voorstellen?

Ik ben Lennart van de Geer, inmiddels twintig jaar, geboren en getogen in Putten. Als er iets is waar ik niet van houd dan is het wel stilzitten in mijn studie (geneeskunde) en zo ook in onze kerk. Ik ben werkzaam binnen de gemeente als bandlid van Connect, waar we met muziek mensen binnen en buiten de kerk proberen te bereiken. Daarnaast zit ik nu vier jaar in het bestuur van de Jeugdvereniging HDDWEDVL. 

2. Je zit in het bestuur van JV HDDWEDVL. Wat is jouw taak?

Naast algemeen bestuurslid ben ik secretaris, wat betekent dat ik binnen en buiten de JV het aanspreekpunt van het bestuur ben. Ik weet wat er speelt bij leden en je kunt bij mij terecht met je vragen over de JV. Ik vind het prachtig om zo te mogen dienen voor de jongeren van de gemeente. Ik vind het bijzonder om de leden van de JV te mogen zien groeien in hun geloof en leven. 

3. Waarom zou elke jongere van PKN Putten van 16+ volgens jou naar JV moeten komen?

Ik vind JV zo bijzonder om twee redenen. Allereerst weten jongeren vaak niet wat ze van JV moeten verwachten. Dan ontdekken ze dat JV naast de vrijdagavond nog veel meer te bieden heeft: tot in late uurtjes naborrelen, uitjes, commissies, feestjes, kerstgala’s, workshops, strandavondjes, enzovoorts. JV is de plek waar je vrienden voor het leven maakt en dat is de reden dat het al 149 jaar bestaat!

Ten tweede is JV zo bijzonder omdat wij als leden zelf de invulling van de avonden bepalen. Dat zie je terug in de Bijbelkringen: we maken de Bijbelstudies helemaal zelf en praten daarom over onderwerpen die ons echt aangaan. Op JV kun je open praten over hoe jij staat in je (geloofs)leven. Ik denk dat ik nergens zoveel geleerd heb over God en mezelf als op JV.

4. Wat is wat jou betreft het hoogtepunt van het JV-seizoen?
Zonder enige twijfel is dat het JV-kamp! Jaarlijks tijdens het Hemelvaartsweekend sluiten we het jaar legendarisch af. De voorbereidingen zijn sinds begin dit jaar in volle gang en ik kan nu al niet wachten. Kamp is echt het moment waarop je een hechte vriendengroep wordt met elkaar. Ik zou dat voor geen goud willen missen! 

Meer weten over de JV? www.jvputten.nl

Contact: mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gelezen

In de bekende Artiosreeks is een mooi boek verschenen van de hand van dr. F.G. Immink ‘Overtuigd gereformeerd. Meer sympathie voor de traditie’. In dit boek laat de auteur zien dat de gereformeerde geloofstraditie ook nu van onschatbare waarde is. Onder andere wat betreft het zingen van psalmen. Enkele citaten ter overdenking:

“Waarom zijn de psalmen zo belangrijk voor het klassiek gereformeerde karakter van de kerkdienst? (..) Bovendien klinkt in de psalmen grote betrokkenheid door. Wie zingt, vindt houvast in God de Heere, Die Zichzelf bekendmaakte in Zijn openbaring en in Zijn wonderdaden. (..) Het mooie van de Psalmen is dat het dagelijks leven en het geloof tegelijk ter sprake komen. Psalmen staan midden in het leven, ze geven uiting aan de klacht en de vreugde. Ziekte, dood, vijanden, oorlog, ellende – dat alles komt ter sprake. En allerlei gemoedstoestanden: vreugde, dankbaarheid, verdriet, berouw, verlangen, gemis en aanvechting. Daarom kunnen we bij het zingen ook sterk het gevoel krijgen: dit gaat over mezelf.”

