ZONDAGSSCHOOL

Hallo jongens en meisjes van de zondagsschool (en jullie ouders)!

Hierbij de tekst en psalm om te leren voor komende zondag, 5 dec. en die zondag erna, 12 dec. Er is helaas weer geen zondagsschool i.v.m. de nieuwe maatregelen rondom corona, maar natuurlijk mag je de tekst en psalm leren en misschien kan een volwassene je overhoren. Goede zondagen gewenst!

5 dec.

De thema’s van deze zondag zijn: De belofte aan Zacharias uit Luk. 1:5-25 (OB), Verbond tussen David en Jonathan uit 1 Sam. 20 (MB) & Niet liegen uit Hand. 5:1-11 (BB).

12 dec.

De thema’s van deze zondag zijn: De belofte aan Maria uit Luk. 1:26-56 (OB), De geboorte van Johannes aangekondigd uit Luk. 1:5-25 (MB) & Maria en Elizabeth; lofzang uit Luk. 1:39-56 (BB).

                                                         Juffen en meesters van de zondagsschool

 

Kerkelijk Bureau gesloten en bestellen collectebonnen

Op woensdag 29 dec. 2021 is het Kerkelijk Bureau gesloten.  

Als u collectebonnen via de website wilt bestellen, doet u dit dan vóór dinsdag 14 dec. Deze worden dan voor zondag 19 dec. bij u thuisbezorgd.

Vanaf januari 2022 worden de collectebonnen na bestelling weer wekelijks bij u thuisbezorgd. U kunt op woensdag 8, 15 en 22 dec. nog wel collectebonnen kopen op het Kerkelijk Bureau. 

 

Avondmaal

Op D.V. 12 dec. hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Hiervoor zijn in kerktijd.nl extra keuze opties gemaakt.

Alle diensten zijn diensten met preek en viering van het Avondmaal, alleen de dienst om 11.30 uur is een korte dienst zonder preek en met viering.

Wilt u ook het Heilig Avondmaal vieren dan willen we u vragen om zich spoedig op te geven. Misschien denkt u 12 dec. is nog ver weg, maar maandag 6 dec. zullen we al starten met het indelen en uitnodigen voor de diensten. Vanwege het aantal diensten is er ook voldoende ruimte om de kinderen mee te nemen naar de diensten. Voor het opgeven gaat u naar www.kerktijd.nl, u logt in en geeft uw voorkeuren voor het Heilig Avondmaal, deze voorkeuren beginnen met HA_. Bij het opgeven willen we u verzoeken om tenminste 2 diensten aan te vinken. Bent u flexibel dan moedigen we u aan om nog meer diensten aan te vinken. We verwachten dat er nog wat plekken in de kerk over zullen blijven. Daarom denken we de vrijdag/zaterdag voor het Avondmaal ook enkele gemeenteleden uit te nodigen die niet naar het Avondmaal zullen gaan.

Lukt het niet om de voorkeuren te wijzigen, kijk dan bij de veel gestelde vragen op www.hervormdputten.nl/kerktijd. Staat u telefonisch geregistreerd en wilt u uw voorkeuren doorgeven, bel dan 740037 en spreek uw naam in dan bellen wij u terug.

Heeft u voorkeur voor Avondmaal opgegeven maar op vrijdag 10 dec. nog steeds geen uitnodiging gehad of gaat er iets mis, neem dan gerust contact met ons op, indien mogelijk per mail.

Censura morum

Op zondag 12 dec. hopen we het Heilig Avondmaal te vieren. Wanneer er voor u zaken zijn, die een goede viering van het Heilig Avondmaal in de weg staan, dan kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of -predikant.

Wat is censura morum?

Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal maakt de kerkenraad bekend, dat op een bepaalde wijze gelegenheid wordt gegeven voor "censura morum". Censura morum betekent letterlijk: toezicht op de zeden, op de levenswandel. De censura morum dient ervoor om kritisch te kijken (censura) naar alles wat in onze levensstijl (morum) tussen de Heere en onze ziel kan komen. Van oudsher was het de bedoeling dat de censura morum zich zou richten op de ambtsdragers. Voor de Avondmaalsviering zullen zij zichzelf en elkaar beproeven en uit hun midden wegnemen wat voor een goede Avondmaalsviering een beletsel kan zijn. In de loop van de tijd is het ruimer toegepast en is de gehele gemeente erbij betrokken. Het woord censuur heeft in haar Nederlandse betekenis iets negatiefs in zich. In zijn Latijnse betekenis is dit echter niet het geval. Het betekent dan: nauwkeurig een oordeel vormen, zaken waarderen, taxeren. Het voorstaande houdt in dat wij als broeders en zusters in de Heere allereerst onszelf beproeven en onderzoeken of er iets is dat een goede Avondmaalsviering in de weg kan staan. Wij onderzoeken onszelf of hetgeen wij verkondigen (leren) ook in overeenstemming is met ons leven. Dit alles vanuit de grondhouding die wij lezen in 1 Joh. 3:18: ‘Mijn lieve kinderen, laten wij niet liefhebben met het woord of met de tong, maar met de daad en in waarheid.’ Dit betekent dat wij gericht zijn op het behoud van onszelf en ook het behoud van onze naaste.