“Tegelijkertijd komt dan wel deze vraag op: kun je door uitsluitend psalmen te zingen, recht doen aan de nieuwtestamentische boodschap van verlossing door Jezus Christus, onze Heere en Heiland?  Uiteraard zijn er Messiaanse psalmen om te zingen en daarnaast rond kerst de cantica (= Lofzangen van Maria, Simeon en Zacharias; wcp) . Maar is dat toereikend als het gaat om de grote heilsfeiten van kruis en opstanding? Dat is een terechte vraag. Schoorvoetend kreeg en krijgt het geestelijk lied een bescheiden plek in de eredienst, m.n. rond de kerkelijke feestdagen. Daarbij is het zaak dat juist liederen uit de traditie van de kerk een plaats krijgen en dat ook dan de gereformeerde liturgie gekenmerkt blijft door een duidelijke voorkeur voor de psalmen.”

Waardevolle vrije tijdsbesteding aangeboden

De hospice in Nijkerk heeft een goede naamsbekendheid in de wijde omgeving. Veel vrijwilligers hebben daar een mooie plek gevonden om dienstbaar bezig te zijn voor de mens in de laatste levensfase. Iets minder bekend lijkt de hulp van vrijwilligers in de thuissituatie te zijn ‘Hospice Nijkerk Thuis.’ Deze hulp is met name gericht op het ontlasten van de mantelzorgers. In de terminale fase is de vraag om ondersteuning hierin zeer begrijpelijk en soms ook erg noodzakelijk om het vol te houden. Zorgvrijwilligers zijn onmisbaar voor ons team. Het Hospice kan nieuwe zorgvrijwilligers goed gebruiken. Je hoeft om zorgvrijwilliger te worden geen zorgervaring te hebben.

Je wordt geschoold. Wel vragen we een open houding met empathie en aandacht voor de behoeften van de ander, een verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit , lichamelijke gezondheid en het respecteren van de christelijke grondslag van het hospice is een vereiste. Bekijk onze website eens www.hospicenijkerk.nl 

Wil je je aanmelden voor een (vrijblijvend ) kennismakingsgesprek?

Doe dat dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Terugblik jeugdbazaar

Wat was het fijn om zoveel mensen te zien op de parkeerplaats bij de Zuiderkerk. Oud en jong, ze waren aanwezig en vermaakten zich prima. Hoewel het koud was, waren er warme en hartelijke woorden tussen gemeenteleden onderling. We willen als commissie iedereen heel hartelijk bedanken voor alle hulp die we gekregen hebben. De clubleiding die aan het einde van het seizoen nog zo’n groot evenement weet neer te zetten, de kinderkoren die twee keer optraden, alle vrouwen die de catering hebben mogelijk gemaakt, JV-leden die kilo’s patat hebben gebakken, mensen van de techniek en de kosters die ons een warm onthaal gaven.

DANK JULLIE WEL.

Om de onkosten zo laag mogelijk te maken, hebben we dit jaar ook sponsors gezocht. Hieronder hun namen. Hartelijk dank voor jullie (financiële) bijdrages:

Sponsors:

Art of the flower, Pluimveebedrijf Torsius, Kerkvitaal, Onze werkplaats, Drogisterij Kok uit Soest, Libris, Joshua aanhangers, De Kaascoman, Slagerij Tomassen, Tuincentrum, Petersen, Van de Kamp transport, Mol Fresh Food, Boerderij Weelderen, Autorijschool Roordink, Termaat Marktkramenverhuur, De Aker, Zendingscommissie Hervormde Gemeente, GZB.

Het eindbedrag € 5.110,- maken we over aan de GZB voor het project ‘Geloof in Bosnië’. We bidden of dit gezegend mag worden. 