Zelfonderzoek

Als we zien op onszelf kunnen we tot de conclusie komen, dat wijzelf een beletsel kunnen vormen voor een ander om tot een goede Avondmaalsviering te komen. Als richtsnoer mag dan gelden: Matth. 5: 23-24: ‘Als u dan uw gave op het altaar offert en u zich daar herinnert dat uw broeder iets tegen u heeft, laat uw gave daar bij het altaar achter en ga heen, verzoen u eerst met uw broeder en kom dan terug en offer uw gave.’

Onderzoek van onze broeders en zusters

Als wij zien op de ander hebben wij te handelen zoals ons wordt aangereikt in Matth. 18: 15-17: ‘Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen; als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog een of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn.’

Wat opvalt is dat in beide situaties, indien zich belemmeringen voor doen, actie van ons verwacht wordt. In beide gevallen hebben wij elkaar op te zoeken, schuld te belijden dan wel elkaar in liefde terecht te wijzen. Pas nadat wij er met elkaar, na herhaaldelijk op een positieve wijze met elkaar in contact te zijn geweest, niet uitkomen, is het moment daar om gebruik te maken van de kerkelijke regeling "censura morum". Niet om eigen gelijk te halen, maar uit liefde voor God en Zijn woord en uit liefde tot elkaar.

Kortom

We lossen het samen in broederlijke liefde op, want: ‘Nu u dan uw zielen gereinigd hebt in de gehoorzaamheid aan de waarheid, door de Geest, tot ongeveinsde broederliefde, heb elkaar dan vurig lief uit een rein hart.’ (1 Petr. 1:22).

 

Vacature voedselbank

Het bestuur van de Stichting Voedselbank Harderwijk, Ermelo en Putten is op zoek naar een secretaris. De secretaris is verantwoordelijk voor het secretariaat van de stichting. De secretaris zorgt in samenspraak met de voorzitter voor het opstellen van de agenda en het verslag van de bestuursvergaderingen, het samenstellen van nieuwsbrieven, het opstellen van het jaarverslag en het actueel houden van de informatie bij de Kamer van Koophandel.

Een functieprofiel is aanwezig en kan worden opgevraagd.

De tijdsbelasting is wisselend en bedraagt gemiddeld circa 4 uur per week.

Heeft u belangstelling voor deze functie en wilt u meer informatie?

Neem dan contact op met de voorzitter van het bestuur, Coen van Woerkom (tel. 06 5778 6804 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) of met de secretaris, Martien de Vries (06 3098 1011 of via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Opstap stopt voorlopig

I.v.m. de hoge besmettingsaantallen, hebben de mensen van Opstap van de Oude Kerk en Zuiderkerk samen besloten om tijdelijk te stoppen met Opstap. 

Kerkbode voor twee weken

De volgende kerkbode, nr. 38, die uitkomt op donderdag 2 dec./vrijdag 3 dec. is voor twee weken. Kopij voor deze kerkbode kunt u aanleveren tot uiterlijk maandag 29 nov. 12.00 uur (uitgezonderd de centrale wijkberichten) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Kopij Kerstkerkbode

Let op! Voor nr. 39, de kersteditie van de kerkbode, die uitkomt op donderdag 16 dec./vrijdag 17 dec. kunt u de kopij uiterlijk vrijdag 3 dec. 8.30 aanleveren (uitgezonderd de centrale wijkberichten) via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

De eerstvolgende kerkbode verschijnt dan pas weer op 6/7 jan.

Vanuit AK over Eeuwigheidszondag

In het beleidsplan 2019-2022 wordt onder hfst. 3 ‘Eredienst en liturgie’ het beleidsvoornemen uitgesproken dat er beraad zal plaatsvinden over het gedenken van de overleden gemeenteleden op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, met daarbij het oplezen van de namen van de overleden gemeenteleden.

Er is nog geen besluit genomen over dit beleidspunt. Om bekendheid te geven aan (het ontstaan van) de eeuwigheidszondag volgt hieronder enige informatie. Op de laatste zondag van dit kerkelijk jaar zal er in de avonddienst in de Oude Kerk ook aandacht worden gegeven aan de eeuwigheidszondag. Voor alle duidelijkheid: In deze dienst worden de overleden gemeenteleden niet herdacht. Dat doen we zoals gebruikelijk met de oudejaarsavond.

Laatste zondag kerkelijk jaar ook wel eeuwigheidszondag genoemd

Binnen de kring van de Gereformeerde Bond zien we steeds meer gemeenten die er voor kiezen het moment van het herdenken van de overledenen niet meer in de oudejaarsdienst te laten plaatsvinden, maar op de laatste zondag vóór advent, ook wel aangeduid als eeuwigheidszondag. Deze dienst staat dan in zijn geheel in het teken van gedenken en herdenken. Er is ruimte om in alle rust in de verkondiging stil te staan bij de eindigheid van het leven en wat Gods Woord ons hier over zegt. Aan het einde van de dienst worden in een plechtig moment de namen voorgelezen van de gemeenteleden die de gemeente zijn ontvallen in het afgelopen kerkelijk jaar. Soms wordt het gedenken van de overledenen op de eeuwigheidszondag gezien als ‘vernieuwing’. De vraag is of dit ook werkelijk zo is. Is het niet eerder een in ere herstellen van een oude traditie?

Waar komt dit gebruik vandaan en wat is de achterliggende motivatie?

Het Reformatorisch Dagblad wijdde hier al eens een artikel aan. Daarin schreven ze o.a. het volgende:

De oudejaarsdienst, die is nog niet zo heel oud. Nieuwjaar wordt – als herdenking van Jezus’ besnijdenis en naamgeving – al sinds de 16e eeuw in de Gereformeerde Kerk in ons land gevierd. Maar een dienst op oudejaarsdag – dat gebruik stamt pas uit het begin van de 19e eeuw. Om precies te zijn: in 1817 besluit de hervormde synode dat het toch wel mooi is om het jaar, liefst ’s avonds, met een „plegtig dankuur” af te sluiten. Van het noemen van de namen van de overledenen is dan overigens nog geen sprake. Dat is iets wat zich later op een vrij natuurlijke manier lijkt te ontwikkelen, als de oudejaarsdienst het karakter krijgt van een terugblik op het voorbije jaar.

De oudejaarsdienst stamt dus uit het begin van de 19e eeuw. Hetzelfde geldt voor de aanduiding ”eeuwigheidszondag” en voor het herdenken van de overledenen op de laatste zondag vóór advent.

We moeten daarvoor naar de lutherse traditie. Niet de rooms-katholieke, zoals wel wordt gedacht. De rooms-katholieken herdenken hun overledenen op 1 en 2 nov. (Allerheiligen en Allerzielen). De laatste zondag vóór advent heet daar ”Christus Koning van het heelal”.

De lutherse traditie dus, waarin (de beleving van) het kerkelijk jaar een grote rol speelt. Iedere zondag heeft in deze traditie een eigen naam en kleur: van de eerste advent, via Pasen, Pinksteren en zondag Trinitatis (Drie-eenheid) naar de laatste drie zondagen van het liturgisch jaar. Die staan in het teken van de ”voleinding”: de laatste dingen, de eeuwigheid en het Koninkrijk van God. De lezingen op die zondagen komen dan uit Matth. 24 en 25. In de tijd van Bach klonk op de laatste zondag de beroemde cantate ”Wachet auf, ruft uns die Stimme”: helemaal gewijd aan de wederkomst en de waakzaamheid waar de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden van spreekt.

In 1816 is het de Duitse koning Frederik Willem III van Pruisen die bepaalt dat de laatste van de drie ”voleindingszondagen” een algemeen kerkelijk feest moet zijn ter herinnering aan de overledenen. Aanleiding is onder andere het feit dat er vanwege de oorlog tegen Napoleon de nodige doden te betreuren zijn en dat het kerkelijk jaar geen moment van herdenking van overledenen kent. Deze ”dodenzondag” wordt vervolgens overgenomen door de Duitse landskerken en wordt populair. Er ontstaat de gewoonte om op deze dag naar de begraafplaats te gaan en de graven te versieren. Overigens is er al in de 19e  eeuw ook kritiek, op theologische gronden, op de ”Totensonntag”. In de kerkboeken krijgt deze zondag dan ook vaak een andere naam, bijvoorbeeld ”eeuwigheidszondag”.

In protestants Nederland komt in de loop van de 20e eeuw onder invloed van de Liturgische Beweging steeds meer aandacht voor het kerkelijk jaar. Ook de aanduiding eeuwigheidszondag raakt in zwang, evenals het gebruik om dan de overledenen te herdenken. Binnen de gereformeerde gezindte is de eeuwigheidszondag een tamelijk nieuw fenomeen. In ‘De Waarheidsvriend’ komt de aanduiding eeuwigheidszondag voor het eerst voor in 2008. Twee jaar later schrijft prof. dr. W. Verboom een bezinnend artikel over de waarde van deze zondag als oudejaarsdag van de kerk. Daarin constateert hij dat steeds meer hervormd-gereformeerde gemeenten de overledenen op deze zondag herdenken. Dat heeft ook zijn voorkeur, omdat het plechtige moment dan staat in het perspectief van de eeuwige heerlijkheid en de verbondenheid tussen de strijdende en de triomferende kerk. Mogelijk is het artikel van dr. Verboom er mede de aanleiding van dat sinds 2010 een heel aantal GB-gemeenten het herdenkingsmoment heeft verplaatst van oudejaarsavond naar eeuwigheidszondag.

Kort verslag generale synode

Bewogen dagen, de synode vergaderde

“Eind goed, een protestantse kijk op euthanasie”: de lezing van dr. Theo Boer, hoogleraar bij de Protestant Theologische Universiteit, was één van de onderwerpen op de generale synode. Aan de synode van Emden, 450 jaar geleden, werd aandacht besteed. Het is een rijkdom dat we samen, luthersen, gereformeerden en hervormden, mochten luisteren, zingen en avondmaal vieren. Het is bijzonder en een teken van verbondenheid om het brood uitgereikt te krijgen door een predikant uit Emden. Lees verder op pknclassisveluwe.nl/verslagen impressie generale synode 11 en 12 november 2021.