Namens de commissie Jeugdbazaar: Bertus Cornelissen, Lilian Jansen,

Anne de Jonge, Arjen Klinck, Lianne Laseur, Reinier Polinder,

Michael van ’t Veld en Gerjanne Loedeman

Waardevolle vrije tijdsbesteding aangeboden

De hospice in Nijkerk heeft een goede naamsbekendheid in de wijde omgeving. Veel vrijwilligers hebben daar een mooie plek gevonden om dienstbaar bezig te zijn voor de mens in de laatste levensfase. Iets minder bekend lijkt de hulp van vrijwilligers in de thuissituatie te zijn ‘Hospice Nijkerk Thuis.’ Deze hulp is met name gericht op het ontlasten van de mantelzorgers. In de terminale fase is de vraag om ondersteuning hierin zeer begrijpelijk en soms ook erg noodzakelijk om het vol te houden. Zorgvrijwilligers zijn onmisbaar voor ons team. Het Hospice kan nieuwe zorgvrijwilligers goed gebruiken. Je hoeft om zorgvrijwilliger te worden geen zorgervaring te hebben.

Je wordt geschoold. Wel vragen we een open houding met empathie en aandacht voor de behoeften van de ander, een verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit , lichamelijke gezondheid en het respecteren van de christelijke grondslag van het hospice is een vereiste. Bekijk onze website eens www.hospicenijkerk.nl 

Wil je je aanmelden voor een (vrijblijvend ) kennismakingsgesprek?

Doe dat dan via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Info van de HGJB

Vader Zoon Survival 2022

Drie dagen lang survivallen om er samen sterker uit te komen. Ook dit jaar organiseren de HGJB en Outback Explorers weer de Vader Zoon Survival in de Belgische Ardennen. Gaan jullie als vader en zoon de uitdaging aan? Van 5-7 mei staat er een actief programma voor jullie klaar. Van een goed gesprek tot een bivak bouwen en van klimmen in het bos tot samen een potje koken. Is dit iets voor jullie? Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/VZsurvival

Denk mee met het nieuwe beleidsplan van de HGJB!

De HGJB is bezig een nieuw beleidsplan op te stellen voor de komende jaren. Welke thema’s vragen extra doordenking en aandacht in de huidige tijd? Dit wordt besproken op de achterbanmeeting van de HGJB. Ben je betrokken op het werk onder de jeugd in jouw gemeente; als jeugdleider, catecheet, jeugdouderling of predikant, denk dan mee. Of ben je tussen de 16 en 25 jaar en denk je graag mee over de HGJB-beleidsthema’s voor de komende jaren, meld je dan nu aan. Tijdens een ontmoeting met ledenraadsleden, HGJB-collega’s en mensen uit de lokale gemeenten wordt er nagedacht of de HGJB de juiste beleidsthema’s op het spoor is. Op deze avond inventariseert de HGJB welke beleidsthema’s er in lokale gemeenten spelen en welke vragen en behoeften er in het land zijn. De ontmoeting vindt plaats op 19 apr. Er is beperkte capaciteit beschikbaar, dus meld je snel aan als je mee wilt denken met de beleidsthema’s via HGJB.nl/meedenken

Gebed voor het jeugdwerk 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet 

dat in afhankelijkheid van God, zonder Wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed.  

 • Dank voor alle jongeren die zich inzetten om hulp te bieden aan de opvang van mensen die op de vlucht zijn voor dreiging en oorlogsgeweld.
 • Bid dat kinderen, tieners en jongeren in deze wereld waarin zo veel gebrokenheid ervaren wordt, hoop en moed ervaren in het kruis en de opstanding van onze Heere Jezus Christus.
 • Dank voor de inzet van alle vrijwilligers in het jeugdwerk. Ook dit seizoen werd er veel gevraagd van de flexibiliteit en doorzettingsvermogen van jeugdleiders. Bid voor hen in het bijzonder voor rust en ontspanning.
 • Bid voor het werk van de HGJB. Gelukkig kunnen veel activiteiten weer opgepakt worden. Bid voor jeugdwerkers en vrijwilligers die zich hiervoor inzetten. Bid voor jongeren dat zij hierdoor mogen groeien in geloof, hoop en liefde.

Nieuw cadeauboek: Belijden is doen!