Gerrit Bok, scriba classicale vergadering Veluwe

Dankend doorgaan                                                                                                                                 

Terugblik Dankdag 3 nov.

Dankbaar voor mooie dankdagdiensten: Wat was het mooi om met gezinnen in de kerk te komen. We dachten na over Noach (Gen. 8:15 - 9:17). Noach dankt God en al dankend gaan hij en zijn familie door met God. En wat een prachtige belofte krijgen ze van God mee in Gen. 8:20-22! God zal zorgen voor zaai- en oogsttijd, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, zolang de aarde bestaat. Net als Noach mogen wij ook opnieuw beginnen met God en erop vertrouwen dat Hij voor ons zorgt. Wat er ook gebeurt en hoe het komende seizoen er ook uit zal zien. Natuurlijk hoef je niet alleen op Dankdag te danken.

Hieronder nog een aantal dingen die gedeeld zijn door kinderen waarvoor je deze week kunt danken:

  • Geloof
  • Voor goede ziekenhuizen
  • Gods woord
  • Voedsel en water
  • Familie
  • Dieren
  • Een huis
  • Voor school – juffen en meesters

Groet,

Marisca van de Koot                                                                                     

( Kind en Kerk )

ZONDAGSSCHOOL

Hallo jongens en meisjes van de zondagsschool. Hieronder de tekst en psalm om te leren voor aanstaande zondag, 14 nov.. Als de juf of meester een andere tekst heeft opgegeven, houd je dan maar aan wat zij/hij zegt. Succes met leren en tot zondag!

Juffen en meesters

van de zondagsschool

Helpt u mee? Geef 5 minuten van uw tijd!

Als zendingscommissie zijn we benieuwd naar de beleving van zending in onze gemeente. Welke plaats heeft zending in het gezin of uw leven. Wij zouden graag van oud en jong willen weten wat u/jij vindt van de activiteiten van de zendingscommissie. Ook zijn we benieuwd wat er nog gemist wordt, door oud en jong. We willen daar in de komende jaren onze activiteiten op gaan aanpassen. Dan hebben we wel uw/jouw mening nodig. Deze mening kunt u geven, vanaf zondag 7 nov., door de QR-code hieronder te scannen, via de app, de website of op papier. Mocht u een papieren versie willen hebben dan kunt u deze krijgen via de voorzitter van de zendingscommissie. Als u een mailtje met uw naam en adres stuurt of u belt dan krijgt u de papieren versie thuis. Mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Telefoonnummer: 06 1398 1594

Zending

Tijdens onze opleiding om zendingswerker te worden, kregen we de vraag om in 1 minuut te vertellen wat “zending” voor ons inhoudt. Met een tijdklokje op 1 minuut  deden we allemaal een poging. Dertien personen die uitgezonden zouden worden naar verschillende landen in verschillende contexten. Na 1 minuut ging er onverbiddelijk een belletje terwijl we nog zoveel meer wilden zeggen over ‘Zending is voor mij…’. Wat zou jij eigenlijk zeggen? Stop even met doorlezen, sluit de ogen en bedenk wat jij zou zeggen op deze stelling. Dus niet:  'Zending is...', maar: 'Zending is voor mij...' Belangrijk verschil. Je zou anders kunnen voldoen met het opzoeken van een definitie van 'zending'. Dan vind je bijv.: geleverde koopwaar – missie – aflevering – poststuk – partij spullen – afvaardiging - opdracht - wat gezonden wordt. Tussen twee haakjes:  Hier zou best over te mediteren zijn. Maar laten we het houden bij: 'Zending is voor mij....’

Mooie uitdaging om over na te denken in een kerkenraad, op een Bijbelkring, jeugdclub, of bij de koffie op een zondag waarin aandacht is voor ‘Zending', zoals deze week in onze thuisgemeente Putten. Wat zou Paulus eigenlijk gezegd hebben? Wat vinden we erover in de Bijbel? Allerlei vragen komen op, als je dit kort en krachtig wilt verwoorden. Eén van de 13 in onze opleiding lukte het om het in minder dan 1 minuut zó te zeggen:

„Zending is voor mij, dat het licht op Jezus valt, dat het licht valt op Gods Koninkrijk en tekenen van dat Koninkrijk opgericht worden“.

Adré & Marja Lichtendonk

EVANGELISATIECOMMISSIE

Gebedskring

In Ps. 86:5 staat: “U, Heere, bent immers goed, mild om te vergeven en rijk aan goedertierenheid voor allen die U aanroepen.” Dit getuigenis van de psalmdichter heeft weerklank in ons hart als we wekelijks samenkomen om te bidden. We bidden om de Heilige Geest, voor onze predikanten dat Die hen vervult en inspireert om telkens het Evangelie op de zondagen en andere vierdagen te verkondigen. Ook voor de gemeente, de kinderen, de jongeren en de ouderen, dat ze door het Woord geraakt worden. We brengen de zieken, de rouwdragenden, de noden en zorgen en ook de vreugden van de mensen bij de HEERE. De mensen die worstelen met… (vult u/vul jij de nood maar in die op uw/jouw hart ligt). Soms is het persoonlijk/specifiek, als daarom gevraagd is via onze contactpersoon. Maar het gebeurt ook in het algemeen. We houden de drempel laag en er is ruimte om in vertrouwen te groeien. De gebedskring komt samen, op donderdagavond van 19.00 tot 19.45 uur in De Aker. We nodigen u en jullie uit om mee te bidden. Het kan wekelijks, maar voel je/voelt u niet verplicht. Het zou bijv. ook tweewekelijks of maandelijks kunnen. Ieder die de Naam van de Heere aan wil roepen is welkom. U/jij kunt om gebed vragen voor uzelf of voor iemand anders. De mogelijkheden om voorbede te vragen zijn:

  • Op een briefje in de gebedsbus in de hal van De Aker (kan ook anoniem).
  • Bij onze contactpersonen: Cocky Kroes, T: 06-517 06 547 / E: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Daan van Oostende, T: 06-51 511 044

Daan van Oostende

Geloofsopvoeding

Het goede voorbeeld geven, juist nu

Lieve gemeenteleden,


Als we het hebben over geloofsopvoeding, kun je er niet omheen dat wij als ouders/opvoeders/ broers en zussen uit de gemeente een grote voorbeeldfunctie hebben. Onze kinderen kijken naar ons. Hoe doen papa en mama dat? Hoe reageren ze op ons? Hoe leven ze ons voor met Bijbellezen, bidden en naar de kerk gaan? Hoe praten ze over anderen die er niet bij zijn?

Voelt u de verantwoordelijkheid? Nou, ik wel! Echt, het valt mij niet altijd mee om het goede voorbeeld te geven. Ik denk dat iedereen zich daar wel in herkent. Voor je het weet zeg je iets waar je niet goed over nadacht, werd je toch iets te boos om een kleinigheid of zeg je niks, maar spreekt je lichaamstaal boekdelen.

Juist in deze verwarrende tijd, waarin Covid19 de wereld in zijn greep houdt, zoeken onze kinderen en jongeren houvast bij ons. De maatregelen die de overheid ons oplegt hebben verstrekkende gevolgen voor iedereen. Wat is het soms moeilijk om je niet mee te laten slepen door alle nieuwsberichten die continue op allerlei manieren binnenkomen. Om niet mee te doen aan de verdeeldheid in ons land, ons dorp of zelfs onze familie. 

Onze kinderen en jongeren kijken naar ons en volgen vaak ons voorbeeld. Hoe reageren wij op onze naasten? Hoe ver gaan wij in het verkondigen van onze mening? In hoeverre laten we ruimte voor de ander om zijn of haar eigen mening te hebben en respecteren we deze? Laten we met een hart vol liefde naar elkaar kijken. Laten we de persoon zien achter hun overtuiging.

Wat zegt Jezus hierover?
Het belangrijkste gebod is ‘Heb je naaste lief als jezelf’.
Die naastenliefde gaat ver over je eigen overtuiging of die van een ander heen. Houd elkaar in ere, ook als je ergens anders over denkt. Wees voorzichtig met je woorden en heb lief.

Als mensen zullen we altijd tekort schieten. Maak je fouten? Vraag je kind oprecht om vergeving en stort (samen) je hart uit bij Jezus. Hij kent ons en wil ons helpen het de volgende keer beter te doen. Zo groei je samen in geloof en ben je daarin een voorbeeld voor je kind.

Hartelijke groet,
 Els Kieft

De Herberg’ in Oosterbeek

Herfstwandeling en prachtige muziek

Zaterdag 13 nov. kunt u weer aansluiten bij het traditionele najaarsarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Na ontvangst met koffie gaan we op stap voor een prachtige wandeling in de omgeving van Wolfheze. Deze wandeling van ongeveer 5 kilometer loopt door een heel gevarieerd landschap met heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. Ook komen we langs prehistorische grafheuvels en de bekende wodanseiken die 150 jaar geleden al werden vastgelegd op schilderijen. De lunch nemen we mee.

’s Middags is er een concert met Gerben Budding (hoofdorganist van de St. Janskerk in Gouda) op de vleugel en Marjon van der Linden (sopraan), die de zang verzorgt. Zij zullen een afwisselend programma ten gehore brengen.

Kosten volledig arrangement: € 30,-. Alleen het concert: € 15,-

Tijd: 11.00 uur koffie, 11.30 uur wandelen. Alleen concert: 14.30 uur. Zaal open om 14.00 uur. We vragen bij aankomst naar het coronatoegangsbewijs.

Informatie en opgave: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)

Uw giften blijven welkom op IBAN NL58 RABO 0302263330 t.n.v. St. de Pietersberg.

www.pdcdeherberg.nl

Reformatieherdenking

Op zondag 31 okt. zal er in de Oude Kerk aandacht worden geschonken aan de reformatie. Eeuwen geleden brak het licht van het heerlijk Evangelie door in de donkere en angstige middeleeuwen. Mensen werden beheerst door ongeloof en bijgeloof. Het Evangelie van het werk van Christus waardoor vrijspraak van zonde, schuld en oordeel wordt ontvangen door het geloof werd weer verkondigd. De schatten van het heil in Christus gingen open. De Heere, Die waakt over Zijn gemeente, zij daarvoor de dank en eer. Wij geven Hem de eer door steeds het Woord te openen, dat te verkondigen in het midden van de gemeente en daarvan te leven door het geloof. Na alle ochtenddiensten zullen uit het Lutherlied de verzen 1 en 2 worden gezongen. (Weerklank lied 233:1 en 2)

Een vaste burcht is onze God,
een toevlucht voor de Zijnen!
Al drukt het leed, al dreigt het lot,
Hij doet Zijn hulp verschijnen!
De vijand rukt vast aan
met opgestoken vaan;
hij draagt zijn rusting nog
van gruwel en bedrog,
maar zal als kaf verdwijnen!