Onder de titel ‘Belijden is doen’ komt de HGJB met een nieuw cadeauboek voor jongeren (en ouderen) die belijdenis hebben gedaan. Het is een verzameling van artikelen die eerder geplaatst zijn in de voormalige HGJB-jongerenbladen TijdSchrift en Cruciaal. Auteurs zijn onder anderen ds. W.J. Dekker, ds. G.J. Glismeijer, (wijlen) ds. H. Harkema, Diane Palm en Herman van Wijngaarden. De artikelen gaan bijvoorbeeld over geloof en bekering, moeite bij het geloven, geloven in de praktijk en de afhankelijkheid van de Heilige Geest.

Te bestellen via HGJB.kameel.nl

Vacatures bij de HGJB

Wil jij je inzetten voor kinderen, tieners, jongeren en hun gemeenten? Wil jij bijdragen aan de missie en visie van de HGJB? Kom ons team versterken! De HGJB is een bruisende jongerenbeweging die gemeenten binnen de Protestantse Kerk in Nederland ondersteunt bij het vormgeven van het jeugdwerk en die activiteiten organiseert voor jongeren. Bekijk onze vacatures op HGJB.nl/vacatures

OVO JE DAN

Oftewel:  DIT IS DE DAG. We zitten in de kerk in Tuzla. Het is zondagochtend 11.15 uur. Op ons scherm zien we het dubbelklavier van het orgel van de Oude Kerk in Putten. We luisteren naar het openingslied dat daar twee uur geleden gezongen is. ‘Ovo je dan; Dit is de dag’, zo horen we in de Bosnische taal. “Dat is een lied van ons”, reageert Ivka. “Wat een mooie kerk hebben ze daar”, zegt Gordana. En spontaan zingen we mee. “Laten we zingen voor de Heere, Die deze dag gemaakt heeft”. Herkenbare verbondenheid in dit lied. We leggen het uit. Dit lied is als een afsluiting van alle jeugdactiviteiten op de bazaar van de dag van gisteren. We bekijken aansluitend enkele foto’s die gestuurd zijn. En we verbazen ons. Wat veel jeugd op de been en mooie activiteiten. Bemoedigende  ondersteuning vanuit de thuisgemeente van Adré en Marja. Helaas hebben we hier geen jongeren in de gemeente. Nóg niet kunnen we nu zeggen, want er komt verjonging. Ten eerste zijn twee dames zwanger en ten tweede is het de bedoeling, dat  we in Vladimir een Bosnische voorganger gaan krijgen. Aanstaande zomer zal hij met zijn vrouw Marijana en hun drie kinderen naar Tuzla verhuizen.

Maar terug naar het lied ‘Ovo je dan'. Het is gebaseerd op Ps. 118:24. Laten we onze dagen tellen als dagen die de Heere gemaakt heeft, om elke dag Hem de lof en dank toe te brengen.

Vanuit de gemeente in Tuzla bedanken we iedereen héél, héél hartelijk voor de dag van de jeugdbazaar, de inzet van kinderen, tieners en vele vrijwilligers. Dank voor financiële ondersteuning, meeleven en alle voorbeden. Het doet ons erg goed en we wensen iedereen wederzijds alle goeds en Gods zegen in de dingen van het leven van elke dag.

Met hartelijke groeten namens onze gemeente, Adré en Marja Lichtendonk

Alvast info over aanleveren kopij RHW 15

Normaal gesproken kunt u de kopij tot maandag 12.00 uur aanleveren. Voor RHW 15 (die uitkomt op do. 28 apr./vrij. 29 apr.) zal dat iets eerder zijn, i.v.m. Koningsdag in die week. De kopij voor RHW 15 kan aangeleverd worden tot zaterdag 23 apr. 12.00 uur.

Kerkbanken te koop

Misschien is het u al opgevallen dat er achter in de Nieuwe Kerk ruimte is gemaakt voor de apparatuur voor Beeld en Geluid. Hiervoor zijn er een 2-tal kerkbanken uit gehaald. De banken zijn van eikenhout en zijn 3,89 meter lang. Heeft u interesse neem dan contact op met Johan Hagen (06-51430188). De banken kosten € 200,- per bank (opbrengst is bestemd voor Oekraïne).

Opvang vluchtelingen Oekraïne

In Oekraïne woedt nog altijd een verschrikkelijke oorlog. Door de Russische invasie zijn al meer dan 3,5 miljoen Oekraïners op de vlucht. Ook in Putten wordt een beroep gedaan op hulp. In gezamenlijkheid met de Gemeente Putten, Welzijn Putten en het Diaconaal Platform Putten wordt inmiddels aan 28 Oekraïners hulp geboden. Als diaconie van Hervormd Putten hebben wij vier personen opgevangen. Ook zijn de eerste vrijwilligers ingezet op diverse taken. Heeft u nog niet aangegeven dat u wilt helpen, dan kunt u zich nog altijd aanmelden via het formulier op de website http://helpen.diaconieputten.nl

Hier kunt u ook aangeven voor welke taken u ingezet wilt worden. Tevens zijn we nog op zoek naar fietsen. Deze kunt u ook aanmelden op de eerder genoemde website. Aan een ieder vragen wij te bidden voor de situatie en dat de God van de vrede Zich over hen wil ontfermen, hen allen bij wil staan in deze zware omstandigheden en dat er uitkomst mag komen.                                                            

  Wat is PraatPaalPutten?

Jeannette vertelt: PraatPaalPutten is opgericht om kinderen en jongeren bij te staan als zij te maken krijgen met rouw, echtscheiding of pesten. Het bestaat al een aantal jaren en is een initiatief van verschillende kerken. Inmiddels is ook de Hervormde Kerk hierbij aangesloten. Kinderen worden vaak aangemeld via ouders of de leerkracht. Twee keer per jaar (rond de voorjaars- en rond de herfstvakantie) draaien er groepjes in de PraatPaalruimte in de Gereformeerde Kerk. Zij komen vijf keer bij elkaar om door middel van spelen, praten en knutselen te leren hun gevoelens en gedachten te benoemen en een plekje te geven in hun proces. Er wordt gesproken over hoe het was, hoe het nu is, hoe je verder kunt gaan en wat het met je doet. Ook is individuele begeleiding mogelijk. De kinderen/groepjes worden altijd door twee medewerkers van PraatPaalPutten begeleid. Op dit moment wordt er ook bekeken of ze wat kunnen betekenen voor mensen die gevlucht zijn uit Oekraïne.

Vrijwilligerswerk

Jeannette heeft een jaar meegedraaid als begeleidster van het groepje met kinderen die te maken hadden met echtscheiding. Zij omschrijft deze momenten als liefdevol en zonder oordeel. Als medewerker van PraatPaal ben je geen therapeut, maar is het belangrijk er te zijn voor de kinderen en ze een luisterend oor te bieden. Het is wel fijn als je ervaring/feeling hebt met kinderen en/of met de materie. Het mooie is dat de kinderen er echt baat bij hebben! Jeannette maakte bijvoorbeeld mee dat een kind, dat erg gesloten was toen het voor het eerst kwam, helemaal openging en kon praten over wat het dwars zat. Er wordt een aantal keren per jaar vergaderd en er is intervisie voor de medewerkers. Per keer wordt per bekeken wie tijd heeft de groepjes te begeleiden. Op deze manier kost het ook niet al teveel tijd.

 Nieuwe begeleiders gezocht!

Helaas heeft Jeanette de keus moeten maken om te stoppen met de PraatPaalPutten en daarom wordt er ook gezocht naar nieuwe begeleiders vanuit de Hervormde Kerk.
Ben je geïnteresseerd geraakt? Neem dan contact op met Dirma Kleijer, via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Gelezen

In het theologisch tijdschrift ‘Theologia Reformata’ staat achterin de rubriek ‘Reflexen’. Deze rubriek nodigt uit tot theologische reflectie op de actualiteit. Deze keer verzorgd door dr. A.J. Kunz, die o.a. ingaat op een hoopvol perspectief na de coronacrisis. Hij gaat in op wat Guido de Brès, de schrijver van de Nederlandse Geloofsbelijdenis, schrijft over de christelijke hoop. Een citaat:

“De Brès geeft taal aan de christelijke hoop: Daarom verwachten wij die dag met een groot verlangen, om ten volle te genieten de beloften van God, in Christus Jezus onze Heere” (art. 37).