 

Geen aardse macht begeren wij,
die gaat welras verloren.
Ons staat de sterke Held ter zij,
dien God ons heeft verkoren.
Vraagt gij Zijn naam? Zo weet,
dat Hij de Christus heet,
Gods eengeboren Zoon,
Verwinnaar op de troon:
de zeeg’ is ons beschoren!

Kerktijd

Regelmatig komen er nog mensen binnen terwijl de voorzang al afgelopen is, wilt u op tijd komen?

In de middagdienst van de Nieuwe Kerk hebben we meestal plaatsen over. Zet voor deze dienst gerust een vinkje aan als u graag naar de kerk komt en de 1,5 m afstand waardeert.
In de Nieuwe Kerk wordt de 1,5 m afstand aangehouden en bent u alleen welkom als u een uitnodiging hebt ontvangen, in de Oude Kerk en Zuiderkerk bent u zonder uitnodiging welkom.

Dirk Schuitemaker (1887-1963)

Wie heeft in Putten niet van hem gehoord. Een bekende Putter die veel voor de Puttense bevolking mocht betekenen, zowel in het burgerlijk als kerkelijk leven. Ouderling Dirk Schuitemaker was bakker van beroep, dertig jaar lang ouderling en van 1946 t/m 1958 wethouder en locoburgemeester van Putten namens de CHU. Met hulp van een aantal kleinkinderen heeft ons gemeentelid, historicus Evert de Graaf, dit levensverhaal aan het papier toevertrouwd. Het geeft een mooi beeld van zowel de lokale kerk- en de politieke geschiedenis van ons dorp. Uitvoerig komt ook de razzia in beeld, die zo’n diepe wond sloeg in vele gezinnen in Putten en ook die van de familie Schuitemaker, van wie de beide zoons werden weggevoerd. Een boeiend lezenswaardig verhaal. In samenspraak met de Algemene Kerkenraad is dit levensverhaal aangevuld met foto’s uit de familie en vriendenkring gebundeld in een mooi boekje. Er wordt wel gezegd: ‘We staan op de schouders van ons voorgeslacht’. Wel nu, dat geldt zeker voor deze zeer gewaardeerde ouderling en bestuurder. In zijn tijd, voor, tijdens en na de oorlog, een zeer gezien en bekend man in ons dorp.

Wij danken dhr. Evert de Graaf heel hartelijk dat hij dit artikel heeft geschonken aan onze Hervormde Gemeente. Voor wie geïnteresseerd is in dit boekje, kan deze aanschaffen via het Kerkelijk Bureau. De drukkosten van een boekje zijn € 2,00. Iets extra’s is natuurlijk van harte welkom, dan kunnen we het boekje ook eens aan iemand cadeau doen.

Pianist gezocht

Wij zijn op korte termijn op zoek naar een pianist voor ons koor. Wij heten “de Woldino’s”, u misschien wel bekend. Wij zijn een koor voor mensen met een beperking en wij zingen vooral Christelijke (opwekkings) liederen en maken daar ook muziek bij. Af en toe maken wij graag een uitstapje naar Oudhollandse liedjes. Wij zijn zelf in het bezit van een mobiele piano. Perfectie is niet ons streven, het gaat om vanuit het hart God de eer te zingen en om het plezier dat dit geeft binnen een gezellige groep waar iedereen welkom is. Wij oefenen om de week op vrijdagavond in Putten van 19.30 tot ca. 21.00 uur (incl. koffiepauze) en we hebben soms een uitnodiging om te zingen in een aangepaste dienst op zondag. Heeft u tijd en interesse én spreekt de doelgroep u aan, dan zouden wij het fijn vinden als u contact met ons opneemt. Dat kan bij Ingrid Esveld (06-43040151) of Gerda v/d Heuvel (06-20893258). Zolang het alleen in de muziek is, is het niet erg als er soms een onzuivere noot wordt gespeeld 😊. Het gaat om de basistoon in de liederen, zodat de zangtoon goed te volgen is. Wij zijn nu met ca. 25 mensen (incl. leiding) en er is ruimte genoeg voor nog een aantal nieuwe leden. Van harte welkom!