Dat schrijft hij, nadat hij eerst de crisis van zijn tijd onder woorden heeft gebracht: een wereld waarin onschuldig bloed vloeit en waarin volgelingen van Jezus hun leven niet meer zeker zijn. Christelijke hoop wordt volgens De Brès gewekt door de beloften van God. De verwijzing naar Christus laat zien dat de hoop opbloeit uit Zijn kruisoffer en opstanding. De Brès put er moed uit, terwijl zijn leven -en dat van talloze anderen- door de crisis heengaat. De toekomst is niet onzeker, want Jezus komt.

Aanvullend Bezoekwerk –Ouderling leest kerkblad

Thomas is al enkele jaren ouderling en doet zijn best zijn sectie zo goed mogelijk pastorale aandacht te geven. Regelmatig gaat hij op bezoek en ervaart steeds meer dat er achter haast iedere  voordeur zorgen zijn. Bij Neline probeert hij wat vaker aan te gaan; ze heeft altijd behoefte haar zorgen over haar kinderen en over haar man te delen. Zowel bij haar man als bij haar dochter is een vorm van autisme gediagnostiseerd en dat heeft impact op het hele gezin. Na zes weken vindt Thomas dat hij nodig weer eens op bezoek moet bij Neline, maar het valt hem niet mee een gaatje in zijn agenda te vinden. Dat zit hem niet helemaal lekker. ’s Zondags leest Thomas het kerkblad en dan valt zijn oog op het stukje van het Aanvullend Bezoekwerk. Dat hij daar niet eerder aan gedacht heeft! Dat is écht wat voor Neline: Het zal haar goed doen als er elke paar weken iemand bij haar komt. Iemand die kennis van autisme heeft, een luisterend oor kan bieden en zo nodig praktische tips kan aanreiken. De eerstvolgende keer bespreekt Thomas het direct en na een kleine aarzeling gaat Neline akkoord. Thomas zag in het kerkblad ook de contactgegevens van de coördinator. Hij omschrijft de situatie en niet lang daarna is Neline benaderd door iemand van het Aanvullend Bezoekwerk. Wanneer Thomas na drie maanden weer bij Neline om het hoekje kijkt, bedankt ze hem. Ze voelt zich enorm gesteund door de psycho-pastorale bezoekjes. Dankbaar gaat Thomas naar zijn volgende adres; wat een voorrecht dat deze mogelijkheid er is in onze gemeente!

 Luisterend oor

Naast de pastorale zorg van ambtsdragers is er een team van aanvullende bezoekwerkers in onze gemeente beschikbaar. Mede-gemeenteleden die een luisterend oor bieden en de mogelijkheid hebben regelmatig op bezoek te komen. De bezoekwerker heeft de cursus psycho-pastorale toerusting gevolgd en een belofte van geheimhouding afgelegd.

Informatie

Ligt uw of jouw vraag misschien op een ander terrein dan autisme en dreigende overbelasting? Zou u willen gebruikmaken van Aanvullend Bezoekwerk vanwege het omgaan met rouw, eenzaamheid, chronische ziekte, depressieve gedachten of omdat het in je huwelijk moeizaam gaat? Graag zijn we er ook voor jonge mensen, als het nodig is!