Vrijwilligerswerk voor mensen die graag autorijden

Heb je vrije tijd over en wil je dit graag inzetten voor cliënten van Zorgorganisatie Norschoten? Dan hebben wij een leuke vrijwilligersbaan voor je! Norschoten zoekt dringend  chauffeurs  die graag onze cliënten meenemen in onze rolstoelbus of caddy. Dat kan zijn voor een plezierritje of naar  een bepaalde bestemming zoals een zorgboerderij of dagcentrum. Ook chauffeurs die met hun eigen auto cliënten willen vervoeren zijn van harte welkom. Met jouw hulp en inzet kleurt dan de dag van de cliënten van Norschoten net een beetje mooier! Interesse? Voor aanmelden en/of voor meer informatie, bel met Ria Aerts, tel. 0342-40 40 00 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

GZB gebeds-app

Download de GZB gebeds-app en ontvang dagelijks een gebedspunt voor onze zendingswerkers en partnerkerken. De app is zowel in de Google Playstore als de App Store te vinden onder de naam ‘De GZB’. Vindt u het fijner om de gebedspunten per mail te ontvangen? Dat kan ook! Meldt u dan aan via www.gzb.nl/gebed. Zendingswerk kan niet zonder uw gebed. Bidt u mee?

De Herberg’ in Oosterbeek

Rust

Bijna alle gasten die zich aanmelden voor een verblijf in De Herberg, geven aan dat ze rust zoeken. Het lijkt erop dat rust een schaars iets is geworden. Ondanks het feit dat de afgelopen maanden veel niet kon, snakken veel mensen naar rust. De spanningen in relaties liepen op, het werk was anders, financiële zorgen, ouders en kinderen de hele dag samen in huis, mensen konden niet naar logeerhuizen of dagopvang, gewone ritmes werden doorbroken: de coronatijd heeft van veel mensen veel gevraagd en dat wreekt zich nu. Ook melden mensen zich met long-covid-klachten. In De Herberg komen zij tot rust. Dagstructuur, liefdevolle aandacht en pastorale zorg doen mensen opademen. Kijk voor het herstelprogramma: www.pdcdeherberg.nl

Uw giften blijven welkom op IBAN NL58 RABO 0302263330 t.n.v. St. de Pietersberg.

www.pdcdeherberg.nl

60 jaar predikant

Een bijzondere mijlpaal. Op 10 okt. is het namelijk 60 jaar geleden dat onze broeder en collega, ds. J.J. Tigchelaar (Papiermakerstraat 9A, 3881 BK), bevestigd werd tot predikant, waarmee we hem en zijn vrouw van harte feliciteren. Aanvankelijk zou hij voor de GZB als zendingspredikant in Indonesië gaan werken. Helaas kreeg hij geen visum in verband met de spanningen die er waren tussen Nederland en de voormalig Nederlandse kolonie. Na zeven jaar wachten werd hij samen met zijn vrouw in 1961 uitgezonden naar Kenia. Van 1969 tot 1987 was hij werkzaam als legerpredikant. In die periode raakte hij bestuurlijk betrokken bij de GZB, bij ZOA-Vluchtelingenzorg en bij de SGP, waar hij voorzitter werd van het landelijk studiecentrum. In 1991 ging het echtpaar Tigchelaar-van der Vlist opnieuw de zending in, dit keer naar Malawi. Daar was hij tot 1995 betrokken bij het opleiden van predikanten aan het Zomba Theological College in Malawi. Op 64-jarige leeftijd keerde hij terug naar Nederland. In een interview in het RD zei hij over die periode: “We vielen in een gat. Er was niets meer. Niemand had me nodig. Ik was inmiddels 64 jaar en dan stel je je ook niet meer beroepbaar. Dat is iets wat je gaandeweg leert accepteren. Het is fijn dat ik ieder zondag nog mag preken. Ik preek overal als gastarbeider, in bondsgemeenten, in confessionele gemeenten, in SoW-gemeenten. Als ze me vragen, dan kom ik.” In 2001 is onze broeder benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau, mede vanwege zijn langdurige inzet voor de GZB. Het voorgaan in de gemeenten is in de loop der jaren wat minder geworden. Studeren doet hij nog graag. Ik heb begrepen dat hij regelmatig een onderwerp inleidt voor de kring van emeriti-predikanten en hun echtgenotes in Putten. We wensen onze broeder en zuster, ook bij het klimmen van de jaren, hetzelfde vertrouwen en overgave toe als dat van de dichter van Ps. 62: “Zeker, Hij is mijn rots en mijn heil, mijn veilige vesting; ik zal niet wankelen.”

Gesprek over het verlies van een kind?

Graag willen we weer starten met de kring 'verder na verlies'. Dit najaar willen we een nieuwe groep starten voor mensen die een kind verloren hebben. Samen met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt als jij hopen we met elkaar te kijken hoe je met dit verdriet om kan gaan. Van elkaar hoor je vaak zoveel meer en kun je vaak veel van elkaar leren en meenemen in het omgaan met je eigen gevoelens. Juist de herkenning van elkaars verhaal kan bijdragen aan het vinden van een weg om verder te gaan.

Voordat we met een groep starten, wachten we eerst tot we voldoende aanmeldingen hebben om een goede groep te kunnen vormen. In de praktijk zien we dat dit het beste resultaat geeft. Je krijgt dan op het moment dat dit het geval is weer bericht van ons wanneer een groep zal gaan starten. Doorgaans is dit een serie van gemiddeld vijf avonden die we met elkaar afstemmen bij de eerste avond. 