Bespreek dit met uw/jouw wijkpredikant of wijkouderling. Of neem contact op met:

M.M. Jonker-Hakkert, coördinator Aanvullend Bezoekwerk,

tel. 0341- 357766

email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Met de wereldkerk op weg naar Pinksteren

Na een bijzondere pinkstercampagne in 2021 ziet de GZB ernaar uit om ook dit jaar samen toe te leven naar Pinksteren. Het thema ‘Vertel’ is de rode draad van deze campagne. Doet u dit jaar ook (weer) mee? Er zijn verschillende activiteiten:

 • Ontmoet onze gasten uit Libanon, Nepal, Bulgarije en Colombia en raak onder de indruk van hun verhalen over hoe God wereldwijd werkt. Zij bezoeken verschillende gemeenten, maar wat u vooral niet mag missen is het online event op D.V. zaterdagavond 21 mei. Een mooi moment om met elkaar toe te leven naar het pinksterfeest.
 • Geeft u leiding aan een club voor kinderen in de leeftijd van 4-12 jaar? Doe dan mee met de verhalentocht met Sjoerd de Zendingsjournalist. Een leuke speurtocht met allerlei opdrachten en mooie zendingsverhalen.
 • Voor tieners is er een superspannende escaperoom. De opdrachten helpen jongeren om hun eigen verhaal over God te vertellen.
 • Net als vorig jaar is er een leuke verkoopactie om het zendingswerk te ondersteunen. Bestel GZB-wereldtheepakketten om zelf van te genieten én om een ander uit te nodigen voor een goed gesprek. Vertel,…
 • Wat ook heel bijzonder is: een internationale gebedsbijeenkomst waarbij we met broeders en zusters verbonden zijn. Dit jaar op D.V. woensdag 1 juni.

Kijk voor meer informatie over alle activiteiten en om u aan te melden op www.gzb.nl/vertel.

MIR

Dat betekent VREDE.

Terwijl we bij elkaar waren voor ons gebedsuur mediteerden we over de uitspraak van Jezus: VREDE ZIJ U. (Joh. 20: 19-29). Het was twee dagen voordat de oorlog in de Oekraïne uitbrak. Maar dat wisten we toen nog niet.

Ivka nam het woord en reflecteerde op dit Bijbelgedeelte. Het was een getuigenis hoe zij dit Bijbelgedeelte leest.

„Het valt me op, dat er in deze perikoop drie keer staat: VREDE ZIJ U. Dat doet me denken aan 25 jaar geleden. Het was kort na de oorlog van ’92- ‘95. In een bijeenkomst in een hotel gaf een zendingswerker uitleg over de Bijbel. Hij vertelde ook over de Drie-eenheid van God. Komend vanuit de Servisch Orthodoxe kerk had ik daar nooit iets van begrepen. Ik kwam tot geloof in God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Er kwam ‘MIR' in mijn hart. Vrede die ik niet kende en die mij vanaf dat moment altijd vergezelt. Ook in moeilijke tijden, want ik heb nog altijd veel last van spanningen en stress. En wat mooi zoals het er hier drie keer staat: VREDE ZIJ U. Hij is mijn vrede in alle omstandigheden“.

We hoorden het verwonderd aan. We werden stil. We deelden in haar vreugde. Intussen is er opnieuw een oorlog. We bidden met Ivka mee. Om vrede van onze God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vrede voor mensen in oorlogsgebieden, ook voor Bosnië en Herzegovina. Intussen resoneert het drievoudig: MIR VAMA, oftewel: VREDE ZIJ U.

De rol van de gastvrouwen en gastheren in de kerk

Wij zijn nog steeds erg blij dat wij weer gewoon naar de kerk kunnen. Toch willen wij uw aandacht vragen voor de veiligheid in onze kerken. De coronabesmettingen zijn nog niet weg en lopen soms weer flink op. Het is daarom belangrijk om de aanwijzingen van de gastvrouwen en de gastheren in de kerken op te volgen. Bij binnenkomst in de kerk wordt u door hen welkom geheten en kunt u zelf uw plaats gaan zoeken. Wij vragen u om niet voor mensen langs de bank in te gaan en zo mogelijk plaats te nemen in het midden van de bank. Ook het verlaten van de kerk zal bank voor bank moeten plaatsvinden. De gastvrouwen en gastheren zullen u een seintje geven wanneer uw bank aan de beurt is. Op deze wijze kunnen wij met elkaar weer veilig naar de kerk. Wij danken u voor uw medewerking.

Info van de HGJB

HGJB-evenementen in maart

De HGJB biedt jongeren houvast in hun geloof door o.a. mooie evenementen. Deze maand staan er twee op de agenda!

 • HGJB-Jongerenavonden

Op 11 en 18 mrt. nodigen we jongeren (17+) uit om samen hun geloof te verdiepen en het gesprek aan te gaan. Ds. Leon van den Dool neemt de jongeren mee in het thema 'Hoe houd je elkaar vast in een wereld die uit elkaar valt?' Dit nieuwe evenement komt in de plaats van de vroegere Houvastavonden, die mede bedoeld waren voor belijdenisgroepen. Meer informatie op HGJB.nl/Jongerenavonden/

 • HGJB-Scholierenweekend

Er komt dit voorjaar toch een HGJB-Scholierenweekend voor tieners (13-18 jaar). Samen ontdekken ze meer over God tijdens dit gezellige weekend van 25-27 mrt. Deze keer op een nieuwe locatie in het midden van het land. Meer informatie op HGJB.nl/Scholierenweekend

Gratis lessen over gevoelens bij oorlog

Er is veel onrust en angst rondom de situatie in Oekraïne. Ook kinderen, tieners en jongeren zijn hiermee bezig. Het is belangrijk om hierover met hen in gesprek te gaan. Welke gevoelens roept dit bij hen op? En misschien komt de vraag wel: ‘Waarom lijkt God hier niets aan te doen?’ Om hierover in gesprek te gaan, stellen we gratis een catecheseles uit Leer & Leef en een clubprogramma uit de kinderwerkmethode Clik beschikbaar. Download de lessen gratis op HGJB.nl.

Gebed voor het jeugdwerk 

De HGJB zet zich ervoor in om jongeren van de gemeente bij Christus te brengen. Ze doet dat in afhankelijkheid van God, zonder wie ons werk geen zin heeft. Daarom vraagt ze om de volgende onderwerpen mee te nemen in het gebed. 

 • Dank dat veel coronamaatregelen zijn afgeschaft en iedereen weer fysiek aanwezig mag zijn in de eredienst. Bid dat jongeren en ouderen zich verbonden weten met de gemeente en elkaar ontmoeten en inspireren in het geloof.
 • Dank voor alle jeugdwerkleiders die zich ingezet hebben in het afgelopen seizoen voor de verschillende jeugdwerkactiviteiten. Bid voor alle jeugdwerkleiders dat zij, wanneer dit aan de orde is, het seizoen op een goede manier mogen afsluiten.
 • Dank dat we ons de komende weken mogen voorbereiden op het paasfeest waarin we het lijden en de opstanding van Christus, mogen gedenken. Bid voor ouders, jeugdleiders en andere gemeenteleden dat zij dit wonder van Pasen op een goede en inspirerende manier zullen overdragen aan de kinderen en tieners van de gemeente.
 • Bid voor alle jongeren die leven in een kwetsbare situatie en bid dat de kerk, en het jeugdwerk in het bijzonder, een veilige plek mag zijn voor kinderen, tieners en jongeren.

Basiscursus Mentorcatechese
Vindt de catechese in jouw gemeente plaats in de vorm van een plenaire samenkomst, gevolgd door een verwerking in kleine groepen? En ben jij mentor van zo’n groepje en raak je graag met tieners in gesprek over kerk en geloof? Dan is deze basiscursus Mentorcatechese van de HGJB iets voor jou! De cursusdag van 14 mei bestaat uit de volgende thema’s:

 • Wie is de tiener? – over de leefwereld van de catechisant
 • Wie ben jij als mentor? – over je rol en positie als catecheet
 • In gesprek! – over het leiden en sturen van het geloofsgesprek

Kijk voor meer informatie op HGJB.nl/cursussen