Graag opgeven bij:

Machiel Uitbeijerse  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 0648704031

of

Hannie van Twillert  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  tel: 0341-353643 of 0638930116

 

EVANGELISATIECOMMISSIE

Taallessen Nederlands voor anderstaligen

‘Ik begrijp niet wat u zegt!’. ‘Hoe moet ik u vertellen wat ik bedoel?’

Voor heel wat mensen die in Putten wonen is dit de praktijk van elke dag. Wonend en levend in Putten, maar niet of nauwelijks een woordje Nederlands kunnen begrijpen, spreken of schrijven. Het zijn mensen die zich hier lang niet altijd thuis voelen en dan ook nog een grote taalbarrière. Om dichter bij elkaar te komen worden al een aantal jaren taallessen Nederlands voor anderstaligen gegeven door een drietal kerken in ons dorp (de Hervormde Gemeente Putten, de Christelijke Gereformeerde Kerk en de Hersteld Hervormde kerk). We gaan 6 okt. 2021 weer starten met het geven van taallessen Nederlands voor anderstaligen die in Putten wonen. Onderdeel van dit stukje kerkenwerk is het bieden van een plaats van ontmoeting en het delen van de Bijbelse boodschap. We geven voornamelijk taalles aan medelanders met een Poolse, Arabische en Eritrese achtergrond. Maar ook mensen met een andere culturele achtergrond zijn welkom.

Gedurende het winterseizoen staat op de woensdagavond van 18.30 tot 20.30 uur De Arendshof voor deze doelgroep open (adres Arendstraat 2, 3882 JJ in Putten).

Voor extra informatie kunt u terecht bij Jan van den Hazel (06 5506 4868 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wij zien er weer naar uit om met een groep anderstalige medeburgers  een boeiend seizoen in te gaan. De uitdaging is dat we elkaar beter gaan verstaan en dat in veel aspecten van het leven. Wilt u ook voorbede doen voor dit stukje kerkenwerk? U kunt iemand, die wel wat ‘Nederlandse taal kan gebruiken’,  ook attenderen op deze taallessen Nederlands in De Arendshof. U mag een eerste keer ook zelf meekomen met een nieuwe ‘cursist’.

Een kaartje doet zo goed

Een klein gebaar: een groet, een foto, een Bijbeltekst. En dit allemaal in een envelop.

Honderdvijftig stuks gingen vanuit Putten mee in onze koffer op de terugreis naar Bosnië en Herzegovina. (BiH) Als teken van verbondenheid in onze Heere Jezus Christus, Koning van de wereldkerk. Opnieuw blijde en verraste reacties in onze gemeente in Tuzla. Per persoon werden meerdere kaarten in ontvangst genomen om ze zelf ook weer te kunnen doorgeven aan bekenden in eigen omgeving. De kaarten vinden hun weg wel. De Bijbelteksten zijn levende en krachtige woorden van de Heere Zelf en zo verspreidt het Evangelie zich op voor ons onnavolgbare wegen. De komende maanden nemen we ook enveloppen mee naar andere gemeenten, die we willen bezoeken. Namens onze gemeenteleden geven we graag het volgende door. “Alle schrijvers van warme groeten en bemoedigingen: Hartelijk dank!! God zegene ook jullie! Met hartelijke, wederzijdse groeten!”

Adré en Marja Lichtendonk

VORMING EN TOERUSTING

Toerustingsavond Kringleiding

Op maandag 4 okt. hopen we als commissie Vorming & Toerusting weer een toerustingsavond voor kringleiders te organiseren. In De Aker, aanvang 19.45 uur. Aart Peters, voorheen gemeenteadviseur en ervaren op dit terrein, hoopt samen met Hettie Boer deze toerustingsavond te verzorgen. In een interactief programma zullen ze samen met de deelnemers een aantal aspecten van het kringleiderschap uitdiepen en handvatten aanreiken. Ook van harte uitgenodigd om vooraf al een onderwerp om te bespreken aan te dragen. Graag opgeven via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Bel voor meer informatie: 06 111 11 538

Jan Boer

Stichting Hest

Thuis sterven, in alle rust en met je dierbaren dicht bij je, dat moet toch voor iedereen mogelijk zijn? Helaas is de realiteit vaak anders. Een stervende thuis verzorgen is erg zwaar. Er is immers 24 uur per dag, 7 dagen per week hulp nodig. Dit is voor familieleden zowel geestelijk als lichamelijk een zware belasting. Betaalde hulp inschakelen is in veel gevallen niet mogelijk. Juist in deze zware periode wil stichting HEST (Hulpgroep Ernstig zieken en Stervenden Thuis) hulp bieden en families ondersteunen bij de zorg voor hun dierbaren. Vrijwilligers van stichting HEST waken bij de patiënt terwijl de mantelzorger slaapt. U vindt alle informatie over ons werk op onze website:  www.stichtinghest.nl Wilt u zich aansluiten als vrijwilliger neemt u dan contact op met onze coördinator mw. Van Zelderen 06-20305539.  Ervaring in de zorg is goed maar niet noodzakelijk. Hest zorgt voor opleiding en begeleiding. Wij vinden het heel fijn om u te verwelkomen!